BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antonowicz Mirosław (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Uwagi na temat konkurencyjności kolejowego transportu towarowego w stosunku do transportu samochodowego
Comments on Competitiveness of Rail Freight Transport in Relation to Road Transport
Source
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 3 (35), s. 7-17, rys., tab., bibliogr. 38 poz.
Issue title
Funkcjonowanie rynku usług transportowych
Keyword
System transportowy, Transport kolejowy, Konkurencyjność, Transport intermodalny
Transport system, Railway transport, Competitiveness, Intermodal transport
Note
streszcz., summ.,
Abstract
System transportowy to układ środków technicznych, organizacyjnych i ludzkich powiązanych ze sobą w taki sposób, aby sprawnie realizować przemieszczanie osób i rzeczy (Jacyna, 2012, s. 30-31). W skład systemu transportowego wchodzi podsystem przemieszczania ładunków, który zapewnia realizację zadań przewozowych gospodarki, na przykład kolejowy i drogowy transport ładunków. Prezentowany artykuł ma charakter analizy poglądowej. Autor w sposób syntetyczny przedstawia przyczyny spadku przewozów ładunków w transporcie kolejowym oraz przyczyny malejącej konkurencyjności kolejowego transportu ładunków w stosunku do drogowego transportu ładunków. Z analizy danych w zakresie przewozów ładunków na przestrzeni ostatnich lat wynika, iż rola transportu kolejowego w zakresie przewozu ładunków stale maleje przy wzrastającej roli transportu samochodowego.(abstrakt autora)

Transport system is a setup of technical, organizational and human measures related in a way to allowan effective movement of persons and goods. The system consists of cargo subsystem, which enables implementation of economy transportation tasks, i.e. rail and road transportation of goods. Featured article is a demonstrative analysis. The author presents a concise reasons for the decline of freight rail transport and the declining competitiveness against road transportation. Analysis of data on cargo transportation in recent years shows that the role of railway transportation has consistently declined and the road transport role has increased.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antonowicz, M. (2015). Uwagi na temat konkurencyjności kolejowego transportu towarowego. W: M. Antonowicz, T. Syryjczyk, P. Faryna (red.), Biała Księga. Kolejowy Transport Towarowy 2015 (s. 220-225). Warszawa: RBF.
 2. Biała Księga (2011). Bruksela: Komisja Europejska.
 3. Bieńkowski, W. (2008). Czynniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w kontekście globalizacji. Warszawa: IGS SGH.
 4. Burnewicz, J. (2005). Opinia autora. Ocena wstępnego Programu Operacyjnego "Konkurencyjność transportu". Gdańsk: Uniwersytet Gdański
 5. Don, H. (2016). Assesing Competition in the European Railway Market. Materiały Symposium, Berlin.
 6. Dzierbunowicz, E. (2013). Międzynarodowa konkurencyjność branży na przykładzie branży odlewniczej w Polsce w latach 1995-2010. Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
 7. Engelhardt, J. (2014). Zasady analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw kolejowych. Warszawa: CeDeWu.
 8. Engelhardt, J. (2015a). Komentarz na temat przyczyn spadku udziału kolejowych przewozów ładunków w relacji do przewozów ładunków transportem samochodowym w latach 2004-2014. Szczecin: materiał niepublikowany.
 9. Engelhardt, J. (2015b). Polityka państwa w zakresie transportu intermodalnego. W: W. Rydzkowski (red.), Przewozy intermodalne (s. 11-32). Poznań: Biblioteka Logistyka.
 10. Fechner, I. (2015). Punktowa infrastruktura logistyczna i jej rola w przewozach intermodalnych. W: M. Antonowicz, T. Syryjczyk, P. Faryna (red.), Biała Księga. Kolejowy Transport Towarowy 2015 (s. 213-219). Warszawa: RBF.
 11. Frączak, P. (2009). Determinanty konkurencyjności branż i sektorów - ujęcie teoretyczne. Przedsiębiorstwo i Region, 1.
 12. Gajdus, M., Laszczyk, A. (2013). Kilka uwag na temat konkurencyjności na rynku kolejowych przewozów towarowych w Polsce. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 4 (2), 34-43.
 13. Gattorna, J. (2013). Dynamiczne łańcuchy dostaw. Suchy Las: Eurologistics.
 14. Gleave, S.D., Dionori, F., Casullo, L., Ellis, S., Ranghetti, D., Bablinski, K., Vollath, Ch., Soutra, C. (2015). Towarowy transport drogowy: Dlaczego nadawcy w UE wolą ciężarówki od pociągów. Bruksela: Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego.
 15. Gójski, I. (2015). Opinia ekspercka. W: M. Antonowicz, T. Syryjczyk, P. Faryna, Biała Księga. Kolejowy Transport Towarowy 2015 (s. 231-232). Warszawa: RBF.
 16. Jacyna, M. (2012). System logistyczny. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
 17. Jacyna, M., Kozłowska, A., Antonowicz, M., Supernak, G. (2015). Stawki dostępu do infrastruktury transportu kolejowego. Materiały Forum Transportu Szynowego, Panel 13. Dąbrowa Górnicza
 18. Kawa, A, Pieroński, B. (2015). Współpraca sieciowa przedsiębiorstw w Polsce - wyniki badań. Poznań: Wyd. WSB.
 19. Kowalczyk, J.M. (2015). Materiał autorski - niepublikowany. Warszawa: Stowarzyszenie Menedżerów i Ekspertów Transportu Szynowego.
 20. Litwin, M. (2015). Związki infrastruktury z przewozami towarowymi. W: M. Antonowicz, T. Syryjczyk, P. Faryna (red.), Biała Księga. Kolejowy Transport Towarowy 2015 (s. 152-165). Warszawa: RBF.
 21. Malinowski, L. (2016). Gospodarka rośnie, przewozy stoją. Rynek Kolejowy, 5, 34-35.
 22. Market Monitoring Report (2016). "Fourth Anual, Independent Regulators" Group-Rail.
 23. Materiały przygotowane przez Stowarzyszenie Menedżerów Transportu Szynowego na Targi TRAKO, Gdańsk 2015.
 24. Money.pl za Departamentem Rachunków Narodowych GUS
 25. Nietz, F. (2016). Trudne lata kolejowego cargo. TSL Biznes, 3, 40-43.
 26. Obłój, K. (2016). Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy. Warszawa: Poltext
 27. Perechuda, K. (2013). Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wrocław: Wyd. UWr.
 28. Pieregud, J. (2011). Materiały konferencyjne (niepublikowane - prezentacja autorki). Warszawa: SGH.
 29. Porter, M.E. (2001). O konkurencji. Warszawa: PWE
 30. Radło, M.J. (2008). Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki, uwagi na temat definicji, czynników i miar. Warszawa: IGS SGH.
 31. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1315/2013 z 11.12.2013 w sprawie unijnych wytycznych rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE. Dz.U.UE.L. 2013, nr 348.
 32. Staszek, M. (2015). Newseria Biznes, 29 kwietnia.
 33. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030) (2011). Warszawa: MTBIGM
 34. Syryjczyk, T. (2015). Wnioski i rekomendacje. W: M. Antonowicz, T. Syryjczyk, P. Faryna (red.), Biała Księga. Kolejowy Transport Towarowy 2015. Warszawa: RBF
 35. Tomanek, R. (2004). Funkcjonowanie transportu. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
 36. Tyrode, Y. (2016). SNCF, New Challenges, New Responses. Materiały Symposium, Berlin.
 37. Wronka, J. (2015). Transport intermodalny w Polsce - diagnoza stanu i perspektywy rozwoju. W: M. Antonowicz, T. Syryjczyk, P. Faryna (red.), Biała Księga. Kolejowy Transport Towarowy 2015 (s. 208-212). Warszawa: RBF.
 38. Załoga, E. (2013). Trendy w Transporcie Lądowym Unii Europejskiej. Szczecin: Wyd. US.
Cited by
Show
ISSN
1644-275X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.35-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu