BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Utzig Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Sustainable Consumption of Rural and Urban Households in Poland
Zrównoważona konsumpcja wiejskich i miejskich gospodarstw domowych w Polsce
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 2, s. 135-144, rys., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Rozwój zrównoważony, Obszary wiejskie, Gospodarstwa domowe, Konsumpcja
Sustainable development, Rural areas, Households, Consumption
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zrównoważona konsumpcja oznacza wykorzystywanie usług i towarów zaspokajających podstawowe potrzeby, które prowadzi do osiągnięcia lepszej jakości życia, przy jednoczesnym ograniczaniu zużycia zasobów naturalnych, zniszczeń i zanieczyszczeń podczas cyklu życia produktu lub usługi. Celem opracowania jest zbadanie, czy konsumpcja miejskich gospodarstw domowych jest bardziej zrównoważona niż wiejskich, oraz zidentyfikowanie kierunków zmian w tym zakresie. Analiza została przeprowadzona na postawie danych pochodzących z badania GUS Budżety gospodarstw domowych za lata 2006-2015. Wyniki pokazują, że wiejskie i miejskie gospodarstwa domowe w Polsce przesuwają swoje wzorce konsumpcji w kierunku mniej zrównoważonego, jak również, że wzorce konsumpcji wiejskich gospodarstw domowych są w pewnych obszarach mniej zrównoważone niż miejskich. (abstrakt oryginalny)

Sustainable consumption is the consumption of goods and services satisfying fundamental needs, increasing life quality, reducing resource use, degradation and pollution along the whole lifecycle of product or service. The aim of the study is to examine whether the consumption of urban households is more sustainable compared to rural ones and to identify directions of changes in this regard. The analysis was realised on the basis of Household Budget Survey conducted by the Central Statistical Office of Poland (CSO) in the span of 2006-2015. The results show that urban and rural households in Poland shift their consumption patterns towards less sustainable as well as urban households' consumption pattern in some areas is less sustainable that urban ones. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. UNEP (2010). ABC of SCP. Claryfiing Concepts on Sustainable Consumption and Production. Retrieved from http://www. unep.org/resourceefficiency/Portals/24147/scp/go/pdf/ABC_ENGLISH.pdf [accessed: 10.09.2016].
 2. Burgiel, A., Zrałek, J. (2015). Is Sustainable Consumption Possible in Poland? An Examination of Consumers' Attitudes toward Deconsumption Practices. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 14 (2), 15-25.
 3. Cudowska-Sojko, A. (2012). Zrównoważony rozwój a globalizacja konsumpcji. Handel Wewnętrzny [special Issue], 1, 16-24.
 4. European Commission (2015). Sustainable development in the European Union - 2015 monitoring report of the EU sustainable development strategy, Luxembourg.
 5. GUS (2011). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski. Katowice.
 6. GUS (2015). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Polski 2015. Katowice.
 7. Jaros, B. (2014). Pomiar zrównoważonej konsumpcji. Optimum. Studia Ekonomiczne, 3 (69), 169-183.
 8. Jaros, B. (2012). Zrównoważona konsumpcja w świetle wyzwań XXI wieku. Handel Wewnętrzny [special Issue], 2, 64-74.
 9. Kaczorowska, J., Kowrygo, B. (2016). Konsumencka gotowość do realizacji zrównoważonego wzorca spożycia żywności. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 114, 33-44.
 10. Kiełczewski, D. (2008). Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju. Uniwersytet w Białymstoku, Białystok.
 11. Kiełczewski, D. (2007), Struktura pojęcia konsumpcji zrównoważonej. Ekonomia i Środowisko, 2 (32), 36-50.
 12. Kosicka-Gębska, M., Gębski, J. (2013). Impact of economic crisis on consumer behaviour towards meat. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 12 (3), 51-60.
 13. Kramer, J. (2011). Konsumpcja - ewolucja ról i znaczeń. Konsumpcja i Rozwój, 1, 5-15.
 14. Kryk, B. (2011). Konsumpcja zrównoważona a proekologiczne style życia. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 51, 206-218.
 15. Kryk, B. (2013). Zrównoważona jakość życia a zrównoważona konsumpcja i zachowania ekologiczne polskich konsumentów. Handel Wewnętrzny, 6 (A), 5-19.
 16. Olejniczuk-Merta, A. (2015). Konsumpcja czynnikiem innowacyjnego rozwoju. Marketing i Rynek, 2 (CD), 5-13.
 17. Rejman, K., Kowrygo, B., Laskowski, W. (2015). Ocena struktury spożycia żywności w Polsce w aspekcie wymogów zrównoważonej konsumpcji. Journal of Agribusiness and Rural Development, 3 (37), 503-512.
 18. Świstak, E., Laskowski, W. (2016). Zmiany wzorca konsumpcji żywności na wsi i ich uwarunkowania. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 114, 5-17.
 19. Utzig, M. (2014). Konwergencja dochodowa ludności wiejskiej i miejskiej w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 101/4, 144-152.
 20. Utzig, M. (2016). Struktura wydatków konsumpcyjnych ludności wiejskiej i miejskiej w Polsce. Handel Wewnętrzny, 1 (360), 161-171.
 21. Wasilik, K. (2014). Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów - konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona. Konsumpcja i Rozwój, 1 (6), 66-74.
 22. Wilkin, J. (2016). Instytucjonalne i kulturowe podstawy gospodarowania. Humanistyczna perspektywa ekonomii. Scholar, Warszawa.
 23. Zalega, T. (2015). Zrównoważony rozwój a zrównoważona konsumpcja - wybrane aspekty. Konsumpcja i Rozwój, 4 (13), 3-26.
 24. Żelazna-Blicharz, A. (2013). Społeczna odpowiedzialność w procesie gospodarowania a zrównoważona produkcja i konsumpcja. Politechnika Lubelska, Lublin.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.2.26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu