BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudzewicz Adam (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Pomiar zaufania międzyorganizacyjnego
Measuring the Inter-Organizational Trust
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 293-305, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Zaufanie, Przedsiębiorstwo, Współpraca przedsiębiorstw, Relacje organizacyjne
Trust, Enterprises, Enterprises cooperation, Organizational relationships
Note
JEL Classification: L14, M14, M39
streszcz., summ.
Abstract
Głównym celem artykułu jest identyfi kacja roli, jaką odgrywa zaufanie między przedsiębiorstwami oraz przedstawienie metody pomiaru zaufania międzyorganizacyjnego. W procesie badawczym próbowano wykazać ogólny poziom zaufania do badanego podmiotu oraz ewentualny wpływ wielkości przedsiębiorstwa oraz okresu współpracy na poziom zaufania. Zaufanie spełnia ważną rolę stymulując interakcje społeczne i biznesowe między uczestnikami. Oceniany podmiot uzyskał wysoki poziom zaufania wśród swoich kontrahentów i cieszył się pozytywnym wizerunkiem. Ponadto wyniki badań pozwoliły stwierdzić, że wielkość firmy i długość okresu współpracy mogą kształtować poziom zaufania.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to identify the role of trust between businesses and the presentation measurement method of the inter-organizational trust. In the process of research the author tried to demonstrate the overall level of trust in examined entity and the possible impact of the size of the company and the period of cooperation on the level of trust. Trust plays an important role by stimulating social and business interaction between the participants. The rated entity received a high level of trust among its counterparties and enjoyed a positive image. In addition, results of the research revealed that the size of the company, as well as the length of the period of cooperation may shape the level of trust.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Grudzewski, W., Hejduk, I., Sankowska, A., Wańtuchowicz, A. (2007). Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych. Warszawa: Difin.
 2. Grudzewski, W., Hejduk, I., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2009). Zarządzenie zaufaniem w przedsiębiorstwie. Koncepcje, narzędzia, zastosowania. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 3. Hill, N., Alexander, J. (2003). Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 4. Kwiatek, P., Zieliński, M. (2009). Komunikacja a zaufanie na rynku business-to-business. W: L. Garbarski, J. Tkaczyk (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców. Warszawa: WAiP.
 5. Mazur, K., Kulczyk, Z. (2014). Zaufanie międzyorganizacyjne we współczesnych organizacjach. Przegląd badań naukowych. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 30 (5), 493-507.
 6. Mellewight, T., Madhok, A., Weibel, A. (2007). Trust and Formal Contract in Interorganizational Relationships - Substitus and Complements. Managerial & Decision Economics, 28 (8), 833-847.
 7. Mitręga, M. (2009). Zależność i zaufanie w relacjach na rynku B2B. W: L. Garbarski, J. Tkaczyk (red.), Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców. Warszawa: WAiP.
 8. Mitręga, M. (2010). Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw. Katowice: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.
 9. Paliszkiewicz, J. (2013). Zaufanie w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Rószkiewicz, M., Perek-Białas, J., Węziak-Białowolska, D., Zięba-Pietrzak, A. (2013). Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 11. Rudzewicz, A. (2016). Zaufanie w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania - relacje - pomiar. Olsztyn: Wydawnictwo UWM w Olsztynie.
 12. Ryciuk, U. (2014). Zarządzanie Zaufaniem Międzyorganizacyjnym w łańcuchach dostaw w budownictwie. Autoreferat rozprawy doktorskiej. Gdańsk: Wydział Zarządzania i Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego.
 13. Seligman, A.B. (1997). The Problem of Trust. Princeton: Princeton University Press.
 14. Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Znak.
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu