BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piotrowska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Innowacja jako przedmiot rachunkowości. Identyfikacja procesu innowacyjnego
Innovation as a Subject Matter of Accountancy: Identification of the Innovative Process
Source
Zeszyty Naukowe / Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, nr 16, s. 93-108, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Innowacje, Procesy innowacyjne, Rachunkowość, Informacyjna funkcja rachunkowości, Zarządzanie innowacjami
Innovations, Innovation processes, Accounting, Information function of accounting, Innovation management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Innowacyjność jako przejaw konkurencyjności podmiotów gospodarczych rozpatrywana jest na gruncie teorii (przedmiot badań naukowych), praktyki (zarządzanie innowacjami) i polityki (regulacje prawne), czego efektem jest powstanie licznych opracowań naukowych. Brak możliwości jednoznacznego zdefiniowania innowacji w ramach podmiotu gospodarczego wynika z różnorodności branży, specyfiki prowadzonej działalności, rodzaju wprowadzanej innowacji oraz sposobu jej wdrażania. Determinuje to konieczność opracowania metody identyfikacji innowacji jako wypracowanego i świadomie przyjętego sposobu postępowania, nadającego się do stosowania we wszystkich przypadkach wykonania tego samego zadania praktycznego. Ma to duże znaczenie dla nauki rachunkowości, której funkcja informacyjno-kontrolna wymaga zidentyfikowania zdarzeń gospodarczych (innowacji) w celu ich pomiaru, wyceny, ujawnienia i prezentacji w sprawozdawczości finansowej. Proces innowacyjny jako przedmiot rachunkowości wymaga więc identyfikacji, dlatego też celem artykułu jest przedstawienie metody identyfikacji tego procesu na potrzeby rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

Being an element of company competitiveness, innovativeness may be analyzed from the vantage point of theory (as a subject matter of research), practice (innovation management), and policy (legal regulation), as it has been shown in a considerable body of studies. The inability to conclusively define innovation within a given enterprise is attributable to the diversity of sectors, the characteristics of a given business, the type of innovation, and the manner of its implementation. Thus, it is necessary to develop a method for identifying innovation as a consciously adopted modus operandi that can be applied in all instances of performing a given practical task. This is of great relevance for accounting, whose information and control functions require that economic events (innovations) should be defined for the purposes of quantification, valuation, and financial reporting. This paper is concerned with the identification of the innovation process in light of the above considerations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bal-Woźniak T., Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne, PWE, Warszawa 2012.
 2. Burzym E., Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP" 1993, nr 23.
 3. Encyklopedia zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/Model (data dostępu: 17.03.2013).
 4. Kisielnicki J., Informacja gospodarcza [w:] Encyklopedia biznesu, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacji, Warszawa 1995.
 5. Pietrusiński Z., Innowacje [w:] Encyklopedia biznesu, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacji, Warszawa 1995.
 6. Piotrowska K., Iwasieczko B., Informacyjna funkcja rachunkowości a ład korporacyjny [w:] Informacyjna funkcja rachunkowości w gospodarce współczesnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2008.
 7. Prystrom J., Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego, Difin, Warszawa 2012.
 8. Repetowski R., Rola innowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłowych, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 10, Warszawa-Kraków 2008.
 9. Skonieczny J., Składzie J., Hałub P., Zjawisko powstania innowacji - metody oceny [w:] Kształtowanie zachowań innowacyjnych, przedsiębiorczych i twórczych w edukacji inżyniera, red. J. Skonieczny, Indygo Zahir Media, Wrocław 2011.
 10. Skrzywan S., Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1971.
 11. Strychalska-Radzewicz A., Organizacyjne uwarunkowania innowacji w przedsiębiorstwie [w:] Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań, red. J. Perenc, J. Hołub-Iwan, C.H.Beck, Warszawa 2011.
 12. Tidd J., Bessant J., Zarządzanie innowacjami, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2011.
 13. Włodarczyk J., Działalność innowacyjna i jej ograniczenia w polskiej gospodarce [w:] Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw, siły motoryczne i bariery, red. E. Okoń-Horodyńska, A. Zacharowska-Mazurkiewicz, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007.
 14. Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rachunkowości, red. B. Micherda, Difin, Warszawa 2011.
 15. Zarządzanie innowacjami. Wybrane problemy, red. J. Bogdanienko, SGH, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1644-8979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu