BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lutostański Marian (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Obrona cywilna i jej miejsce i zadania w systemie bezpieczeństwa narodowego
Tasks and Role of Civil Defence in the System of National Security
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 1, s. 209-222, rys., bibliogr. 16 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Współczesne aspekty bezpieczeństwa
Keyword
Obronność, Bezpieczeństwo narodowe, Regulacje prawne, Obrona cywilna
Defences, National security, Legal regulations, Civil defense
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest próba zwrócenia uwagi na doniosłość obrony cywilnej w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczeństwu oraz na wieloaspektowe problemy tej formacji. Refleksją zostaną objęte dwa zagadnienia, z których jedno dotyczy miejsca i ogólnej roli obrony cywilnej w systemie bezpieczeństwa narodowego, zaś drugie zadań przypisanych obronie cywilnej w regulacji prawa krajowego i międzynarodowego. (fragment tekstu)

The effects of a variety of military and non-military risks are the most felt by the civilian. This situation makes increasing the importance of civil defence defined as a humanitarian. The Problem of civil defence is normalised by national and international law. For particularly important regulations should be considered as indicate the essence of civil defence, position, role and tasks in the national security system. For the organisation of civil defence in Poland is the Chef of Civil Defence. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Drugi Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r. (1977), przyjęty przez Rzeczpospolitą Polską w dniu 19 września 1991 r. (Dz.U. z 1992 r., nr 41, poz. 175, załącznik), Genewa.
 2. Grysztar D. (2014), Obrona cywilna [w:] P. Bała, (red. nauk.), Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej, Difin, Warszawa.
 3. https://www.bbn.gov.pl/pl/bezpieczenstwo-narodowe/system-bezpieczenstwa-n/kierowanie-bezpieczenst/5975,Kierowanie-bezpieczenstwem-narodowym.html.
 4. https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-obronie-cywilnej.html.
 5. http://www.sobieski.org.pl/analiza-is-63/.
 6. Kalinowski R. (2012), Obrona cywilna w sytuacjach zagrożeń kryzysowych społeczeństwa [w:] J. Farysej (red. nauk.), Edukacja dla bezpieczeństwa, "Przegląd naukowo-metodyczny", Rok V, nr 4/2012 (17), Poznań.
 7. Ocena przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce za 2014 r. (2015), Biuro ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Warszawa.
 8. Ochrona ludności w Unii Europejskiej [online], http://www.ock.gov.pl/obrona_cywilna_kraju/ochrona_ludnosci_w_unii_europejskiej.
 9. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego (2008), wyd. szóste, AON.
 10. Pierwszy Protokół Dodatkowy do Konwencji Genewskich z 12 sierpnia 1949 r. (1977), przyjęty przez Rzeczpospolitą Polską w dniu 19 września 1991 r. (Dz.U. 1992, Nr 41, poz. 175), Genewa.
 11. Przygotowanie struktur Obrony Cywilnej do realizacji zadań w okresie pokoju i wojny, NIK, KPB-4101-02/2011 [online], https://www.nik.gov.pl/plik/id,3953,vp,5028.pdf.
 12. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz.U. z 2012 r. poz. 461, z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, (Dz.U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).
 14. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, (Dz.U. z 2006 r., Nr 96, poz. 667 z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, (Dz.U. Nr 62, poz. 558 z późn. zm.).
 16. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, (Dz.U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu