BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szandurski Jarosław (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Personalistic Management in Age-Diversified Organisations
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 2, cz. 3, s. 111-121, tab., bibliogr. 23 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
W stronę różnorodności - nowe wyzwania w zarządzaniu organizacją i potencjałem społecznym
Keyword
Zarządzanie różnorodnością, Personalizacja
Diversity management, Personalization
Note
summ.
Abstract
Diversity among employees can become, if properly managed, a source of success and financial gains for an organisation. In an organisation with a diversified age structure the probability for operational effectiveness and strategic success increases with the introduction of personalistic management. Basing your management on personalistic principles and pragmatism is an added value that guarantees maximum benefits for every stakeholder without discriminating and abusing anyone. The success, finally, always has personal a dimension, as it dynamises the stakeholders to fully utilise their potential. The probability of success on the field of diversity management increases with the implementation of personalistic behaviour and principles to corporate culture. Personalistic management is fully coherent with diversity management, especially on the field of age diversity. It also magnifies the effect of synergy. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartnik Cz.S. (2006), Szkice do systemu personalizmu, KUL, Lublin.
 2. Baruk A.I. (2006), Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa.
 3. Bombała B. (2010), Zagadnienie upełnomocniania pracowników w koncepcji przywództwa personalistycznego i służebnego, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym", t. 13, nr 1.
 4. Bombała B. (2011), Fenomenologia przywództwa: być kimś - czynić coś, "Prakseologia", nr 151.
 5. Branka M., Zielińska H. (red.) (2008), Zarządzanie różnorodnością. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 6. Czajkowska M. (2008), Rola zaufania w stosowaniu empowermentu w organizacji, (w:) Błaszczyk W. (red.), Nurt metodologiczny w naukach o zarządzaniu. W drodze do doskonałości, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 7. Dec I. (2001), Personalizm w filozofii (próba systematyzacji), (w:) Rusecki M. (red.), Personalizm polski, KUL, Lublin.
 8. Grajewski P. (2003), Koncepcja struktury organizacji procesowej, Dom Organizatora, Toruń.
 9. Granat W. (2006), Osoba ludzka. Próba definicji, KUL, Lublin.
 10. Ingarden R. (1987), Książeczka o człowieku, Literackie, Kraków.
 11. Jamke B. (2011), Wartości a model biznesowy zarządzania różnorodnością, "Master of Business Administration" nr 6 (113).
 12. Kowalczyk S. (2008), Polski personalizm współczesny, (w:) Rusecki M. (red.), Personalizm polski, KUL, Lublin.
 13. Leks-Bujak E. (2014), Zarządzanie różnorodnością w organizacji, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", nr 1918.
 14. Majka J. (1982), Filozofia społeczna, WKA, Wrocław.
 15. Morawska-Wilkowska A., Krajnik A., Roch B. i.in. (2009), Firma = różnorodność, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Zeszyt nr 2, Warszawa.
 16. Peters T.J., Waterman R.H. (2000), Poszukiwanie doskonałości w biznesie, Medium, Warszawa.
 17. Sznajder A. (2013), Przewodnik po zarządzaniu różnorodnością, W&B, Warszawa.
 18. Terelak J.F. (1999), Psychologia menedżera. Wybrane zagadnienia psychologii organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa.
 19. Unia Europejska (2012), Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy, Świadomość korzyści biznesowych odnoszonych dzięki europejskim Kartom różnorodności, Luksemburg.
 20. Walczak W. (2011), Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji, "E-mentor" nr 3 (40).
 21. Wojtyła K. (1985), Osoba i czyn, PTT, Kraków.
 22. Woźniakowski A. (2005), Globalizacja - różnorodność - zarządzanie talentami, (w:) Borkowska S. (red.), Zarządzanie Talentami, IPiSS, Warszawa.
 23. Zbiegień-Maciąg L. (1996), Marketing personalny, Business Press, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu