BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Iwona (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Banduła Bartosz (The School of Banking and Management in Kraków, Poland)
Title
Investment in Higher Education Versus Economic Growth - a Proposal for the Decomposition of the MRW Model for Poland
Inwestycje w szkolnictwo wyższe a wzrost gospodarczy - propozycja dekompozycji modelu MRW dla polski
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 2, s. 97-108, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Wzrost gospodarczy, Fundusze unijne
Higher education, Economic growth, EU funds
Note
streszcz., summ.
Abstract
Szkolnictwo wyższe stało się jednym z sektorów współczesnej gospodarki, która w coraz większym stopniu jest oparta na wiedzy. Jednym z dylematów państwa staje się finansowanie szkolnictwa wyższego oraz próba oceny skutków inwestycji czynionych w sektorze szkolnictwa wyższego. Celem artykułu jest określenie wpływu nakładów inwestycyjnych w szkolnictwie wyższym (w tym pochodzących z funduszy unijnych) na wzrost gospodarczy Polski mierzony tempem PKB. Hipoteza badawcza pracy zakłada, że wzrost gospodarczy wskutek poniesienia nakładów inwestycyjnych przez szkolnictwo wyższe, z udziałem funduszy unijnych, powoduje większy wzrost PKB niż w sytuacji braku dostępu do tych funduszy. Wyniki otrzymanych badań dowodzą, iż zwiększone nakłady inwestycyjne szkół wyższych, spowodowane dostępnością funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wpłynęły na wzrost poziomu kapitału ludzkiego w Polsce i zwiększyło jego oddziaływanie na tempo PKB. (abstrakt oryginalny)

Higher education has become an increasingly knowledge-based sector of the present-day economy. The state faces the issues of financing higher education and assessing the effects of investment in the sector of higher education. The aim of this article is to determine the impact of investment expenditure on higher education (including the resources from the EU funds) on Poland's economic growth as measured by the GDP growth rate. The research hypothesis of the article is that the economic growth that is caused by investment in higher education with the contribution of the EU funds results in a higher GDP growth than in the case when there is no access to such resources. The results of the research indicate that increased investment in higher education, which was the result of the availability of the EU structural funds, influenced the increase in human capital in Poland and raised its impact on the GDP growth rate. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barrio-Castro, T., Lopez-Bazo, E., Serrano-Domingo, G. (2001). New Evidence on International R&D Spillovers. Human Capital and Productivity in the OECD. Economics Letters, 77, 1.
  2. Bukowski, M., Zawistowski, J. (Ed.) (2006). Źródła i perspektywy wzrostu produktywności w Polsce. IBS, Warszawa.
  3. D'Auria, F., Denis, C., Havik, K., Mc Morrow, K., Planas, Ch., Raciborski, R., Roger, W., Rossi, A. (2010). The Production Function Methodology for Calculating Potential Growth Rates & Output Gaps. European Econoomy, 420.
  4. Gomułka, S. (1990). The Theory of Technological Change and Economic Growth. London School of Economics-CASE, London.
  5. Gyimah-Brempong, K., Paddison, O., Mitiku, W. (2006). Higher education and economic growth in Africa. Journal of Development Studies, 42 (3).
  6. Kokocińska, M. (2006). Bezrobocie w Polsce w świetle neoklasycznej teorii wzrostu. [In:] D. Kopycińska (Ed.). Bezrobocie we współczesnych gospodarkach rynkowych. Wydawnictwo Katedry Mikroekonomii USz, Szczecin.
  7. Romer, D. (2000). Makroekonomia dla zaawansowanych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Snowdon, B., Vane, H., Wynarczyk, P. (1994). A Modern Guide of Macroeconomics. An Introduction to Competing School of Thought. EPL, London.
  9. Schultz, T. (1961). Investment in Human Capital. American Economic Review, 51.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.2.22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu