BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marjański Andrzej (Społeczna Akademia Nauk), Zawisza Włodzimierz (Społeczna Akademia Nauk), Ropęga Jarosław (Uniwersytet Łódzki)
Title
Organizacyjne aspekty funkcjonowania zespołów zarządzania kryzysowego
Organizational Aspects of the Crisis Management Team
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 2, s. 149-165, rys., bibliogr. 31 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - nowe wyzwania bezpieczeństwa narodowego
Keyword
Zarządzanie w kryzysie
Crisis management
Note
summ.
Abstract
Zasadniczym celem artykułu jest wskazanie rosnącej roli organów doradczych w systemie zarządzania kryzysowego państwa oraz analiza istoty, zadań oraz uwarunkowań organizacyjnych zespołów zarządzania kryzysowego jako istotnych organów opiniodawczo-doradczych funkcjonującego na wszystkich szczeblach systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. (fragment tekstu)

Crisis management is a specific interdisciplinary field of management with an aim to provide security and respond to risks connected with nature and civilization. The article presents the basics and organizational assumptions of crisis management teams. These teams play vital consultative and advisory role at all levels of crisis management in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Gierszewski J. (2013), Bezpieczeństwo społeczne. Studium z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa.
 2. Gołębiewski J. (2015), Zarządzanie kryzysowe na szczeblu samorządowym. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 3. Grocki R. (2012), Zarządzanie kryzysowe. Dobre praktyki, Difin, Warszawa.
 4. Grosicka K., Grosicki L., Grosicki P. (2013), Organizacja i kierowanie instytucjami bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, Akademia Humanistyczna, Pułtusk.
 5. Jankowska M. (2011), Działanie centrów zarządzania kryzysowego na poziomie krajowym, resortowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Teoria i praktyka [w:] K. Lidel, P. Piasecka, T.R. Aleksandrowicz (red.), Bezpieczeństwo w XXI wieku. Asymetryczny świat, Difin, Warszawa.
 6. Kitler W. (2011), Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, Uwarunkowania. System, AON, Warszawa.
 7. Korzecki K., Pączek W. (2015), Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w krajowym systemie zarządzania kryzysowego. Geneza i ogólna charakterystyka, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 6, cz.1.
 8. Koziej S. (2004), System bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, t. II, Polityka i strategia bezpieczeństwa państwa XXI wieku, AON, Warszawa.
 9. Koziński M. (2012), Teoretyczny wymiar zarządzania kryzysowego, "Zeszyty Naukowe WSA w Łomży", nr 48.
 10. Łukasik Z., Nowakowski W., Kusmińska-Fijałkowska A. (2014), Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej, "Logistyka", nr 4.
 11. Majer P. (2012), W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa wewnętrznego, "Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego", nr 7(4).
 12. Marszałek M., Sobolewski G., Majchrzak D. (2012), Zarządzanie kryzysowe w ujęciu narodowym i międzynarodowym, AON, Warszawa.
 13. Meszyński K. (2015), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w systemie bezpieczeństwa, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XVI, z. 6, cz. 1.
 14. Molek W., Stec K., Marciniak R. (2011), Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym, "Bezpieczeństwo Narodowe" nr 1/17.
 15. Nowak E. (2013), Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa.
 16. Nowak E., Nowak M. (2011), Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa.
 17. Pokruszyński W. (2009), "Kultura-Polityka", nr 5.
 18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania, powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania (Dz.U. 2002 r. Nr 215, poz. 1818).
 19. Serafin T., Parszowski S. (2011), Bezpieczeństwo społeczności lokalnych. Programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa, Difin, Warszawa.
 20. Sienkiewicz-Małyjurek K. (2011), Problemy organizacyjne zarządzania kryzysowego w samorządach, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej", nr 1854, z. 59.
 21. Sienkiewicz-Małyjurek K. (2012), Sieciowe ujęcie współpracy międzyorganizacyjnej w zarządzaniu kryzysowym, "Współczesne Zarządzanie", nr 3.
 22. Sienkiewicz-Małyjurek K. (2015), Skuteczne zarządzanie kryzysowe, Difin, Warszawa.
 23. Sobolewski G. (2013), Siły zbrojne RP w zarządzaniu kryzysowym. Aspekt narodowy i międzynarodowy, AON, Warszawa.
 24. Symonides J. (1984), Problemy pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego we współczesnym świecie, Wrocław.
 25. Szymonik A. (2011), Logistyka w bezpieczeństwie, Difin, Warszawa.
 26. Tyrała P. (2006), Zarządzanie kryzysowe. Ryzyko-bezpieczeństwo-obronność, A. Marszałek, Toruń.
 27. Ustawa (2007) z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2013, poz. 1166 z poźn. zm.).
 28. Wróblewski D. (2014) (red.), Wybrane zagadnienia z zakresu planowania cywilnego w systemie zarządzania kryzysowego RP, CNBOP-PIB, Józefów.
 29. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 86 z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (M.P. z 2011 r. Nr 93, poz. 955).
 30. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 78 z dnia 11 października 2011 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (M.P. z 2011 r. Nr 93, poz. 955).
 31. Zarządzenie nr 67 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 2014 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (M.P. 2014, poz. 926).
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu