BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Juchniewicz Małgorzata (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Food Producers' Competitiveness Gap in Poland on the European Union Market
Luka konkurencyjności producentów żywności w Polsce na rynku Unii Europejskiej
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 2, s. 65-75, tab., rys., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Potencjał konkurencyjny przedsiębiorstw, Produkcja żywności, Produktywność
Competitive potential of enterprises, Food production, Productivity
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule zaprezentowano lukę potencjału i pozycji konkurencyjnej producentów żywności w Polsce w porównaniu do wybranych krajów Unii Europejskiej. Zakres czasowy badań obejmował lata 2005-2015. Przeprowadzone analizy wskazują na pozytywne zjawisko zmniejszającego się, ale jednocześnie bardzo wyraźnego dystansu między potencjałem konkurencyjnym producentów żywności w Polsce a europejskimi liderami. Poziom produktywności poszczególnych czynników produkcji wskazuje jednocześnie, że najbardziej niekorzystną sytuację odnotowano w przypadku produktywności pracy ludzkiej. Zdecydowanie mniejsza luka konkurencyjna występowała w poziomie produktywności kapitału. Zmniejszające się luki konkurencyjne stwierdzono także w odniesieniu do poszczególnych miar cząstkowych pozycji konkurencyjnej. Szczególnie korzystny był prawie dwukrotny wzrost udziału polskich producentów żywności w wewnątrz unijnym eksporcie. Przy niskim poziomie wyjściowym tego wskaźnika nie przełożyło się to na istotną zmianę pozycji konkurencyjnej krajowych producentów żywności na rynku UE. (abstrakt oryginalny)

This article presents the gap in potential and competitive position of food producers in Poland as compared to selected the European Union countries. The timeframe of research covered the years 2005-2015. The conducted analyses indicate the positive phenomenon of a decreasing but, at the same time, a very clear distance between the competitive potential of food producers in Poland and European leaders. The productivity level of particular production factors indicates, at the same time, the fact that the least beneficial situation was recorded in the case of the productivity of human work. A definitely smaller competitive gap was present at the level of the capital's productivity. The decreasing competitive gaps were also observed with regard to particular partial measures of the competitive position. The nearly double increase in the share of Polish food producers in intra-Community export was particularly beneficial. This was not reflected in a significant change of the competitive position of domestic food producers on the EU market with the low output level of this index. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamczyk, P. (2008). Produktywność czynników wytwórczych w przemyśle spożywczym w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 71, 95-106.
 2. Balassa, B. (1965). Trade Liberalization and "Revealed" Comparative Advantage. The Manchester School, 33, 2, 99-123.
 3. Banse, M., Gorton, M., Hartel, J., Hughes, G., Köckler, J., Möllman, T., Münch, W. (1999). The evolution of competitiveness in Hungarian agriculture: from transition to accession. Most, 9, 3, 307-318.
 4. Banterle, A. (2005). Competitiveness and agri-food trade: an Empirical analysis in the European Union. 11th Congress of the EAAE, Copenhagen Denmark, August 24-27. Retrieved from http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/24692/1/pp05ba01.pdf.
 5. Carraresi, L., Banterle, A. (2008). Measuring competitiveness in the EU market: a comparison between food industry andagriculture. 12th Congress of the EAAE. Retrieved from http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/43692/2/187.pdf.
 6. ECORYS (2010). Study on the Competitiveness of the European Meat Processing Industry. Rotterdam.
 7. Flejterski, S. (1984). Istota i mierzenie konkurencyjności międzynarodowej. Gospodarka Planowa, 9.
 8. Gorynia, M. (2000). Luka konkurencyjna w przedsiębiorstwach a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Gospodarka Narodowa, 10, 48-67.
 9. Hockmann, H., Levkovych, I., Grau, A. (2013). Review of recent developments - Deliverable D2.1. Halle, Institut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa.
 10. Juchniewicz, M., Łukiewska, K. (2014). Konkurencyjność wybranych branż polskiej gospodarki na rynku Unii Europejskiej. PTE, Oddział w Olsztynie, Olsztyn.
 11. Łukiewska, K., Juchniewicz, M. (2016). Produktywność jako czynnik konkurencyjności przemysłu spożywczego. [In:] I. Szczepaniak (Ed.). Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty (2). Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, 38, IERiGŻ, Warszawa.
 12. Kim D., Marion B.W. (1997). Domestic market structure and performance in global markets: theory and empirical evidence from U.S. food manufacturing industries. Review of Industrial Organization, 12, 335-354.
 13. LEI (2011). The impact of private labels on the competitiveness of the European food supply chain. LEI, The Hague.
 14. Melitz, M.J. (2003). The Impact of Trade on Intra-industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. Econometrica, 71, 6, 1695-1725.
 15. Melitz, M., Ottaviano, G. (2008). Market Size, Trade, and Productivity. Review of Economic Studies, 71, 1, 295-316.
 16. Mrówczyńska-Kamińska, A. (2012). Wydajność pracy w gospodarce żywnościowej w Polsce i Niemczech. Zeszyty Naukowe SGGW Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 99, 2, 68-76.
 17. Poczta, W., Beba, P. (2014). Rola przemysłu spożywczego w gospodarkach krajów UE. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 14, 3, 158-167.
 18. Puticová, M., Mezera, J. (2011). Competitiveness of the Czech food industry. Agricultural Economics (Zemědělská Ekonomika), 57, 9, 413-421.
 19. Staszczak, D.E. (2013). Zmiany pozycji krajów Unii Europejskiej w międzynarodowym handlu żywnością. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 15, 2, 336-342.
 20. Szczepaniak, I. (2014a). Konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego na rynku krajowym i międzynarodowym - wybrane elementy. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16, 4, 281-287.
 21. Szczepaniak, I., (2014b). Monitoring i ocena konkurencyjności polskich producentów żywności (5). Synteza. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 22. Tacken, G.M.L., Banse, M., Batowska, A., Gardebroek, C., Turi, K.N., Wijnands, J.H.M., Poppe, K.J. (2009). Competitiveness of the EU dairy industry. LEI, The Hague.
 23. Traill, W.B. (1998). Uncompetitiveness in a primary product: does Porter help? The case of UK horticulture. [In:] W.B. Traill, E. Pitts (Eds). Competitiveness in the Food Industry. Blackie Academic & Professional, London.
 24. Urban, R. (2010). Produktywność i efektywność polskiego przemysłu spożywczego. Przemysł Spożywczy, 64, 1, 10-13.
 25. Wijnands, J.H.M., Van der Meulen, B.M.J., Poppe, K.J. (2007). Competitiveness of the European Food Industry - An economic and legal assessment. European Commission.
 26. Wijnands, J.H.M., Bremmers, H.J., Van Der Meulen, B.M.J., Poppe, K.J. (2008). An economic and legal assessment of the EU food industry's competitiveness. Agribusiness, 24, 4, 417-439.
 27. Wijnands, J.H.M., Verhoog, D. (2016). Competitiveness of the EU food industry. Ex-post assessment of trade performance embedded in international economic theory. LEI Wageningen UR, Wageningen.
 28. Verdoorn, P.J. ( ). The Intra-Block Trade of Benelux. [In:] E.A.G. Robinson (Ed.). Economic Consequences of the Size of Nations. Macmillan, London.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.2.19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu