BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kusa Rafał (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
O cykliczności procesu przedsiębiorczości w organizacjach : próba opracowania koncepcji
On Recurrence of Entrepreneurial Process in Organisation : an Attempt to Conceptualise
Source
Przegląd Organizacji, 2017, nr 5, s. 31-37, tab., rys., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Przedsiębiorczość, Przedsiębiorczość organizacyjna, Rozwój przedsiębiorstwa
Entrepreneurship, Organisational entrepreneurship, Enterprise development
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest określenie powtarzających się elementów procesu przedsiębiorczości organizacyjnej oraz związków pomiędzy nimi. W literaturze przedmiotu proces przedsiębiorczości jest powszechnie odnoszony do tworzenia nowych organizacji. Tymczasem działania przedsiębiorcze, związane z identyfikowaniem i wykorzystywaniem sposobności należy traktować w warunkach zmiennego otoczenia jako pożądany atrybut każdej organizacji. Przeprowadzone studia literaturowe w zakresie procesowych koncepcji przedsiębiorczości wskazują na istnienie luki pomiędzy koncepcjami przedsiębiorczości jako procesu tworzenia organizacji a koncepcjami procesowymi przedsiębiorczości korporacyjnej. W artykule przedstawiono proces przedsiębiorczy zachodzący w organizacjach jako proces cykliczny, w ramach którego wyodrębnić możemy następujące etapy: identyfikację sposobności i sposobów ich wykorzystania, planowanie i ocenę ryzyka, inicjowanie działalności (w tym pozyskiwanie zasobów i wdrażanie struktur, operacji i procesów) oraz prowadzenie działalności (w ramach dotychczasowej lub nowej organizacji). Działania te powtarzają się z różną częstotliwością na różnych etapach rozwoju organizacji i prowadzą do inicjowania nowych przedsięwzięć bazujących na nowych sposobnościach, przy czym nie wszystkie cykle prowadzą do utworzenia nowych organizacji, a część kolejnych cykli jest konsekwencją wcześniejszych. Zaproponowana koncepcja cyklicznego procesu przedsiębiorczości umożliwia zespolenie teorii procesowych odzwierciedlających tworzenie organizacji i przedsiębiorczość korporacyjną, i stanowić może istotny element koncepcji zarządzania przedsiębiorczego. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to identify the recurrent elements of the process of organisational entrepreneurship and connections between these elements. In the literature, the entrepreneurial process is related mostly to a creation of new organisations. However, in the changing environment, entrepreneurial activity focused on opportunity identification and pursuing, is a desirable attribute of each organisation. The literature study of the concepts of the entrepreneurial process indicates the gap between the theories of entrepreneurial process of creating new ventures and process concepts of corporate entrepreneurship. In the paper, the entrepreneurial process in organisations is presented as a cyclical one. The following steps are pointed out within the confines of that process: identification of an opportunity and ways of pursuing it, planning and risk-assessment, initiating the activity (including resource mobilisation and implementing structures, operations and processes) and running the business (within the confines of previously existing or newly founded organisation). These activities are recurring, with different frequency, at different stages of development of organisations, and they lead to initiating new ventures based on new opportunities. However, not every cycle is aimed to create a new organisation, and some following cycles are a consequence of recent ones. The proposed concept of cyclical entrepreneurial process enables to link the process theories reflecting a creation of organisations with corporate entrepreneurship, and through this, contributes to the theory of entrepreneurial management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ardichvili A., Cardozo R., Ray S. (2003), A Theory of Entrepreneurial Opportunity Identification and Development, "Journal of Business Venturing", Vol. 18, No. 1, pp. 105-123.
 2. Bygrave W.D., Hofer C.W. (1991), Theorizing about Entrepreneurship, "Entrepreneurship Theory and Practice", Vol. 16, No. 2, pp. 13-22.
 3. Carter N.M., Gartner W.B., Reynolds P.D. (1996), Exploring Start-up Event Sequences, "Journal of Business Venturing", Vol. 11, No. 3, pp. 151-166.
 4. Drucker P.R (1992), Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 5. Franco M., Haase H. (2013), Firm Resources and Entrepreneurial Orientation as Determinants for Collaborative Entrepreneurship, "Management Decision", Vol. 51, No. 3, pp. 680-696.
 6. Gartner W.B. (1985), A Conceptual Framework for Describing the Phenomenon of New Venture Creation, "Academy of Management Review", Vol. 10, No. 4, pp. 696-706.
 7. Gartner W.B. (1989), "Who Is an Entrepreneur?" Is the Wrong Question, "Entrepreneurship Theory and Practice", Summer, pp. 47-67.
 8. Hiroshi Oikawa M. (2011), A Dynamic Entrepreneurial Process Approach of Industrial Linkage Creation in Developing Countries: A Theoretical Framework, "Journal of the Faculty of Global Communication", No. 12, pp. 207-218.
 9. Hisrich R.D., Peters M.P. (1992), Entrepreneurship, Irwin, Homewood-Boston.
 10. Hisrich, R.D., Peters M.P., Shepherd D.A. (2005), Entrepreneurship, 6 ed., McGraw-Hill Irwin, New York.
 11. Kelley D. (2011), Sustainable Corporate Entrepreneurship: Evolving and Connecting with the Organization, "Business Horizons", Vol. 54, No. 1, pp. 73-83.
 12. Kirzner I. (2010), Konkurencja i przedsiębiorczość, Fijorr Publishing Company, Warszawa.
 13. Kurczewska A. (2013), Przedsiębiorczość, PWE, Warszawa.
 14. Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków.
 15. Morris M.H. (1998), Entrepreneurial Intensity: Sustainable Advantages for Individuals, Organizations and Societies, Quorum Books, Westport.
 16. Morris M.H., Kuratko D.F. (2002), Corporate Entrepreneurship. Entrepreneurial Development within Organizations, Thomson South-Western, Mason.
 17. Piasecki В. (1997), Przedsiębiorczość i mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 18. Schumpeter J.A. (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Shane S., Venkatraman S. (2000), The promise of Entrepreneurship as a Field of Research, "Academy of Management Review", Vol. 25, No. 1, pp. 217-226.
 20. Shook C.L., Priem R.L., McGee J.E. (2003), Venture Creation and the Enterprising Individual: A Review and Synthesis, "Journal of Management", Vol. 29, No. 3, pp. 379-399.
 21. Stevenson H.H., Jarillo J.C. (1990), A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management, "Strategic Management Journal", Vol. 11, No. 4, pp. 17-27.
 22. Targalski J. (2003), Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 23. Wagner J. (2007), What is a Nascent Entrepreneur? [in:] S. Parker (ed.), The Life Cycle of Entrepreneurial Ventures, Series: International Handbook Series on Entrepreneurship, Vol. 3, Springer, New York, pp. 15-37.
 24. Wood M.S., McKinley W. (2010), The Production Entrepreneurial Opportunity: A Constructivist Perspective, "Strategic Entrepreneurship Journal", Vol. 4, No. 1, pp. 66-84.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu