BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowska-Piątek Agnieszka (Politechnika Świętokrzyska)
Title
Rola konwentu w procesie zarządzania uczelnią
The Role of the Convent in the Process of Higher Education Institution Management
Source
Przegląd Organizacji, 2017, nr 5, s. 16-23, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Interesariusze, Proces zarządzania, Struktura organizacyjna, Regulacje prawne
Higher education, Stakeholders, Management process, Organisational structure, Legal regulations
Note
summ.
Abstract
W artykule podjęto problematykę roli konwentu w procesie zarządzania uczelnią poprzez analizę występowania tego organu w strukturach szkół wyższych, jego składu oraz zakresu uprawnień. Problem badawczy przeanalizowano, koncentrując się na uregulowaniach formalno-prawnych, literaturze przedmiotu oraz wynikach badań własnych - jakościowej analizie statutów szkół wyższych oraz wynikach badania ankietowego przeprowadzonego wśród rektorów szkół wyższych. Zaprezentowane wyniki badań empirycznych wskazują, że w strukturach konwentu obecni są przedstawiciele kluczowych interesariuszy zewnętrznych szkół wyższych. Szkoły wyższe zdecydowanie nadają temu organowi charakter opiniodawczo-doradczy, głównie w zakresie ogólnych kierunków działalności uczelni oraz zmian w ofercie edukacyjnej. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the role of the convent in the process of higher education institutions management (HEIs) by analysing the possibilities of creating this body, its structure and terms of reference. The formulated problem is analysed by focusing on formal and legal regulations, literature and the results of own research - a qualitative analysis of statutes of HEIs and the results of a survey conducted among rectors of HEIs. The presented results of empirical studies show that key external stakeholders of HEIs are present in the structures of the convent. Clearly, HEIs perceive the convent as a consultative and advisory body, mainly in the general direction of HEIs's activities and changes in their educational offer. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Clark B. (2004), Sustaining Change in Universities. Continuous in Case Studies and Concepts, Society for Research into Higher Education & Open University Press, New York.
 2. Konwent powinien być ciałem strategicznym (2010), "Biuletyn AGH", Nr 30/31, rozmowa B. Dembińskiego z J. Niewodczańskim, s. 13.
 3. Leja K. (2013), Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer business, Warszawa.
 4. Jajszczyk A., Pacholski L. (2010), Pomieszane role, "Forum Akademickie", Nr 1; https://forumakademickie.pl/ fa/2010/01/, data dostępu: 15.08.2016 r.
 5. Pluta-Olearnik M. (red.), (2009), Przedsiębiorcza uczelnie i jej relacje z otoczeniem, Difin, Warszawa.
 6. Piotrowska-Piątek A. (2014), Relacje szkół wyższych z interesariuszami zewnętrznymi. Konwent jako organizacja pomostowa, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Organizacja i Zarządzanie, Nr 76, s. 167-178.
 7. Reichert S. (2010), The intended and Unintended Effects of the Bologna Reforms, "Higher Education Management and Policy", Vol. 22, No. 1, pp. 99-118.
 8. Rószkiewicz M. (2009), Diagnoza stanu szkolnictwa wyższego w Polsce. Wyzwania w obszarach strategicznych, [w:] Polskie szkolnictwo wyższe. Stan. Uwarunkowania. Perspektywy, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 11 -44.
 9. Thieme J. (2009), Szkolnictwo wyższe. Wyzwania XXI wieku. Polska, Europa, USA, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 10. Seweryński M. (2015), Model akademicki czy menadżerski? "Forum Akademickie", Nr 11, https://forumakademickie.pl/ fa/2015/11/model-akademicki-czy-menedzerski/, data dostępu: 15.08.2016 r.
 11. Vandzinskaite D" Mażeikiene N. (2015), Partnerstwo między uniwersytetem a wspólnotami: service-learning na Litwie, [w:] D. Urbaniak-Zając, J. Piekarski (red.), Akademickie kształcenie pedagogów w procesie zmiany, Impuls, Kraków, s. 161-184.
 12. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z Y1 lipca 2005 roku, Dz.U. 2016 г., poz. 1842.
 13. Ustawa o wyższych szkołach zawodowych z dnia 26 czerwca 1997 roku, Dz.U z 1997 r" Nr 96, poz. 590.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu