BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ocicka Barbara (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Strategie zakupowe przedsiębiorstw w warunkach niestabilności
Purchasing Strategies in Turbulent Times
Source
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 3 tom 1, s. 330-340, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Zarządzanie zakupem, Zarządzanie wartością, Strategia przedsiębiorstwa
Purchase management, Value management, Corporation strategies
Note
JEL Classification: L21, L60, M21
streszcz., summ., rez.
Abstract
Głównym celem artykułu bazującego na wynikach badań jest określenie strategii i dźwigni zakupowych przedsiębiorstw rozwijanych w warunkach niestabilnego otoczenia XXI wieku. Wybór tematu uzasadnia wzrost strategicznego znaczenia zarządzania zakupami w tworzeniu wartości i osiąganiu rentowności współczesnych przedsiębiorstw przez m.in. oddziaływanie na ich główne determinanty, jakimi są: wzrost przychodów, redukcja kosztów oraz efektywne zarządzanie aktywami. Cele zarządzania zakupami w biznesie w coraz większym stopniu koncentrują się na zarządzaniu wartością dla właścicieli i innych interesariuszy przedsiębiorstw i sieci dostaw, a jej tworzenie coraz częściej jest konfrontowane z nowymi wyzwaniami. Wobec dynamicznych zmian w niestabilnym otoczeniu następuje weryfikacja i zachodzą zmiany w dotychczasowych strategiach i dźwigniach zakupowych. W artykule przedstawiono wnioski z kwerendy źródeł literatury oraz wyników badań empirycznych o charakterze jakościowym przeprowadzonych w 2016 roku. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of this research article is to outline purchasing strategies and leverages, which are developed by companies in turbulent environment of the 21st century. This subject was chosen because the strategic role of purchasing for the value creation and profitability of today's companies is rising, especially through influence on such key determinants as revenue increase, cost reduction and effective assets management. The aims of purchasing are more and more concentrated on value management for owners and other stakeholders of companies and supply chains, but its creation is more and more often facing new challenges. Faced with dynamic changes in turbulent environment, the purchasing strategies and leverages were verified and changed. The author presented the results of literature review and qualitative empirical research conducted in 2016. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Building Resilience in Supply Chains. An Initiative of the Risk Response Network in Collaboration with Accenture (2013), World Economic Forum, http://www3.weforum.org/docs/WEF_RRN_MO_BuildingResilienceSupplyChains_Report_2013.pdf [dostęp: 30.01.2017].
 2. Chopra S., Sodhi M.S. (2014), Reducing the Risk of Supply Chain Disruptions, "MITSloan Management Review", Spring.
 3. Christopher M., Ryals L. (1999), Supply Chain Strategy: Its Impact on Shareholder Value, "The International Journal of Logistics Management", Vol. 10, No. 1.
 4. Fiksel J., Polyviou M., Croxton K.L., Pettit T.J. (2015), From Risk to Resilience: Learning to Deal With Disruption, "MITSloan Management Review", Winter.
 5. Gierszewska G., Romanowska M. (2009), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 6. Hesping F.H., Schiele H., (2015), Purchasing strategy development: A multi-level review, "Journal of Purchasing & Supply Management", No. 21.
 7. Houston P., Turner M.D., Miller J., Thelen B. (2012), Supply management at a crossroads. Lessons for success in turbulent times, PwC.
 8. Ivanov D., Sokolov B. (2010), Adaptive Supply Chain Management, Springer, London.
 9. Manners-Bell J. (2014), Supply Chain Risk. Undestaning Emerging Threats to Global Supply Chains, Kogan Page, London.
 10. Ocicka B. (2013), Zarządzanie relacjami z dostawcami jako źródło wartości w łańcuchach dostaw, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 1.
 11. Romanowska M. (2016), Kryzys w przedsiębiorstwie, (w:) Romanowska M., Mierzejewska W. (red.), Przedsiębiorstwo odporne na kryzys, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 12. Rutkowski K. (2015), Rekonfiguracja międzynarodowych łańcuchów dostaw jako narzędzie zapobiegania zagrożeniom kryzysowym - szansa dla Polski, (w:) Witkowski J., Skowrońska A. (red.), "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, nr 382.
 13. Rutkowski K. (2013), Zakupy w biznesie - potrzeba strategicznej reorientacji, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 4.
 14. Rzeżacz A. (2016), Miejsce i rola dźwigni zakupowych w zarządzaniu zakupami przedsiębiorstwa, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 3.
 15. Sheffi Y. (2015), Preparing for Disruptions Through Early Detection, "MITSloan Management Review", Fall.
 16. Szymański W., Niestabilność gospodarcza a szanse przedsiębiorstw, (w:) Sobiecki R., Pietrewicz J.W. (red.), Przedsiębiorstwo a narastająca niestabilność otoczenia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 17. Weele A.J. van (2014), Purchasing and Supply Chain Management. Analysis, Strategy, Planning and Practice, Cengage Learning, Andover.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu