BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biernat-Jarka Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Trębska Paulina (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Problem marnotrawstwa w perspektywie unijnej polityki bezpieczeństwa żywności
Problem of Food Waste in the Policies of the European Union Food Security
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 24-28, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Żywność, Bezpieczeństwo żywnościowe
Food, Food security
Note
JEL Classification: D12, D19
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest pokazanie inicjatyw, które prowadzi Unia Europejska w ramach polityki bezpieczeństwa żywności w obszarze zapobiegania i zmniejszenia poziomu marnotrawstwa żywności. Działania te odbywają się zarówno na poziomie krajowym, regionalnym, jak i lokalnym w UE. Marnowanie żywności występuje na każdym etapie, od uprawy surowców i produkcji, aż po konsumpcję. Skala marnowania żywności jest ogromna. Obecnie w Europie Około marnuje się około 140 mln ton żywności rocznie. Dokonano przeglądu literatury z tego obszaru oraz analizy źródeł wtórnych pochodzących z FAO i Eurostatu(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to present initiatives which leads the European Union in the framework of food safety policy in the area of preventing and reducing levels of food waste. These activities take place both at national, regional and local level in the EU. Food waste occurs in each stage of growing raw materials and production to the consumption. The scale of food waste is huge. Approximately 100 million tons of food is wasted every year in Europe today. This article reviews the literature in this area and analysis of secondary sources from FAO and Eurostat.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. BCFN.2012. 2012.Food waste: causes, impacts and proposals. www.barrilacfn.com.pl. Barilla Center For Food & Nutrition.
 2. Bilska Beata, Wiesława Grzesińska, Marzena Tomaszewska, Mikołaj Rudziński. 2015. "Marnotrawstwo żywności jako przykład nieefektywnego zarządzania w gospodarstwach domowych», Roczniki Naukowe SERiA XVII (1): 39-43.
 3. Dąbrowska Anna, Mirosława Janoś-Kresło. 2013. "Marnowanie żywności jako problem społeczny". Handel Wewnętrzny. Numer 4 (345): 14-26.
 4. EC (European Commission). 2010. Preparatory study on food waste across EU 27. Technical Report 2010-054. Bruksela: European Commission. doi: 10.2779/85947.
 5. FAO. 2014. The state of food insecurity in the world: strengthening the enabling environment for food security and nutrition. Rome: FAO. http://www.fao.org, dostęp: 20.02.2017.
 6. FPBŻ. 2012. Marnowanie żywności w Polsce i Europie. Warszawa: Federacja Polskich Banków Żywności.
 7. FPBŻ. 2013. Zapobieganie marnowaniu żywności z korzyścią dla społeczeństwa. Raport. Warszawa: Federacja Polskich Banków Żywności. http://www.niemarnuje.pl/files/raport-marnowanie-zywnosci_2013.pdf.
 8. KE (Komisja Europejska). 2014. Zrozumieć politykę Unii Europejskiej. Bezpieczeństwo żywności. Luksemburg: Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji Społecznej. Urząd Publikacji Unii Europejskiej. doi:10.2775/78879.
 9. Kwasek Mariola. 2016. Zrównoważona konsumpcja żywności sposobem na zmniejszenie marnotrawstwa żywności. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 10. Papargyropoulou Effie, Rodrigo Lozano, Julia K. Steinberger, Nigel Wright, Zaini Bin Ujang. 2014. "The food waste hierarchy as a framework for the management of food surplus and food waste". Journal of Cleaner Production 76: 106-115.
 11. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 stycznia 2012 r. (2011/2175(INI)), http://www.europarl.europa.eu/ sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0014+0+DOC+XML+V0//P, dostęp: 20.02.2017.
 12. Śmiechowska Maria. 2015. "Zrównoważona konsumpcja a marnotrawstwo żywności". Annales Academiae Medicae Gedanensis 45: 89-97.
 13. Underwood Evelyn, David Baldock, Harry Aiking i in. 2013. Jak wyżywić 10 miliardów ludzi? Rozwiązania technologiczne. Sprawozdanie podsumowujące, Sposoby na zrównoważoną żywność i rolnictwo w UE. Bruksela: Unia Europejska, STOA.
 14. Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz.U. 2010, Nr 136, poz. 914 ze zm.
 15. http://www.bankizywnosci.pl, dostęp 13.03.2017.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3210
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu