BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zieliński Marek (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach), Ziętara Wojciech (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Linear-Dynamic Programming as a Basis for Setting the Directions of Development for Field Farms Against Changes in the Common Agricultural Policy in Medium-Term Perspective
Programowanie liniowo-dynamiczne jako podstawa określenia kierunków rozwoju gospodarstw roślinnych wobec zmian wspólnej polityki rolnej w perspektywie średnioterminowej
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 2, s. 145-153, tab., rys., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Polityka rolna, Wspólna Polityka Rolna, Sytuacja gospodarcza, Analiza statystyczna
Agricultural policy, Common Agricultural Policy (CAP), Economic situation, Statistical analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba ustalenia w perspektywie 2019 roku sytuacji ekonomicznej gospodarstw specjalizujących się w uprawie zbóż, roślin oleistych i białkowych o wielkości ekonomicznej 4-25 (bardzo małe), 25-50 (średnio małe), 50-100 (średnio duże) oraz 100 tysięcy EUR i więcej SO (duże) i funkcjonujących na glebach słabszych o wskaźniku bonitacji gleb (WBG) do 0,7 z uwzględnieniem zmian we wspólnej polityce rolnej (WPR) na lata 2014-2020 względem WPR na lata 2007-2013. W tym celu wykorzystano metodę modelową (metoda programowania liniowo-dynamicznego). W modelach tych jako kryterium optymalizacji przyjęto maksymalizację dochodu z gospodarstwa rolnego. Ustalono, że trwanie do 2019 roku niekorzystnych warunków cenowych na rynku produktów rolniczych i środków do produkcji ograniczy wzrost dochodu w tych gospodarstwach. W 2019 roku w gospodarstwach zbożowych bardzo małych oznaczać to będzie brak środków na opłacenie pracy rolnika i jego rodziny na poziomie parytetowym oraz na rozwój, a w gospodarstwach zbożowych średnio małych brak środków na rozwój. Tylko gospodarstwa zbożowe średnio duże i duże zachowają możliwość opłacenia pracy rolnika i jego rodziny na poziomie parytetowym oraz dalszego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is an attempt to determine, in the 2019 perspective, the economic situation of farms specialising in cereals, oilseeds and protein crops, with the economic size of 4-25 (very small), 25-50 (medium-small), 50-100 (medium-large) and 100 thousand EUR and more (large), operating on lower soils with the soil classification index (SCI) of up to 0.7, with an emphasis on changes in the Common Agricultural Policy (CAP) 2014-2020 as compared with the CAP 2007-2013. This was made using a model-based method (linear-dynamic programming method). These models adopted the maximisation of agricultural farm income as a criterion for optimisation. It was determined that the growth in income of these farms will be limited in case unfavourable pricing conditions on the market of biotechnological products and production measures last until 2019. This will mean that, in 2019, very small cereal farms will have no funds to pay the cost of farmer and his family's labour at the parity level and the cost of development, while medium-small cereal farms will have no funds for development. Only medium-large and large cereal farms will retain the possibility to pay the cost of farmer and his family's labour at the parity level and the cost of further development. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ackoff, R. (1973). Zasady planowania w korporacjach. PWE, Warszawa.
 2. Bauersachs, F., Henrichsmeyer, W. (1979). Beiträge zur quantitativen Sektor - und Regionalanalyse im Agrarbereich. Agrarwirtschaft, Sonderheft, 80.
 3. Berg, E. (2012). Uwzględnienie w optymalizacji matematycznej zależności od stanu natury. Zagadnienia Ekonomiki Rolniczej, 2.
 4. Brinkmann, T. (1935). Economics on farm business. University of California Press, Oakland, CA.
 5. Eberhardt, G., Odenig, M., Lotze-Kampen, H., Erlauch, B., Rolinski, S., Bethe, P., Wirth, B. (2011). Rentabilität der Hydrothermalen Karbonisierung von Transportkosten, Berüchte über Landwirtschaft Band, 80 (3).
 6. GUS (2012). Rocznik statystyczny rolnictwa 2011. Warszawa.
 7. GUS (2015). Rocznik statystyczny rolnictwa 2014. Warszawa.
 8. Harasim, A. (2006). Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie. IUNG, Puławy.
 9. Jończyk, K. (2005). Płodozmiany w rolnictwie ekologicznym. CDR, Radom.
 10. Kantorowicz, L. (1960). Matematyczne metody organizacji i planowania w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa.
 11. Kuś, J. (1995). Rola zmianowania roślin we współczesnym rolnictwie, IUNG Puławy.
 12. Lange, O. (1964). Optymalne decyzje - zasady programowania. PWN, Warszawa.
 13. Leopold, A., Wdowiak, J. (1968). Zastosowanie programowania liniowego do analizy struktury produkcji rolniczej. Centrum Obliczeniowe Komisji Planowania przy RM. Studia i Materiały, Seria C, 3.
 14. Majewski, E., Ziętara, W., Kondraszuk, T. (1999). Wpływ różnych scenariuszy polityki rolnej na możliwości rozwojowe gospodarstw ze szczególnym uwzględnieniem integracji z Unią Europejską. Postępy Nauk Rolniczych, 3.
 15. Majewski, E. (2005). Potencjalne skutki finansowe różnych scenariuszy WPR na przykładzie wybranych gospodarstw modelowych w perspektywie lat 2007-2013. [In:] Polska strategia w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej wobec obszarów wiejskich i rolnictwa. IRWiR PAN, Warszawa.
 16. Majewski, E., Sulewski, P., Wąs, A., Guba, W., Ziętara, W. (2009). Wyniki ekonomiczne wybranych gospodarstw uzyskane w rozwiązaniach liniowego modelu optymalizacyjnego. [In:] Wpływ zmian we Wspólnej Polityce Rolnej na wyniki gospodarstw towarowych w Polsce w perspektywie 2014 roku. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 17. Manteuffel, R. (1967). Plan i jego rola w rolnictwie oraz w przedsiębiorstwach rolniczych. Zagadnienia Ekonomiki Rolniczej, 5.
 18. Mańko, St. (1987). Wykorzystanie programowania liniowego do sporządzania projektów gospodarczego urządzenia [manuscript]. Instytut Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW-AR, Warszawa.
 19. Marszałkowicz, T. (1986). Metody programowania optymalnego w rolnictwie. PWRiL, Warszawa.
 20. MRiRW (2015). Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Warszawa.
 21. Polski FADN (2014). Wyniki standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Warszawa.
 22. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Dz.U. 2009 nr 40, poz. 329 [Polish Journal of Laws 2009 No 40, item 329].
 23. Rychlik, T. (1974). Planowanie w rolnictwie. [In:] Optymalizacja planu produkcji. CODK, SITR, Warszawa.
 24. Urban, M. (1978). Przydatność metody programowania liniowego w rolnictwie. Zagadnienia Ekonomiki Rolniczej, 6.
 25. Weinschenck, G. (1967). Optymalna organizacja gospodarstwa rolniczego. PWRiL, Warszawa.
 26. Ziętara, W. (1981). Wybrane zagadnienia stosowania programowania liniowego w gospodarstwach rolniczych (agregacja zmiennych i parametrów oraz rozwiązania w liczbach całkowitych). Zagadnienia Ekonomiki Rolniczej, 5.
 27. Ziętara, W. (1989). Plan roczny i koncepcja systemu kontroli jego organizacji w państwowym przedsiębiorstwie rolniczym. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
 28. Ziętara, W., Zieliński, M. (2012). Kierunki rozwoju gospodarstw zbożowych i z pozostałymi uprawami w warunkach WPR w latach 2014-2020. [manuscript] Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.2.27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu