BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skiba Maja (Politechnika Częstochowska), Kwiatek Agnieszka (Politechnika Częstochowska)
Title
Zarządzanie wiedzą w kontekście jakości życia młodych ludzi
Knowledge Management in the Context of Young People Life Quality
Source
Studia i Prace WNEiZ US, 2017, nr 48 T. 2., s. 317-326, rys., bibliogr. 20 poz.
Issue title
Zarządzanie
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Jakość życia, Społeczeństwo oparte na wiedzy
Knowledge management, Quality of life, Knowledge-based society
Note
JEL Classification: J5
streszcz., summ.
Abstract
Wiedza w czasach społeczeństwa informacyjnego stała się niezbędnym zasobem każdego człowieka, szczególnie w sytuacji funkcjonowania na gruncie pracy zawodowej. Umiejętność jej zdobywania, gromadzenia, przetwarzania, ogólnie rzecz ujmując - zarządzania wiedzą - stanowi problem, który dotyczy obecnie szczególnie ludzi młodych, wchodzących na rynek pracy. Muszą oni mieć świadomość wpływu gromadzenia tego cennego kapitału na przyszłą jakość ich życia zawodowego i w konsekwencji możliwość bycia konkurencyjnym na rynku.(abstrakt oryginalny)

Knowledge in the times of the information society has become an essential resource for every human being, especially in a situation of functioning on the basis of work. The ability to acquire, collect and process it, generally speaking - knowledge management is a problem that now affects especially young people entering the labor market. They must be aware of the impact of collecting this valuable capital for the future quality of life and consequently the ability to be competitive on the market.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Białecka-Pikuł, M. (2012). Narodziny i rozwój refleksji nad myśleniem. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 2. Brdulak, J.J. (2005). Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 3. Katz, D., Stotland, E. (1959). A Preliminary Statement to a Theory of Attitudes Structure and Change. W: S. Koch (red.), Psychology: A Study of Science. Vol. 3. McGraw-Hill.
 4. Kotarba, W. (2006). Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji. Warszawa: PWE.
 5. Liu, B.C. (1975). Differential Net Migration Rates and the Quality of Life. The Review of Economics and Statistics, 57.
 6. Mądrzycki, T. (1970). Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw. Warszawa: PZWS.
 7. Mika, S. (1966). Postawy i ich badanie. W: L. Wołoszynowa (red.), Materiały do nauczania psychologii. Warszawa: PWN.
 8. Mróz, B. (2009). Wyznaczniki sukcesu w pracy a jakość życia u menedżerów. W drodze do synergii. W: Z. Uchnast (red.), Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania. Lublin-Nowy Sącz: Wydawnictwo KUL i WSB-NLU.
 9. Niklewicz-Pijaczyńska, M., Wachowska, M., Wiedza-Kapitał ludzki-Innowacje. Pobrane z: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/36265.
 10. Nowosad, I., Mortag, I., Ondráková, J. (2010). Jakość życia i jakość szkoły. Wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 11. Perechuda K. (red.) (2005). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 12. Pietruszka-Ortyl, A. (2012). Praca oparta na wiedzy. W: B. Mikuła (red.), Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 13. Ratajczak, Z. (1993). W pogoni za jakością życia. O psychologicznych kosztach radzenia sobie w sytuacji kryzysu ekonomicznego. Kolokwia Psychologiczne, 2.
 14. Rosenberg, M.J., Hovland, C.I. (1960). Cognitive, Affective and Behavioral Components of Attitudes. W: M.J. Rosenberg i in., Attitude Organization and Change. New Haven: Yale University Press.
 15. Siciński, A. (1976). Styl życia. Koncepcje psychologiczne. Warszawa: PWN.
 16. Skryme, D.J. (1999). Knowledge Creation. Creating the Collaborative Enterprise. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 17. Skrzypek, E. (2000). Jakość i efektywność. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 18. Świtalski, W. (2005). Innowacje i konkurencyjność. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 19. Thomas, W.J., Znaniecki, F. (1918-1920). Polish Peasant in Europe and America. T. 1. Boston.
 20. Walczak, W. (2011). Przywództwo i motywowanie w procesach zarządzania kompetencjami pracowników. E-mentor, 1 (38).
Cited by
Show
ISSN
2450-7733
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/sip.2017.48/2-27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu