BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziadkiewicz Michał (Czestochowa University of Technology), Kadłubek Marta (Czestochowa University of Technology)
Title
Waste Management in Polish Municipalities - Effects of the Amendment to the Act on Maintaining the Cleanliness and Order
Zarządzanie gospodarką odpadami w polskich gminach - efekty nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2017, nr 1 (37), s. 19-35, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Gospodarka odpadami, Ustawa o odpadach, Odpady komunalne, Recykling
Waste management, Act on waste, Commercial wastes, Recycling
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę oceny efektów nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w polskich gminach na podstawie sprawo-zdania samorządów trzech województw: małopolskiego, opolskiego i śląskiego z realizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami za lata 2011-2013. Wybrany okres analizy obejmuje przełom pomiędzy rządami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu sprzed nowelizacji i tejże ustawy w dużym zakresie zmienionej. Daje to możliwość oceny wpływu nowelizacji na postawy samorządów w stosunku do problemu zarządzania gospodarką odpadami oraz efektów zmiany tych postaw, zgodnie z literą ustawy znowelizowanej. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to evaluate the effects of the amendment to the Act on maintaining the cleanliness and order in Polish municipalities based on the reports of local governments of the following three voivodeships: the Lesser Poland (Malopolska), Opole and Silesia, in terms of the implementation of provincial waste management plans for the period 2011-2013. The chosen period of analysis includes the breakthrough between the rules of the Act on maintaining the cleanliness and order in municipalities prior to the amendment and after amending it to a large extent. This allows to assess the influence of the amendment on the attitudes of local governments concerning the problem of waste management and the effects of changing those attitudes according to the letter of the amended law. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arena U., Gregorio F.D.: A waste management planning based on substance flow analysis. "Resources, Conservation and Recycling", Vol. 85, 2014.
 2. Bajdor P., Ulfik A., Nowak S.: The selected aspects of sustainable development in supply chain management (SCM). "Applied Mechanics and Materials", Vol. 708, 2015.
 3. Christopher M.: Logistics and Supply Chain Management. Financial Times, London 2016.
 4. Dz.U. (i.e. The Journal of Law of the Republic of Poland) of 1996, No. 132, item 622, The Act of 13 September 1996 on maintaining the cleanliness and order in municipalities.
 5. Dz.U. of 2011, No. 152, item 897, The Act of 1 July 2011 on amending the Act on maintaining the cleanliness and order in municipalities and some other acts.
 6. Dz.U. of 2013, item 21, the Act of 14 December 2012 on waste.
 7. European Commission: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. European Commission, Brussels 2010.
 8. European Union Parliament and the Council: Decision No 1386/2013/EU on a General Union Environment Action Programme to 2020 'Living well, within the limits of our planet'. European Union Parliament and the Council, Brussels 2013.
 9. Goleń M.: Opinia w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Biuro Analiz Sejmowych, Warsaw 4.01.2011, parliamentary print no. 3670, http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk6.nsf/Opdodr?OpenPage&nr=3670.
 10. Guerrero L.A., Maas G., Holland W.: Solid waste management challenges for cities in developing countries. "Waste Management", Vol. 33, Iss. 1, 2013.
 11. https://achiwum.mos.gov.pl/g2/big/2014.../d215a343b1a2148b9cf588c357547bb1.doc.
 12. Knop L., Olko S.: Ewolucja form organizacyjnych sieci współpracy. "Organizacja i Zarządzanie", No. 1, 2008.
 13. Li R.C., Tee T.J.C.: A reverse logistics model for recovery options of e-waste considering the integration of the formal and informal waste sectors. "Procedia-Social and Behavioral Sciences", Vol. 40, 2012.
 14. Marshall R.E., Farahbakhsh K.: Systems approaches to integrated solid waste management in developing countries. "Waste Management", Vol. 33, Iss. 4, 2013.
 15. Mesjasz-Lech A.: Effectiveness of Pro-Environmental Activities Undertaken by Enterprises in Poland. "Polish Journal of Environmental Studies", Vol. 21, Iss. 5A, 2012.
 16. Nogalski B., Klimek A.: Administracja publiczna poprzez proces do struktury. Koncepcja instytucji katastru. CeDeWu, Warsaw 2014.
 17. Nowak S., Ulfik A.: An evaluation of regional development in the context of economic and environmental benefits. "Polish Journal of Management Studies", Vol. 10, No. 1, 2014.
 18. Romanowska M.: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warsaw 2009.
 19. Ryszko A.: Environmental management in the Silesian Voivodeship enterprises. "Organizacja i Zarządzanie", No. 3(7), 2009.
 20. Shmelev S., Powell J.: Ecological-economic modelling for strategic regional waste. "Ecological Economics", Vol. 59, Iss. 1, 2006.
 21. Stachowicz J., Nowicka-Skowron M., Voronina L.A.: Rozwój organizacji i regionu wyzwaniem dla ekonomii i nauk o zarządzaniu. Dom Organizatora TNOiK, Torun 2014.
 22. Starostka-Patyk M., Kościelniak H.: Evaluation of Waste Management Facilities Performance the Case Study of Activities Comparative Analysis in Poland. Proceedings of the 4th International Conference on Advanced Logistics and Transport (ICALT). Valenciennes, France 2015.
 23. Targiel K.S.: Wielostanowe opcje realne w decyzjach zrównoważonego rozwoju. "Organizacja i Zarządzanie", No. 4(20), 2012.
 24. The Board of the Malopolska Region (i.e. Lesser Poland Voivodeship): Report on the implementation of the waste management plan for the Lesser Poland (Malopolska) Voivodeship for 2011-2013. The Marshall Office of the Malopolska Region, Krakow 2014.
 25. The Board of the Opole Voivodeship: Report on the implementation of the waste management plan for the Opole Voivodeship for 2011-2013. The Marshall Office of the Opole Voivodeship, Opole 2014.
 26. The Board of the Silesian Voivodeship: Report on the implementation of the waste management plan for the Silesian Voivodeship for 2011-2013. The Marshall Office of the Silesian Voivodeship, Katowice 2014.
 27. The updated national waste management plan of 2014. The project of 17 September 2015, Warsaw 2015.
 28. Ulfik A., Nowak S.: Determinants of municipal waste management in sustainable development of regions in Poland. "Polish Journal of Environmental Studies", Vol. 23, No. 3, 2014.
 29. Wilson D.C.: Development drivers for waste management. "Waste Management & Research", Vol. 25, Iss. 3, 2007.
 30. Winter M., Knemeyer A.M.: Exploring the integration of sustainability and supply chain management: current state and opportunities for future inquiry. "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", Vol. 43, Iss. 1, 2013.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu