BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mizera-Pęczek Patrycja (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zarządzanie talentami a zarządzanie twórczością pracowników
The Relationship between Talent Management and Creative People Management
Source
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2016, nr 23, s. 87-94, tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Zarządzanie talentami, Myślenie twórcze, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Pracownicy w przedsiębiorstwie
Talent management, Creative thinking, Human Resources Management (HRM), Employees in enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zarządzanie talentami i zarządzanie twórczością pracowników to dwie współczesne koncepcje zarządzania zasobami ludzkimi. Każda z nich odnosi się do kwestii posiadania przez pracowników ponadprzeciętnych zdolności czy umiejętności. Wydaje się jednak, że pomimo istotnych różnic definicyjnych, pojęcia talentu i twórczości potocznie bywają stosowane zamiennie, co prowadzi do niepożądanych konsekwencji w postaci niewłaściwego doboru instrumentarium każdej z koncepcji. Celem artykułu uczyniono zatem dokonanie porównania obu koncepcji oraz zidentyfikowania ich cech wspólnych oraz istotnych różnic. Artykuł ma charakter teoretyczny. W pierwszej części zdefiniowano procesy: zarządzania talentami i zarządzania twórczością pracowników, a następnie dokonano analizy charakterystyk obu koncepcji zarządzania w kontekście doskonalenia potencjału pracowników. (abstrakt oryginalny)

Talent management and managing creative employees are two modern concepts of human resource management. It seems, however, that despite significant differences of definition, the concept of talent and creativity are often used interchangeably. The aim of the article was made, therefore, to compare both the concept and identify their common features and significant differences. The article is theoretical in nature. In the first part of defined processes: talent management and managing creative employees and an analysis of the characteristics of both management concepts in the context of improving the potential of employees. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bieniok H. (2007), Zarządzanie talentami jako dźwignia wartości przedsiębiorstwa [w:] Lipka A., Waszczak S. (red.), Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 2. Brown P., Hesketh A. (2004), The Mismanagement of Talent. Employability and Jobs in the Knowledge Economy, Oxford University Press, Oxford.
 3. Cannon J. A., McGee R. (2012), Zarządzanie talentami i planowanie ścieżek karier, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 4. Chełpa S. (2005), Samorealizacja talentów - możliwości i ograniczenia interpersonalne [w:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
 5. Głowacka-Stewart K. (2006), Zarządzanie talentami: wyzwania, trendy, przykłady rozwiązań. Raport badawczy, The Conference Board.
 6. Ingram T. (red.) (2011), Zarządzanie talentami. Teoria dla praktyki zarządzania zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Jamka B. (2011), Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 8. Listwan T. (2005), Zarządzanie talentami - wyzwanie współczesnych organizacji [w:] Borkowska S. (red.), Zarządzanie talentami, IPiSS, Warszawa.
 9. Magda-Adamowicz M., Paszenda I. (2011), Trening twórczości a umiejętności zawodowe, Wyd. A. Marszałek, Toruń.
 10. Michaels E., Handfield-Jones H., Axelrod B. (2001), The war for talent, Harvard Business School Press, Boston.
 11. Miś A. (2008), Charakterystyka procesów rozwojowych pracowników utalentowanych [w:] Pocztowski A. (red.), Zarządzanie talentami w organizacji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków.
 12. Olczak M. (2009), Trening twórczości - współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 13. Pocztowski A. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Popek S. (2001), Człowiek jako jednostka twórcza, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 15. Proctor T. (1998), Zarządzanie twórcze, Gebethner i Ska, Warszawa.
 16. Kostera M., Śliwa M. (red.) (2012), Zarządzanie w XXI wieku: jakość, twórczość, kultura, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 17. Sokół A. (2015), Zarządzanie twórczością w organizacji. Koncepcja, metody i narzędzia, Cedewu, Warszawa.
 18. Szmidt K. J. (2007), Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 19. Tabor J. (2008), Rozwój organizacji uczącej się a zarządzanie talentami, "E-mentor nr 2 (24)/2008".
 20. Waszczak S. (2013), Pojęcie aktywności twórczej [w:] Lipka A., Waszczak S., Winnicka-Wejs A. (red), Aktywność twórcza a pracoholizm. Jak utrzymać kapitał kreatywności pracowników?, Difin, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1897-7480
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu