BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rataj Paulina (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rola i znaczenie środków unijnych w procesie rewitalizacji na przykładzie gminy grodzisk mazowiecki
The Role and Importance of European Union Funds in Revitalization Process on Example Grodzisk Mazowiecki Commune
Source
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 23, s. 41-52, tab., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Rewitalizacja, Źródła finansowania, Środki unijne
Revitalization, Source of financing, EU funds union
Note
streszcz., summ.
Country
Grodzisk Mazowiecki
Abstract
Rewitalizacja ma za zadanie wyprowadzanie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego na skutek podejmowanych przez gminy wieloaspektowych działań. Zaniedbanie obszarów miejskich jest konsekwencją poprzedniego ustroju gospodarczego oraz braku odpowiednich środków finansowych do utrzymania obiektów i terenów we właściwym stanie technicznym. W związku z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz sytuacją finansową polskich gmin jednym z najważniejszych źródeł finansowania procesów rewitalizacyjnych są środki pochodzące z funduszy unijnych. Celem artykułu jest ocena roli i znaczenia środków unijnych w realizacji procesów rewitalizacyjnych na przykładzie działań przeprowadzonych w Gminie Grodzisk Mazowiecki. (abstrakt oryginalny)

Revitalization is designed to move out the degraded areas from degreed condition due to multifaceted action taken by the municipality. Neglect of urban areas is a consequence of the previous socialist economic system and the lack of adequate financial resources to maintaining the proper level. In connection with the current legislation and the financial situation of the Polish communes one of the most important sources of financing regeneration processes are the funds coming from the EU. The aim of the article is the relevance of EU funds in the processes of revitalization. As an example was used theactivities in the Municipality Grodzisk Mazowiecki. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bryx M. (red.) (2012), Rewitalizacja miast a przedsiębiorczość, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 2. Czerwińska-Rojek A. (2011), Wpływ działań rewitalizacyjnych na rozwój społeczności lokalnej [w:] Skrzypczak B. (red.), Rewitalizacja społeczna - od aktywizacji do rozwoju lokalnego, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom.
 3. Famulska T. (2010), Zasilanie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w warunkach integracji europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 4. Filipiak B., Flejterski S. (red.) (2008), Bankowo-finansowa obsługa jednostek samorządu terytorialnego, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 5. Guziejewska B. (2008), Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria a praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Kowalczyk J. (red.) (2012), Rewitalizacja społeczna, współpraca międzysektorowa, streetworking. Refleksje wokół realizacji pilotażowego Programu Rewitalizacji Społecznej "Pod parasolem Kazimierza", Impuls, Kraków.
 7. Kozłowski S., Wojnarowska A. (2011), Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Lorens P. (2010), Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja, Politechnika Gdańska Wydział Architektury, Gdańsk.
 9. Lorens P. i Martyniuk-Pęczek J. (red.) (2009), Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk.
 10. Ostańska A. (2009), Podstawy metodologii tworzenia programów rewitalizacji dużych osiedli mieszkaniowych wzniesionych w technologii uprzemysłowionej na przykładzie osiedla im. St. Moniuszki w Lublinie, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 11. Pazder D. (2008), Rewitalizacja śródmiejskich przestrzeni kulturowych jako czynnik wzrostu atrakcyjności miasta. Badania średniej wielkości miast wielkopolski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 12. Rydzik W. (red.) (2009), Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 13. Topczewska T. i in. (2005), Rewitalizacja miast. Działania samorządów lokalnych, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa.
 14. Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko.
 15. Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE.
 16. Ustawa z dnia 9 października o rewitalizacji. Dz.U. 2015 poz. 1777.
 17. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju.
 18. Fundusze Europejskie w Polsce, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/fundusze-europejskie-w-polsce/ (dostęp: 26.07.2016).
 19. Grodzisk Mazowiecki - o historii, zabytkach i ludziach, http://grodziszczanin.blogspot.com/p/o-historii-miastai-okolic.html (dostęp: 6.03.2016).
 20. Jessica, https://www.funduszeeuropejskie.2007-2013.gov.pl/if/oif/Strony/Jessica.aspx (dostęp: 26.07.2016).
 21. Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich. Lipsk, 24-25 maja 2007 r., http://www.silesia.org.pl/upload/Karta%20Lipska.pdf (dostęp: 25.11.2015).
 22. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Grodzisk Mazowiecki na lata 2014-2020 (aktualizacja). Grodzisk Mazowiecki 2014, http://www.grodzisk.pl/media/biblioteka/1/lokalny-programrewitalizacji-projekt-pdf.pdf (5.03.2016).
 23. Mapa dotacji UE, http://www.mapadotacji.gov.pl. (dostęp: 12.07.2016).
 24. Pierzeja, http://sjp.pwn.pl/slowniki/pierzeja.html (dostęp: 26.07.2016).
 25. Raport: Rewitalizacja miast w perspektywie finansowej 2014-2020, http://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=48308:raport-rewitalizacja-miast-wperspektywie-finansowej-2014-2020 (dostęp: 27.07.2016).
 26. Rewitalizacja w perspektywie finansowej 2014-2020, http://www.biuletyn.bdo.pl/biuletyn/finanse-publiczne/bdo-finanse-publiczne/Fundusze-unijne/rewitalizacja-w-perspektywiefinansowej-2014-20208079.html (dostęp: 26.07.2016).
 27. Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Grodzisk Mazowiecki za lata 2010-2015, http://www.bip.grodzisk.pl/, http://www.prawomiejscowe.pl (25.07.2016).
 28. Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/6107/Wytyczne_dot_rewitalizacji_zatwierdzone_3VII2015.pdf(dostęp: 8.01.2016).
Cited by
Show
ISSN
1897-7480
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu