BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sztangret Izabela (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Corporate Social Responsibility Through Knowledge Management on the Example of IT Products' Sector
Społeczna odpowiedzialność biznesu przez zarządzanie wiedzą na przykładzie przedsiębiorstw sektora produktów informatycznych
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 2, s. 253-261, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zarządzanie wiedzą, Przedsiębiorstwo, Wykluczenie społeczne
Corporate Social Responsibility (CSR), Knowledge management, Enterprises, Social exclusion
Note
JEL Classification: M14
summ., streszcz.
Abstract
W artykule zidentyfiowano i scharakteryzowano sposoby realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w grupie wybranych podmiotów sektora IT, stosowane w odpowiedzi na warunki środowiska funkcjonowania ujętego przez pryzmat zarządzania wiedzą partnerów w ekosystemie relacji przykładowych przedsiębiorstw, liderów sektora IT i ich kooperantów, w tym klientów. Problem ten zyskał szczególnego znaczenia w dynamicznym otoczeniu funkcjonowania podmiotów warunkowanym zmianami społecznymi (zgodnie z paradygmatem tzw. godnego społeczeństwa, etyki międzypokoleniowej, share consumption), ekonomicznymi (ekonomii umiaru, dekonsumpcji jako odpowiedzi na nadmierny konsumpcjonizm), środowiskowymi (ekologizacji i ekoefektywności, w opozycji do "eksploatacji zasobów bez granic").(abstrakt oryginalny)

The article identifies and describes the way in which the concept of corporate social responsibility is implemented in the group of selected IT sector entities applied in response to conditions of the environment of functioning. It is perceived through the prism of management of partners' knowledge in the eco-system of relationships of sample enterprises, IT sector leaders and their cooperants, including customers. The problem gained special significance in the dynamic environment of functioning of enterprises, determined by social changes (according to the paradigm of the so-called decent society, intergenerational ethics and share consumption), economic changes (economics of moderation, deconsumption as the response to excessive consumerism) and environmental changes (ecologisation and eco-effectiveness in opposition to "exploitation of resources without limits"). (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alvarenga Neto R. C .D., Gestão do conhecimento em organizações: proposta de mapeamento conceitual integrativo [Knowledge management in organizations: an integrative conceptual mapping proposition]. São Paulo: Editora Saraiva (Saraiva Publishers) 2008.
 2. Cash D. W., Clark W. C., Alcock F., Dickson N. M., Eckley N., Guston D. H., Jager J., Mitchell R. B., Knowledge systems for sustainable development. Science and Technology for Sustainable Development, "Special Feature". 2003, http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1231332100 [access: 12.01.2016].
 3. Choo C.W., The Knowing Organization: How Organizations Use Information for Construct Meaning, Create Knowledge and Make Decisions. Oxford Press, New York 1998.
 4. D'Amato A., Henderson S., Florence S., Corporate Social Responsibility And Sustainable Business, A Guide to Leadership Tasks and Functions, Center For Creative Leadership, Greensboro, North Carolina 2009.
 5. Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Communication of the Commission, Brussels, 3.03.2010.
 6. Kaźmierczak-Piwko K., Determinanty działalności ekoinnowacyjnej przedsiębiorstw [Determinants of eco-innovative activity of enterprises], http://jmf.wzr.pl/pim/2012_1_2_45.pdf [access: 20.12.2014].
 7. Kristjanson P., Reid R. S., Dickson N., Clark W. C., Romney D., Ranjitha P. R. MacMillan S., Grace D., Linking international agricultural research knowledge with action for sustainable development. "Sustainability Science", 2009, http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0807414106, [access: 21.11.2015].
 8. Nonaka I., Konno N., The concept of "ba': building a foundation for knowledge creation, "California Management Review", 1998, Vol. 40, No. 3.
 9. Perry Ch., Case Research in Marketing. "The Marketing Review", 2001, No. 1.
 10. Roblek V., Meško M., Pejić B. M., Bertoncelj A., Impact of knowledge management on sustainable development in the innovative economy 2014 http://www.academia.edu/5060916/Impact_of_knowledge_management_on_sustainable_development_in_the_innovative_economy [access: 1.02.2016].
 11. Sztangret I., The Competence Centres in IT Business Ecosystem, "Journal of Economics and Management", UE in Katowice 2016 Vol. 24 (2) 2016.
 12. Von Krogh G., Ichijo K., Nonaka I. O., Enabling knowledge creation: how to unlock the mystery of tacit knowledge and release the power of innovation, Oxford University Press, New York 2000.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.253
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu