BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Edwarczyk Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem gospodarowania mieniem komunalnym
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Public risk management. T. 2, Wybrane zagadnienia, 2016, s. 71-84, rys., tab.
Keyword
Ubezpieczenia, Zarządzanie ryzykiem, Mienie komunalne
Insurances, Risk management, Municipal property
Abstract
Funkcjonowanie organizacji stanowi złożony proces zarządzania. W drodze ewolucji nauki zarządzania wyodrębniono w ramach tego procesu, m.in. zarządzanie ryzykiem, wspierając wykorzystanie szans oraz ograniczenie zagrożeń jednostki. Zarządzanie ryzykiem zajmuje szczególną rolę w gospodarowaniu zasobami organizacji (ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi itd.), bowiem to w przypadku postępowania i oddziaływania na zasoby istnieje prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka. Celem artykułu jest przedstawienie istoty ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej w zarządzaniu ryzykiem procesu gospodarowania mieniem komunalnym, w szczególności w zakresie aspektu postępowania wobec ryzyka (przeniesienie ryzyka) oraz sformułowanie kluczowych korzyści ubezpieczenia mienia w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym w obszarze gospodarowania mieniem komunalnym. Autor zwraca również uwagę na proces zarządzania ryzykiem w samorządzie gminnym, podkreślając znaczenie właściwej organizacji i koordynacji systemu ubezpieczeń w jednostce, osiągając w sposób sprawny i efektywny zamierzone rezultaty procesu zarządzania ryzykiem. Metody badawcze zastosowane przez autora artykułu obejmowały analizę polskiej legislacji oraz wytycznych, komunikatów, informacji itp., opublikowanych w odniesieniu do działalności sektora publicznego. Przegląd prawnych regulacji uzupełniono o studia literaturowe. Elementem wzbogacającym merytoryczną wartość artykułu jest analiza przypadku gminnego samorządu z wykorzystaniem analizy statystycznej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Dylewski M., Filipiak B. (2013): Ryzyko w działalności jednostek samorządu terytorialnego w nowych uwarunkowaniach prawnych. "Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego", nr 7, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław.
  2. Filipiak B. (2011): Finanse samorządowe. Nowe wyzwania bieżące i perspektywiczne. Difin, Warszawa.
  3. Hausner R., Niewiadomski Z. (2011): Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa. Art. 50 [Szczególna staranność]. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, dostęp elektroniczny (Legalis).
  4. Lisowski J., Wojtkowiak M. (2014): Determinanty nabywania ubezpieczeń przez samorządy gminne w Polsce. "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", Vol. XLVIII(4).
  5. Wiśniewski M. (2011): Ocena zdolności kredytowej gminy. Difin, Warszawa.
  6. Zawadzak T. (2014): Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego. Difin, Warszawa.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu