BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kufel Karol (Politechnika Gdańska)
Title
Optymalizacja modelowania przezbrojeń w procesie produkcyjnym
Optimization of Changeover Modelling in Production Process
Source
Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka, 2017, nr 2, s. 215-223, rys., bibliogr. 9 poz.
Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice
Keyword
Optymalizacja, Modele optymalizacyjne, Proces produkcji, Modelowanie procesów produkcji
Optimalization, Optimizing models, Production process, Modeling of manufacturing processes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Czynności służące przygotowaniu maszyn do pracy są nieodzownym elementem każdego procesu produkcyjnego. Niestety są to działania, których realizacja nie powoduje bezpośredniego przyrostu wartości dodanej do produktu końcowego. Klienci są gotowi zapłacić za wyrób o pożądanych cechach, dostarczony w oczekiwanym przez nich czasie bez zastanawiania się jakie procesy pomocnicze był zmuszony zrealizować producent. W związku z tym wykonywanie tych działań spychane jest niejednokrotnie w przedsiębiorstwach produkcyjnych na "dalszy plan". Częstokroć działania ukierunkowane na poprawę jakości procesu są nastawione na udoskonalenie samych operacji produkcyjnych, a nie na zapewnienie poprawnej realizacji tzw. przezbrojenia. Aspektom opomiarowania i modelowania jakości jego wykonywania w przedsiębiorstwie Y jest poświęcone niniejsze opracowanie. (abstrakt oryginalny)

Activities performed to prepare machines to work are an essential part of any manufacturing process. Unfortunately these actions does not cause a direct increase value added to the final product. Customers are willing to pay for a product with the desired characteristics, provided in the expected time, without thinking about processes which have to be done additionally by producer. Therefore, in manufacturing companies the performance of these activities is often pushed to the background. Improving of the quality of production processes is aimed at perfecting the manufacturing operations, rather than ensuring the correct execution of the so-called changeover. This paper is about aspects of measuring and modeling the quality of its performing in the company Y. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chabowski P., Żywicki K. Wpływ organizacji przezbrojeń na efektywność zasobów technicznych. Inżynieria Maszyn, NOT, Wrocław, R. 18, z. 1, 2013.
  2. Czerska J. Doskonalenie strumienia wartości. Difin, Warszawa, 2014, s. 97.
  3. Kufel K., Drozd R.: Problem wykorzystania wskaźnika oee w zautomatyzowanym procesie produkcyjnym farb proszkowych. "Zarządzanie projektami i procesami" pod red. Wirkusa M. Gdańsk 2014.
  4. Maciak J. Redukcja czasu przezbrojenia maszyny przy użyciu techniki SMED. KZZ Kraków, 2010.
  5. Nakajima S. Introduction to TPM: Total Productive Maintenance, The Productivity Press, 1988.
  6. Rother M., Shook J. Naucz się widzieć. Eliminacja marnotrawstwa poprzez Mapowanie Strumienia Wartości. Wrocław: Politechnika Wrocławska 2006, s. 20.
  7. Wirkus M., Kufel K. Problem analizy spadku OEE zautomatyzowanego parku maszynowego spowodowanych spadkiem prędkości pracy oraz mikroprzestojami technicznymi. "Zarządzanie a inżynieria produkcji" po red. P. Łebkowskiego, Wyd. AGH, Kraków 2014.
  8. Wirkus M., Trzciński R. System claim management w przedsiębiorstwie budowlanym. Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji Zakopane 2013.
  9. Leksykon Lean http://lean.org.pl/leksykon-lean-management/?explanatory-dictionary-letter=p 2016.06.01.
Cited by
Show
ISSN
2084-6495
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.19253/reme.2017.02.018
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu