BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cupiał Michał (University of Agriculture in Cracow, Poland), Szeląg-Sikora Anna (University of Agriculture in Cracow, Poland), Tabor Sylwester (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Title
Mechanisms of Supporting Information Management in Agriculture
Mechanizmy wspierające zarządzanie informacją w rolnictwie
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 2, s. 23-32, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rolnictwo, Fundusze unijne, Szkolenia
Agriculture, EU funds, Training
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rozpatrując aspekt roli informacji w rozwoju polskiego rolnictwa, należy zwrócić uwagę na istniejące potrzeby oraz na istniejące mechanizmy wspierające pobudzenie aktywności społeczności rolniczej w zakresie pozyskiwania fachowej informacji w formie m.in. doradztwa czy korzystania ze oferowanych szkoleń. Równocześnie należy zaznaczyć, że barierą dla posiadania aktualnych informacji nie jest brak aktywności ze strony rolników, a koszty z tym związane. Z tego powodu podejmowanie działań służących pobudzeniu aktywności producentów rolnych w dążeniu do poszukiwania fachowej wiedzy oraz tworzenie możliwości rekompensaty kosztów ponoszonych z tego tytułu są bardzo ważne. Biorąc powyższe pod uwagę, za główny cel opracowania przyjęto ocenę poziomu realizacji działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W badaniach uwzględniono poziom wyposażenia rolników w sprzęt komputerowy oraz dostęp do Internetu na tle pozostałych grup społecznych. Analiza dystrybucji środków w poszczególnych województwach wykazała, że ich alokacja była nierówna, a dotyczyło to wszystkich analizowanych działań. Większość producentów rolnych posiada już niezbędną infrastrukturę informacyjną, ale jej wykorzystanie jest wciąż niewystarczające. (abstrakt oryginalny)

Considering the aspect of the role of information in the development of Polish agriculture, one should pay attention to the existing needs in this field, as well as to the existing support mechanisms stimulating the activity of the agricultural producers' community in obtaining professional information in the form of e.g. consulting or the use of the training offered. At the same time, it should be noted that often the barrier in keeping abreast is not the lack of activity on the part of producers, but the cost associated with it. That is why it is so important to initiate actions, which, on the one hand, serve boosting the efforts of agricultural producers to seek professional knowledge (information), and on the other hand, creating the possibility of compensation for costs incurred in this respect. Given the above, the main objective of this paper is the analysis of the level of implementation of the measures implemented under the Rural Development Programme 2007-2013. The study takes into account the farmers' computer equipment level and access to the Internet compared to other social groups. Analysis of the distribution of funds to each voivodship showed that the allocation of funds was uneven, and this applied to all analysed measures. In the most part, agricultural producers already have the necessary information infrastructure, but its use is insufficient. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babiak, R., Parlińska, M. (2014). Information uncertainty and its impact on economic modeling. [In:] Modern problems of national economic development. International scientific-practical conference, 50-56, Stavropol State Agrarian University.
 2. Cupiał, M. (2006). Potrzeby informacyjne gospodarstw rolnych Małopolski. Inżynieria Rolnicza, 10, 185-190.
 3. Griffin, R.W. (2007). Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Janc, K. (2013). Źródła informacji dla rolnictwa - analiza powiązań między serwisami www. Wieś i Rolnictwo, 3, 168- -181.
 5. Lorencowicz, E., Figurski, J. (2008). Ocena wykorzystania komputerów i internetu w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Acta Scientiarum Polonorum, Technica Agraria, 7, 29-34.
 6. Macias, J. (2008). Nowa rola informacji w społeczeństwie informacyjnym. Przegląd Organizacji, 2, 9-12.
 7. Parlińska, M. (2010). The strategic sources of information for agribusiness enterprise. [In:] Croos-Border Initiatives to Facilitate Economic and Social Development in the V4 Countries and in Ukraine. Proceedings, 42-47. Szent Istvan University, Gödöllő, Hungary.
 8. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz.U. 2009 nr 113, poz. 944 z późn. zm. [Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development dated 7 July 2009 on detailed conditions and procedures for granting financial assistance under the measure Vocational training for persons employed in agriculture and forestry" under the Rural Development Programme for 2007-2013". Journal of Laws 2009 No 113, item 944, as amended].
 9. Sajna, P., Wawrzynowicz, J., Wajszczuk, J. (2013). Analiza wykorzystania informacji dla potrzeb wspomagania zarządzania procesami logistycznymi. Zarządzanie i Finanse, 11, 1, 337-347.
 10. Szeląg-Sikora, A., Sikora, J., Rorat, J., Kowalczyk, Z. (2015). Informacja rolnicza jako przykład zasobów niematerialnych w wybranej grupie producentów rolnych. Inżynieria Rolnicza, 4 (156), 111-119.
 11. Szeląg-Sikora, A., Cupiał, M. (2010). Pozyskiwanie informacji rolniczej a poziom wykorzystania funduszy unijnych w gospodarstwach rolniczych. Inżynieria Rolnicza, 2 (120), 193-200.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.2.15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu