BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witkowski Paweł (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ podatku od niektórych instytucji finansowych na wartość rynkową banków komercyjnych w Polsce
The Impact of Bank Tax on Market Value of Commercial Banks in Poland
Source
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 3 (87) cz. 2, s. 189-201, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Issue title
Opodatkowanie przedsiębiorstw
Keyword
Podatki, Bankowość, Instytucje finansowe, Wartość przedsiębiorstwa, Analiza zdarzeń, Podatek bankowy
Taxes, Banking, Financial institutions, Enterprise value, Event study, Bank tax
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - Ocena wpływu wprowadzenia podatku bankowego na wartość rynkową banków komercyjnych w Polsce. Metodologia badania - W badaniu wykorzystano analizę zdarzeń (event study). Wynik - Z przeprowadzonych badań wynika, że wprowadzenie podatku bankowego wpłynęło pozytywnie na wartość rynkową przedsiębiorstw, co można tłumaczyć oczekiwaniem inwestorów, że koszt ten zostanie przerzucony z nawiązką na klientów banku. Oryginalność/wartość - Dotychczasowe badania skupiały się przede wszystkim na analizie treści ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych bądź wpływie wspomnianego podatku na akcję kredytową i ryzyko finansowania (funding risk). Przeprowadzone badanie jest pierwszym, wykorzystującym analizy zdarzeń przy ocenie wprowadzenia podatku bankowego w Polsce na wartość banków, co prawdopodobnie wynika z tego, że w badanym okresie wystąpiło inne bardzo istotne zdarzenie (przedstawienie projektu tzw. ustawy frankowej), którego wpływ jest trudny do wyizolowania. Mimo wspomnianej wady, istotny jest wniosek płynący z badań, gdyż oba zdarzenia powinny, jak przewidywano, negatywnie wpłynąć na wartość rynkową banków.(abstrakt oryginalny)

Purpose - investigate the impact of introducing bank tax on the market value of commercial banks in Poland as well as tax assessment from the point of view of the prerequisites for introduction. Design/Methodology/approach - an event study methodology was used to empirically examine stock market reaction to the introduction of bank tax in Poland. Findings - The stock market reacted positively to the introduction of bank tax. This is probably due to the fact that investors are convinced that banks will be able to pass on costs to customers. Originality/value - The use of event analysis in assessing the introduction of a banking tax in Poland is probably the first one, which is likely due to the fact that another very important event occurred in the period under consideration whose impact is difficult to isolate. Despite the aforementioned drawback the research conclusion is significant because both of these events should have a negative impact on the market value of the banks while the study results showing something quite the opposite.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BFG (2015), Uchwała nr 26/2015 - wysokość stawki opłaty ostrożnościowej na 2016 rok - banki. Pobrane z: https:// www.bfg.pl/wp-content/uploads/2016/10/uchwala_rady_bfg_nr_26_2015_-_wysokosc_stawki_ostroznosciowej_ na__rok_2016__-_banki.pdf.
 2. Borowski, J., Jaworski, K., Tymoczko, D. (2016). Wpływ podatku bankowego w Polsce na kredyt dla sektora niefinansowego. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 287.
 3. Buch, C.M., Hilberg, B., Tonzer, L. (2013). Taxing Banks: An Evaluation of the Germany Bank Levy, CESifo Working Paper No. 4704. Munich. Pobrane z: https://www.econstor.eu/handle/10419/96873.
 4. Capelle-Blancard, G., Havrylchyk, O. (2013). The Ability of Banks to Shift Corporate Income Taxes to Customers. CEPII, Working Paper No. 2013-09. Paris. Pobrane z: www.cepii.fr/pdf_pub/wp/2013/wp2013-09.pdf.
 5. Fraczyk, J. (2017). Nie spełnił oczekiwań rządu, ale napędził popyt na obligacje. Bank, 3 (286), 42-43.
 6. Gajewski, D.J. (2016a). Podatek bankowy a zjawisko unikania opodatkowania. Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, 6 (816).
 7. Gajewski, D.J. (2016b). Podatek bankowy w Polsce - wady i zalety. Analizy i Studia CASP, 1 (1), 1-24.
 8. Gajewski, D.J. (2016c). Podatkowa ucieczka do przodu. Gazeta Bankowa, 6 (1182), 99-103.
 9. International Monetary Fund (16.04.2010). A fair and substantial contribution by the financial sector. Final report for G-20. Pobrane z: https://www.imf.org/external/np/g20/pdf/062710b.pdf.
 10. Kogler, M. (2016). On the Incidence of Bank Levies: Theory and Evidence, nr 1606, Economic Working Paper Series, Uniwersity of St. Gallen, Schoolof Economics and Political Science. Pobrane z: http://econpapers.repec.org/paper/usgeconwp/2016_3a06.htm.
 11. Malinowski, D.M. (2016). Podatek bankowy - podstawowe założenia, instytucje i skutki jego wprowadzenia. Przegląd Podatkowy, 2 (298), 3-4.
 12. Mironczuk, T. (2016). Podatek bankowy - wstęp do przebudowy rynku finansowego. Nowoczesny Bank Spółdzielczy, 3, 36-39.
 13. Modzelewski, W. Podatek bankowy, ale jaki? Pobrane z: http://www.polskieradio.pl/42/4393/Artykul/1473386,Podatek-bankowy-ale-jaki.
 14. Narodowy Bank Polski (marzec 2017). Porównanie wysokości prowizji i opłat związanych z rozliczeniami pieniężnymi w złotych w polskim sektorze bankowym w okresie czerwiec 2016 r. -grudzień 2016 r. Pobrane z: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/prowizje_i_oplaty/index.html.
 15. Narodowy Bank Polski (lipiec 2016). Syntetyczna informacja na temat wpływu podatku od niektórych instytucji finansowych na sytuację banków komercyjnych. Pobrane z: https://www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/raporty_i_opracowania/analizy_opracowania/.
 16. Opinia Europejskiego Banku Centralnego z dnia 12 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (CON/2016/1). Pobrane z: https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/pl_con_2016_1_f_sign.pdf.
 17. Poselski projekt ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych (2015). Druk 75, Pobrane z: http://www. sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=75.
 18. Raport Amron-Safrin (maj 2016). Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych, Raport nr 27. Pobrane z: http://www.amron.pl/strona.php?tytul=raporty-amron-sarfin.
 19. Siudek, T. (2011). Podatek bankowy - konsekwencje dla sektora bankowego w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 92, 63-76.
 20. SK Bank (2015). Zawieszenie działalności Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie oraz wystąpienie z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku. Pobrane z: https://www.skbank.pl/UploadedFiles/files/Komunikat%20KNF%20o%20zawieszeniu.pdf.
 21. Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2013 r., poz. 1012.
 22. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy, Dz.U. 2015, poz. 1925.
 23. Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 roku o podatku od niektórych instytucji finansowych, Dz.U. 2016, poz. 68.
 24. Zubert, M. (2016). Podatek bankowy wszedł w życie. Homme & Market, 2.02.2016, 10.
Cited by
Show
ISSN
2450-7741
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.87/2-17
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu