BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawiec Wioletta (Uniwersytet Łódzki), Szymańska Kamila (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zarządzanie wartością i doświadczeniem w budowaniu relacji z klientami teatrów
The Value and Experience Management in Building Relationship with Customers of Theaters
Source
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 347-359, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Zarządzanie wartością, Zarządzanie doświadczeniem klienta, Relacje z klientami, Teatr, Wyniki badań
Value management, Customer Experience Management (CEM), Relationships with customers, Theater, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zarządzanie wartością (CVM) i doświadczeniem (CEM) stanowi jeden z podstawowych obszarów decyzji menedżerskich, których zakres koncentruje się przede wszystkim na zwiększaniu lojalności i budowaniu trwałych relacji z klientami. Podstawę empiryczną artykułu stanowią badania realizowane w Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego w latach 2015-2017 wśród klientów teatrów w Polsce na próbie 796 jednostek (teatry zlokalizowane w Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Szczecinie, Rzeszowie i Warszawie). W artykule zaprezentowano wybrane wyniki badań obejmujące ocenę i postrzeganie przez klientów działań teatrów odnosząc się do ich doświadczeń zdobytych podczas kontaktu z instytucją teatralną. (abstrakt oryginalny)

The value management (CVM) and the experience management (CEM) is one of the key areas of management decisions, the scope of which is focused primarily on increasing loyalty and build lasting relationships with customers. The empirical basis of article are a study conducted in the Department of Marketing, Faculty of Management, University of Lodz in the years 2015-2017 among customers of theaters in Poland on a sample of 796 customers (theaters located in Lodz, Krakow, Wroclaw, Szczecin, Rzeszów and Warsaw). The article presents selected results, including customers' an evaluation and perception of operations theaters, referring to their experience gained contact with the theatrical institution. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anderson J.C., Kumar N., Narus J.A. (2010), Sprzedawcy wartości, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 2. Gale B.T. (1994), Managing Customer Value, Free Press, New York.
 3. Hirsz-Kropińska J. (2013), CustomerExperience od początku, czyli co to za zwierzę?, GCE Consulting, http://goodcustomerexperience.pl/customer-experienceod-poczatku/, (dostęp:11.04.2013).
 4. Kotler P. (2004), Marketing od A do Z, PWE, Warszawa.
 5. Lanier C.D., Hampton R.D. (2009), Experiential Marketing: Understanding the Logic of Memorable Customer Experiences, [w:], Memorable Customer Experiences: a research anthology, Gower Publishing, A. Lindgreen, J. Vanhamme, M.B. Beverland (red.), Farnham, Surrey.
 6. Lenderman M. (2006), Experience the Message. How Experiential Marketing is Changing the Brand World, Carrol&Graf Publishers, New York.
 7. Łapczyński M. (2010), Wartość dla klienta - przegląd wybranych koncepcji z ostatniego dwudziestolecia, [w:] Marketing w realiach współczesnego rynku. Strategie i działania marketingowe, Sz. Figiel (red.), PWE, Warszawa.
 8. Nilson T.H. (1992), Value - added Marketing, Marketing Management for Superior Results, McGraw Hill, London.
 9. Prymon M. (2010), Kategoria wartości w procesach i narzędziach komunikacji marketingowej, [w:] Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse, B. Pilarczyk, Z. Waśkowski (red.), "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" nr 135, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 10. Przybyłowski K., Hartley S., Kerin R., Rudelius W. (1998), Marketing, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Rutkowski I. (2006) , Marketingowe koncepcje wartości, "Marketing i Rynek", nr 2.
 12. Shaw C. (2005), Revolutionize Your Customer Experience, Palgrave Macmillan, New York.
 13. Sheth J.N., Newman B.I., Gross B.L. (1991), Consumption Value and Market Choices: Theory and Applications, Thomson South - Western, New York.
 14. Smith G.E. (2002), Segmenting B2B Markets with Economic Value Analysis, "Marketing Management", nr March/ April.
 15. Smith J.B., Colgate M. (2007), Customer Value Creation: A Practical Framework, "Journal of Marketing Theory and Practice", Vol. 15, No. 1.
 16. Smyczek S. (2013), Kreowanie a dostarczania wartości dla klienta poprzez sieci w sektorze usług, [w:] Marketingowe sposoby kreowania wartości dla klienta, M. Awdziej, G. Mazurek, P. de Pourbaix (red.) "Handel Wewnętrzny", maj - czerwiec, tom 2.
 17. Sudharshan D. (1995), Marketing Strategy: Relationship, Offering, Timinng and Resource Allocation, Prentice Hall, New Jersey.
 18. Zeithaml V. (1988), Customer Perceptions of Price, Quality and Value: A Meansend-model and Synthesis of Evidence, "Journal of Marketing", No. 52 (3).
Cited by
Show
ISSN
1897-7480
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu