BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marjański Andrzej (Społeczna Akademia Nauk), Staniszewska Katarzyna (Społeczna Akademia Nauk), Marjańska Justyna (Społeczna Akademia Nauk), Nowak Natasza (Społeczna Akademia Nauk)
Title
Ochotnicze Straże Pożarne w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Voluntary Fire Brigade in Emergency Management in Poland
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 3, s. 315-336, tab., bibliogr. 30 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo i obronność państwa
Keyword
Straż pożarna, Zarządzanie w kryzysie
Firefighters, Crisis management
Note
summ.
Country
Powiat brzeziński
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja roli i zadań, jakie spełniają Ochotnicze Straże Pożarne w systemie zarządzania kryzysowego Polski. W artykule przedstawiono również wyniki badań jakościowych przeprowadzonych przez nasz zespół na początku 2016 roku, w których wykorzystano przydatną w badaniach społecznych metodę badań etnograficznych obejmującą analizy tekstów, wywiady i obserwację. W wynikach badań zawarto charakterystykę udziału Ochotniczych Straży Pożarnych w zarządzaniu kryzysowym w powiecie brzezińskim (województwo łódzkie) oraz wskazano kluczowe w opinii strażaków ochotników czynniki wpływające na możliwości działania Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu brzezińskiego w systemie zarządzania kryzysowego. (fragment tekstu)

Volunteer Fire Departments are among the oldest social organizations operating in Poland. Their occurrence is dating to the beginning of the 18th century, while in the 19th and at the beginning of the 20th century, they evolved into uniformed organizations, equipped with specialized equipment. Their main objective is to implement tasks which are covering topics of public safety, fire protection and fighting against natural and civilizational disasters. Volunteer Fire Departments are a social phenomenon. Volunteer Firefighters are social activists. They are always ready at any given moment and under any circumstances to help those in need. Risking their own life and health is not important to them. In the emergency management area we can notice disproportions between the capabilities of state services and needs and expectations of general public. In many cases this gap in public safety is filled by Volunteer Fire Department. A special role here play Volunteer Fire Departments, which are part of National Rescue and Firefighting System. The purpose of this article is to identify roles and tasks of Volunteer Fire Department as a part of National Crisis Management in Poland and to present the results of qualitative research of contribution made by Volunteer Fire Department in emergency management of district Brzeziny (the province of Lodz). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Abgarowicz G. (red.) (2014), Wsparcie logistyczne działań służb ratowniczych przez organy zarządzania kryzysowego, CNBOP-PIB, Józefów.
 2. Adamiak P. (2012), Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce - raport z badania 2012, Klon/Jawor, Warszawa.
 3. Analiza Gotowości Operacyjnej, KP PSP w Brzezinach, Brzeziny 2015.
 4. Berliński L. (2012), Zarządzanie i dowodzenie Ochotniczą Strażą Pożarną, Difin, Warszawa.
 5. Biuletyn (2015), Informacyjny Państwowej Straży Pożarnej za rok 2015, Komenda Główna PSP, Warszawa.
 6. Comfort L. K. (2007), Crisis Management in Hindsight: Cognition, Communication, Coordination, and Control, "Public Administration Review", vol. 67, December.
 7. GUS - powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r. (2015), "Informacje i opracowania statystyczne", Warszawa.
 8. Haddow G.D., Bullock J.A. (2006), Introduction to Emergency Management, Elservier, Oxford.
 9. Informacja (2015) o działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzezinach za rok 2015, KP PSP Brzeziny.
 10. Kogut B. (2014), Charakterystyka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego [w:] B. Kogut (red.), Współczesność oraz perspektywy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, Wydawnictwo Szkoły Aspirantów, Kraków.
 11. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997) [Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.].
 12. Koziej S. (2011), Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, "Bezpieczeństwo Narodowe", 18.
 13. KP PSP Brzeziny (2014), Ocena Zagrożenia Powiatu Brzezińskiego, Brzeziny.
 14. Marjański A. (2008), Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym na przykładzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowie [w:] Ł. Sułkowski, A. Marjański (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, SWSPiZ, Łodź.
 15. MSWiA (2016), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, www.mswia.gov.pl (16.07.2016).
 16. Nowak E., Nowak M. (2011), Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa.
 17. Radkowski R. (2015), Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jako element organizacji ratownictwa i ochrony ludności w Polsce, "Zeszyty Naukowe PWSZ im. Witelona", nr 14 (1), Legnica.
 18. Rogozińska-Mitrut J. (2010), Podstawy zarządzania kryzysowego, Aspra-JR, Warszawa.
 19. Rozporządzenie (2014) Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15.09.2014 w sprawie zakresu szczegółowych warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U. 2014 r., poz. 1317).
 20. Schmidt J. (2012), Rozwój organizacji pozarządowych. Teoria i praktyka, WA Sedno, Warszawa.
 21. Serafin T., Parszowski S. (2011), Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Difin, Warszawa.
 22. Starostwo Powiatowe w Brzezinach (2016), www.powiat.brzeziny.pl (15.07.2016).
 23. Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 r. Nr 81, poz. 351 z późn. zm.).
 24. Ustawa z dnia 7.04.1989 o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.).
 25. Ustawa z dnia 8.03.1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.).
 26. Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz., 1380 z późn. zm.).
 27. Ustawa z dnia 26.04.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
 28. Wiśniewski B. (2013), System bezpieczeństwa państwa, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno.
 29. Wiśniewski B. (red.) (2011), Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, Wyższa Szkoła Policji, Szczytno.
 30. ZOSP RP (2016), www.zosprp.pl (15.07.2016).
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu