BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaźmierczyk Stanisław (Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach)
Title
Z refleksji nad krytyką prawa
Reflecting on critics of law
Source
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 1, s. 67-81, tab., bibliogr. 45 poz.,
Keyword
Prawo, Teoria prawa, Regulacje prawne, Nauka
Law, Law theory, Legal regulations, Science
Note
summ., streszcz.,
Abstract
W artykule autor zajmuje się związkiem krytyki prawa i krytyki teorii prawa. Analizuje problem stylu teorii prawa i wpływu kultury na ten styl. Proponuje poddać badaniu typy polemik prawnych. Twierdzi, że rola polemik konkretnych i abstrakcyjnych w krytyce prawa jest duża i dotąd niedostatecznie zbadana.(abstrakt oryginalny)

In the article the Author analyses an interaction between critics of law and the critics of theory of law. He studies a problem of the style of law theory and the influence of culture on that style. The Author proposes research the types of legal polemics. He claims, that the role of specific and abstract polemics in critics of law is significant and until now not sufficiently investigated.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, Warszawa 1975.
 2. Brożek B., Granice interpretacji, Kraków 2014.
 3. Dybowski M., Prawa fundamentalne w orzecznictwie ETS, Warszawa 2007.
 4. Foster R., Kaplan S., Twórcza destrukcja, Łódź 2003.
 5. Girdwoyń P. (red.), Prawo wobec nowoczesnych technologii, Warszawa 2008.
 6. Hartman J., Heurystyka filozoficzna, Toruń 2011.
 7. Hospers J., Wprowadzenie do analizy filozoficznej, Warszawa 2001.
 8. Jabłońska-Bonca J., Podstawy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2000.
 9. Jabłońska-Bonca J., Wprowadzenie do prawa. Introduction to Law, Warszawa 2004.
 10. James J., Nowa filozofia francuska, Warszawa 2014.
 11. Jodkowski K., Filozofia nauki w XX wieku, [w:] L. Gawor, Z. Stachowski (red.), Filozofia współczesna, Bydgoszcz 2006.
 12. Kaźmierczyk S., Inter prawo. Z zagadnień teorii i filozofii prawa, [w:] M. Błachut (red.), Ponowoczesność, Wrocław 2007.
 13. Kaźmierczyk S., O związku wykładni prawa z teorią prawa, [w:] A. Choduń, S. Czepita (red.), W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa Profesora Macieja Zielińskiego, Szczecin 2010.
 14. Kaźmierczyk S., Standard użycia praw człowieka, [w:] J. Jaskiernia (red.), Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój demokracji i ochronę praw człowieka, t. 1, Warszawa 2013.
 15. Kaźmierczyk S., Z rozważań nad rozumieniem tożsamości prawa, [w:] M. Grzybkowski (red.), Państwo demokratyczne prawne i socjalne, t. 4, Kraków 2014.
 16. Morawski L., Zasady prawa - komentarz krytyczny, [w:] J. Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa, Kraków 2001.
 17. Nowaczyk A., Wprowadzenie do filozofii matematyki, Łódź 2004.
 18. Oniszczuk J., Filozofia i teoria prawa, Warszawa 2008.
 19. Patryas W., Próba wyjaśnienia domniemań prawnych, Poznań 2011.
 20. Pietrzykowski T., Miękki pozytywizm i spór o regułę uznania, [w:] J. Stelmach (red.), Studia z filozofii prawa, Kraków 2000.
 21. Pietrzykowski T., Ujarzmianie Lewiatana. Szkice z idei rządów prawa, Katowice 2014.
 22. Piłat R., Natura refleksji. O trudnościach związanych z czynnościami psychicznymi drugiego rzędu, [w:] M. Urbański, P. Przybysz (red.), Funkcje umysłu, Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 8(21), Poznań 2009.
 23. Przybysz P., Refleksja a stopnie poznania społecznego. W stronę kognitywnej teorii umysłu społecznego, Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki, 8(21), Poznań 2009.
 24. Pulka Z., Czy nastąpi zmierzch pozytywistycznej koncepcji prawa i prawoznawstwa?, [w:] A. Sulikowski (red.), Z zagadnień teorii i filozofii prawa. W poszukiwaniu podstaw prawa, Wrocław 2006.
 25. Pulka Z., Struktura poznania filozoficznego w prawodawstwie, Wrocław 2004.
 26. Pułło A., Z problematyki zasad prawa: idee ogólne w prawie konstytucyjnym, "Przegląd Sejmowy" 1996, 1.
 27. Sakowicz R., Stelmach J., Teoria prawa, Kraków 1996.
 28. Stępień A.B., Wstęp do filozofii, Lublin 2001.
 29. Stiegler B., Czas techniki, [w:] J. James, Nowa filozofia francuska, Warszawa 2014.
 30. Szaniawski K., O nauce, rozumowaniu i wartościach. Pisma wybrane, Warszawa 1994.
 31. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.
 32. Tokarczyk R., Filozofia prawa, Lublin 2000.
 33. Verdross A., Nauka o prawie natury, [w:] M. Szyszkowska (red.), Nauka a polityka. Dziwne losy filozofii prawa w Polsce, Warszawa 2001.
 34. Wilejczyk M., Cywilnoprawne znaczenie przebaczenia, "Studia Prawnicze" 2013, 1.
 35. Winczorek P., Wartości naczelne "małej Konstytucji" z 1992 r., "Państwo i Prawo" 1993, 1.
 36. Wojtczak S., O niewspółmierności i jej konsekwencjach dla stosowania prawa, Łódź 2010.
 37. Woleński J., Z zagadnień analitycznej filozofii prawa, Warszawa 1980.
 38. Wronkowska S., Spójność systemu prawa, [w:] H. Kołakowska-Przełomiec (red.), Jakość prawa, Warszawa 1996.
 39. Wronkowska S., Ziembiński Z., Zarys teorii prawa, Poznań 2001.
 40. Wróblewski J., Wybrane zagadnienia metodologiczne dogmatyki prawa, [w:] J. Wróblewski (red.), Zagadnienia metodologiczne prawoznawstwa, Wrocław-Warszawa 1982.
 41. Załuski W., Ewolucyjna filozofia prawa, Warszawa-Kraków 2009.
 42. Ziembiński Z., Typologia naruszeń praworządności, "Państwo i Prawo" 1982, 8.
 43. Zirk-Sadowski M., Prawo a uczestniczenie w kulturze, Łódź 1998.
 44. Zirk-Sadowski M., Wprowadzenie do filozofii prawa, Warszawa 2000.
 45. Znamierowski C., Podstawowe pojęcia teorii prawa. Część pierwsza: układ prawny i norma prawna, Poznań 1924.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.101
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu