BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koziej Stanisław (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie)
Title
Strategiczna odporność kraju i rola w niej podmiotów niepaństwowych
Strategic Resilience of the Country and the Role of the Nongovernmental Organisations
Source
Krytyka Prawa, 2016, T. 8, Nr 1, s. 82-92, bibliogr. 6 poz.,
Keyword
Prawo, Organizacje pozarządowe, Obronność, Państwo
Law, Non-governmental organisation, Defences, State
Note
summ., streszcz.,
Abstract
Artykuł traktuje o możliwości wzmocnienia bezpieczeństwa Polski przez ustanowienie systemu strategicznej odporności kraju na agresję. Omawia takie przedsięwzięcia, jak: działania nieregularne na terytorium zajętym przez przeciwnika; wsparcie wojsk operacyjnych przez obronę terytorialną; przygotowywanie rezerw mobilizacyjnych; operacyjne przygotowanie terytorium kraju i ochrona obiektów infrastruktury krytycznej; bezpieczeństwo obywateli i struktur państwa, w tym powszechna ochrona ludności; powszechna edukacja dla bezpieczeństwa, w tym obronne przygotowanie społeczeństwa. Podkreśla się rolę udziału organizacji po-zarządowych i podmiotów prywatnych w zapewnianiu strategicznej odporności kraju, wskazując na uwarunkowania prawne, finansowe, organizacyjne i historyczne.(abstrakt oryginalny)

The article deals with the possibility of strengthening Polish security by establi-shing strategic system resilience the country's aggression. Discusses the enterprise such as irregular activities in the territory occupied by enemy; support operational troops by territorial defence; preparation of mobilizing reserves; the operational preparation of the country's territory and protection of the critical infrastructure objects; security of citizens and the State structures, including the common civil protection; universal education for security, including the preparation of the defence of society. The article emphasises the role of the participation of non-governmental organisations and private entities in the provision of strategic resistance country, pointing to the legal, financial, organisational and historical circumstances.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego, BBN, Warszawa 2013; http://www.spbn.gov.pl/.
  2. Meeting of the Valdai International Discussion Club, October 22, 2015; http://en.kremlin.ru/events/president/news/50548.
  3. (Mini)słownik BBN. Propozycje nowych terminów z dziedziny bezpieczeństwa; https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/minislownik-bbn-propozy-/6035,MINISLOWNIK-BBN-Propozycje-nowych-terminow-z-dziedziny-bezpieczenstwa.html?search=19841680.
  4. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa 2015, http://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf.
  5. Wojna hybrydowa i agresja poniżej progu wojny, konferencja w Akademii Obrony Narodowej 16.04.2015 r., https://www.youtube.com/watch?v=C2_-G93LqeU.
  6. Wyszczelski L., Armia Rezerwowa II Rzeczypospolitej, Warszawa 2014.
Cited by
Show
ISSN
2450-7938
2080-1084
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7206/kp.2080-1084.102
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu