BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kunasz Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Czynniki determinujące prawdopodobieństwo ujawnienia się wybranych dysfunkcji w zarządzaniu personelem
Factors Determining the Probability of Selected Dysfunctional Behaviours in Personnel Management
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2017, nr 4 (964), s. 99-114, tab., bibliogr. 26 poz.
Cracow Review of Economics and Management
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kapitał ludzki, Zarządzanie personelem
Human Resources Management (HRM), Human capital, Personnel management
Note
JEL Classification: M5, J24, O15, M54
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja czynników determinujących prawdopodobieństwo ujawnienia się wybranych zachowań dysfunkcjonalnych w sferze personalnej. Opracowanie ma charakter teoretyczno-empiryczny. Analizom poddano materiał empiryczny z badań systemów zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw z województwa zachodniopomorskiego. Zastosowano instrumentarium modelowania ekonometrycznego (szacowano modele zmiennej jakościowej). Oszacowano pięć logitowych modeli ekonometrycznych. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper was to identify factors determining the probability of selected dysfunctional behaviours being revealed in personnel management. The paper has a theoretical-empirical character. Empirical material from research on human resource management systems in enterprises located in Poland's West Pomeranian Voivodeship was analyzed. Econometric modelling (qualititative variable models were estimated) was applied in the methodological layer. Five logit econometric models were estimated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cascio W.F. [2001], Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Cewińska J., Striker M., Wojtaszczyk K. [2011], Diagnoza i przeciwdziałanie dysfunkcjom w zarządzaniu zasobami ludzkimi cz. II [w:] Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t. 4, red. Z. Janowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 3. Chmal Z. [2007], Pojęcie dysfunkcji i patologii w życiu społecznym [w:] Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, red. Z. Janowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 4. Ekonometria współczesna [2007], red. M. Osińska, Dom Organizatora, Toruń.
 5. Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy [2007], red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa.
 6. Jamka B. [2011], Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Janowska Z. [2010], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 8. Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P. [2010], Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin.
 9. Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P. [2013], Podstawy zarządzania zasobami ludzkimi, Economicus, Szczecin.
 10. Kieżun W. [2008], Elementy klasycznej teorii patologii organizacji [w:] Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, red. Z. Janowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Kowalik W. [2012], Zjawiska patologiczne w sytuacji pracy, http://www.zarz.agh.edu. pl/wkowalik/publikacje/Zjawiska_patologiczne_w_sytuacji_pracy.pdf (data dostępu: 28.06.2017).
 12. Kufel T [2011], Ekonometria - rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, PWN, Warszawa.
 13. Kunasz M. [2007], Wpływ funkcji personalnej na efektywność funkcjonowania podmiotu i kształtowanie kapitału intelektualnego [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, red. D. Kopycińska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 14. Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. [2008], Analiza dysfunkcji w procesie restrukturyzacji zasobów kadrowych przedsiębiorstw [w:] Dysfunkcje i patologie w sferze zarządzania zasobami ludzkimi, t. 2, red. Z. Janowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Laszczak M. [1999], Patologie w organizacji: mechanizmy powstawania, zwalczanie, zapobieganie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 16. Maddala G.S. [2013], Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych [2012], red. M. Gruszczyński, Wolters Kluwer, Warszawa.
 18. Mikuła B. [2014], Dysfunkcje w zarządzaniu zasobami ludzkimi MSP w Polsce [w:] Zarządzanie kapitałem ludzkim w warunkach niestabilności otoczenia, red. J.S. Kardas, Studio Emka, Warszawa.
 19. Oleksyn T. [2011], Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer, Kraków.
 20. Pietruszka-Ortyl A. [2016], Dysfunkcje i patologie kultury organizacyjnej w perspektywie Polski, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 46.
 21. Pocztowski A. [2013], Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 22. Stocki R. [2005], Patologie organizacyjne - diagnoza i interwencja, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 23. Turek D. [2013], Kontrproduktywne zachowania pracowników w organizacji, Difin, Warszawa.
 24. Zapobieganie patologiom w organizacji [2014], red. D. Lewicka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Zarządzanie kadrami [2010], red. T. Listwan, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 26. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji [2006], red. H. Król, A. Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15678/ZNUEK.2017.0964.0406
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu