BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipińska-Rzeszutek Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Najważniejsze wyzwania dla Polski w zakresie bezpieczeństwa społecznego
Major Challenges for Poland in the Field of Social Security
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 1, s. 89-100, bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Współczesne aspekty bezpieczeństwa
Keyword
Bezpieczeństwo socjalne, Polityka socjalna, Polityka społeczna, Demografia, Bezrobocie, Wykluczenie społeczne
Social security, Social policy, Social policy, Demography, Unemployment, Social exclusion
Note
summ.
Abstract
Ilość negatywnych zjawisk społecznych, wobec których państwo powinno podjąć działania interwencyjne, jest duża. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej zalicza do nich:
- emigrację młodego pokolenia,
- brak efektywnej polityki prorodzinnej,
- poczucie bezsilności w konfrontacji z machiną biurokratyczną,
- nierówności wynikające z płci, wieku, miejsca (regionu) zamieszkania i dostępu do edukacji [Biała Księga 2013, s. 137].
Pokój społeczny stanowi o sile państwa i jest niezbędnym warunkiem rozwoju narodu. Bezpieczeństwo społeczne jest sumą działania zarówno państwa, jak i instytucji prywatnych oraz samych obywateli. Nadrzędną rolę odgrywa jednak nadal państwo, bowiem to w jego kompetencjach znajduje się tworzenie ram o charakterze prawnym i instytucjonalnym. (fragment tekstu)

The article concerns challenges in the field of social security in Poland. In particular demographic issues were discussed - the most important reasons for the decline of fertility in Poland and proposed solutions for the problem of demographic decline. Problem of unemployment and its adverse effects (especially in the case of long-term unemployment), social exclusion, taking into account social groups, particularly at risk of poverty, the growing spread between the earnings of the richest and the poorest, and the need to revise existing regime of social policy in Poland were also discussed. The article pointed out the overriding role of the state in addressing threats to social security, because its competence is to develop a framework of legal and institutional measures. Social security, however, is the sum of the actions of both state and private institutions and the citizens themselves. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2013), Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Warszawa.
 2. Czapiński J., Panek T. (red.) (2005), Diagnoza społeczna 2005. Warunki i jakość życia Polaków, Vizja Press&It, Warszawa.
 3. Encyklopedia Popularna (1999), PWN, Warszawa.
 4. Firlit-Fesnak G. (2008), Rodziny polskie i polityka rodzinna, stan i kierunki przemian [w:] G. Firlit-Fesnak, Polityka społeczna, PWN, Warszawa.
 5. Frąckiewicz L. (2005), Wykluczenie społeczne w skali makro i mikroregionalnej [w:] L. Frąckiewicz, Wykluczenie społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 6. Kaczmarczyk P., Okolski M. (2005), Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii: współpr. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, Warszawa.
 7. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (2009), Polska 2010. Wyzwania rozwojowe, Warszawa.
 8. Leszczyński M. (2011), Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku, Difin, Warszawa.
 9. Marczuk B. (2012), W Polsce będzie pusto, "Rzeczpospolita", nr 13-15.01.
 10. Misztal B. (2005), Pusta kołyska to pusty koszyk i puste gniazdo, "Rzeczpospolita", nr 13-14.02.
 11. Rysz-Kowalczyk B. (red.) (2001), Leksykon polityki społecznej, Warszawa.
 12. Skrabacz A. (2006), Bezpieczeństwo społeczne [w:] R. Jakubczak (red.), R. Flis, Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku, Bellona, Warszawa.
 13. Szarfenberg R. (2005), Od trzech elementarnych strategii badawczych do programu badań wykluczenia społecznego [w]: L. Frąckiewicz (red.), Wykluczenie społeczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 14. http://polska.newsweek.pl/ubywa-polakow-liczba-ludnosci-dane-demograficzne-gus--newsweek-pl,artykuly,279853,1.html, dostęp: 30 grudnia 2015 r.
 15. http://fakty.interia.pl/prasa/news-puls-biznesu-demograficzny-cud-nad-wisla,nId,1490480, dostęp: 10 października 2015 r.
 16. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym, GUS [online], http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/ludnosc-stan-i-struktura-ludnosci-oraz-ruch-naturalny-w-przekroju--terytorialnym-w-2014-r-stanu-w-dniu-30-vi-2014-r,6,12.html, dostęp: 10 października 2015 r.
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu