BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Znaczenie ksiąg rachunkowych w określaniu podstawy opodatkowania
Meaning of Accounting Books in Determining the Tax Base for Income Tax
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 2, s. 161-168, bibliogr. 29 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Księgi rachunkowe, Podatek dochodowy, Wiarygodność sprawozdania finansowego
Accounting books, Income tax, Reliability of financial report
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel artykułu - Ukazanie istoty ksiąg rachunkowych w obliczaniu podstawy opodatkowania w podatku dochodowym na tle teorii podatku. Metodologia badania - Wykorzystano metodę analizy literatury oraz krytycznej analizy norm prawa podatkowego i rachunkowego, zapisów ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynik - Dzięki przeprowadzonym badaniom przedstawiono definicje podatku w świetle nauki finansów i rachunkowości oraz kategorii rzetelności ksiąg rachunkowych. Oryginalność/wartość - Wartością dodaną publikacji jest oryginalne przedstawienie podatkowego aspektu ksiąg rachunkowych i ich znaczenia dla wymiaru podatku dochodowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Accurate determination of the tax base for income tax requires the adequate tools, which include the accounting books. Design/Methodology/approach - Methods of literature analysis In theory of economics, tax and accounting theory. Findings - Presents essence of accounting books in calculating the tax base for income tax on the background of the theory of tax. Originality/value - As a result of the research are shown the definitions of the tax in light of the science of finance and accounting and category of the reliability of accounting books.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzezin, W. (1998). Ogólna teoria rachunkowości. Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej.
 2. Dobija, M. (2005). Teoria rachunkowości w zarysie. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 3. Dzwonkowski, H. (red.) (2010). Prawo podatkowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 4. Dzwonkowski, H., Zgierski, Z. (2006). Procedury podatkowe. Warszawa: Difin.
 5. Gabrusiewicz, W., Kamieniecka, M. (2007). MSR 12 Podatek dochodowy. Warszawa: Difin.
 6. Gaudemet, P.M., Molinier, J. (2000). Finanse publiczne. Warszawa: PWE.
 7. Gmytrasiewicz, M., Peche, T., Świderska, G. (1980). Teoretyczne podstawy rachunkowości. Warszawa: PWN.
 8. Gomułowicz, A., Małecki, J. (2004). Podatki i prawo podatkowe. Warszawa: LexisNexis.
 9. Górski, J. (1975). Metody poznawcze rachunkowości. Warszawa: PWE.
 10. Hendriksen, E.A., van Breda, M.F. (2002). Teoria rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Iwin-Garzyńska, J. (2010). Szkice o kapitale i podatkach w istocie nauki finansów przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 12. Iwin-Garzyńska, J. (2011). Kapitał i podatki w nauce finansów przedsiębiorstw. Finanse, 4, 117-133.
 13. Jarugowa, A. (1991). Niektóre wyznaczniki rozwoju rachunkowości. W: A. Jaruga (red.), Współczesne problemy rachunkowości. Warszawa: PWE.
 14. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U.1997.78.483.
 15. Malinowski, D.M. (2006). Badanie ksiąg podatkowych w kontroli i postępowaniu podatkowym. Przegląd Podatkowy, 9, 3-4.
 16. Modzelewski, W. (red.) (1999). Komentarz do ustawy o podatku dochodowym, Instytut Studiów Podatkowych, Warszawa 1999.
 17. Olszowy, W. (1994). Podejmowanie decyzji podatkowej i jej sądowa kontrola w Polsce. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 18. Remlein, M. (2014). Teoria a nauka rachunkowości. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2 (4).
 19. Skrzywan, S. (1937). Wpływ ustawodawstwa podatkowego na księgowość i bilanse przedsiębiorstw oraz znaczenie gospodarcze i skutki tego wpływu (s. 1-17). Katowice, za: Gabrusiewicz, W., Kamieniecka, M. (2007). MSR 12 Podatek dochodowy. Warszawa: Difin.
 20. Świderska, G.K., Więcław, W. (red.) (2009). Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Warszawa: Difin.
 21. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, t.j. Dz.U. z 2005 r., nr 8, poz. 60 ze zm.
 22. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.
 23. Wilk, J., Zagrodnik, J. (2007). Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 24. Wolińska, E. (1997). Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego. Warszawa: FRRwP.
 25. Wyrok NSA z dnia 21 listopada 1996 r., SA/Rz 1149/95.
 26. Wyrok NSA z dnia 21 listopada1996 r., SA/Rz 1149/95, za: Modzelewski, W. (red.) (1999). Komentarz do ustawy o podatku dochodowym. Warszawa: Instytut Studiów Podatkowych.
 27. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 24 marca 2011 r. sygn. Akt I SA/Gd 879/08, publ. Lex 786725.
 28. Wyrok WSA w Gdańsku z dnia 30 września 2015 r. sygn. Akt I SA/Gd 1032/15.
 29. Wyrok WSA w Warszawie z dnia 5 września 2006 r. sygn. akt III SA/Wa 2025/2006, Omega LEX 279065.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/2-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu