BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalczyk Tadeusz (Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie), Mazur Jadwiga (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Title
Rola straży miejskiej w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego miasta : wprowadzenie do problematyki
The Role of the Municipal Police in the System of Public Security and the Order of the City : Introduction
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2016, t. 17, z. 5, cz. 3, s. 387-405, bibliogr. 29 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - bezpieczeństwo i obronność państwa
Keyword
Bezpieczeństwo, Miasto
Security, City
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie znaczącej roli straży miejskich w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. Straż miejską traktujemy jako jedną z grup dyspozycyjnych, stąd też pierwsza część artykułu poświęcona jest problematyce grup dyspozycyjnych. Kolejnymi omawianymi zagadnieniami są funkcje i zadania straży miejskiej oraz rola straży miejskiej w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. W podsumowaniu wskazujemy na najważniejsze czynniki wpływające na funkcjonowanie straży miejskiej na terenie miasta. (fragment tekstu)

The main purpose of the article is to present the important role of municipal police in the security system of the city. We discuss the functions and tasks of the municipal police and its role in the security system of the state and the city. It pointed to the factors conducive to the implementation of this role. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czapska J. (1998), Współczesne formy obywatelskiej samoobrony [w:] J. Widacki, J. Czapka (red.), Bezpieczny obywatel - bezpieczne państwo, Wyd. Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
 2. Czapska J. (2004), Bezpieczeństwo obywateli. Studium z zakresu polityki prawa, Polpress, Kraków.
 3. Fehler W. (2010), Bezpieczeństwo przestrzeni publicznej [w:] W. Fehler (red.), Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Warszawa.
 4. Gierszewski J. (2013), Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu, Wydawnictwo Difin S.A. Warszawa.
 5. Jałowiecki B., Szczepański M.S. (2002), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 6. Jarmoszko S. (2006), Dyspozycyjność wojskowych - Status quo czy zmiana [w:] J. Maciejewski (red.), Grupy dyspozycyjne społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Wrocław.
 7. Kawka W. (1939), Policja w ujęciu historycznym i współczesnym, Wilno.
 8. Kwiatkowski S. (2011), Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk.
 9. Lalak D., Pilch T. (red.) (1999), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa.
 10. Lipiec J. (1982), Podstawy ontologii społeczeństwa, PWN, Warszawa.
 11. Maciejewski J., Bodziany M., Dojwya K. (red.) (2010), Kulturowe i społeczne aspekty funkcjonowania w świetle procesów integracyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 12. Maciejewski M. (2012), Grupy dyspozycyjne, analiza socjologiczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 13. Mikołajewska B. (1998), Ochronna wspólnota i tożsamość jednostki [w:] I. Machaj I. (red.), Małe struktury społeczne, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 14. Misiuk A. (2008), Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego. Zagadnienia prawno-ustrojowe, Warszawa.
 15. Morawski Z. (1999), Funkcjonowanie policji strukturze społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 16. Pieprzny S. (2003), Szczególne prawne formy działania organów bezpieczeństwa i porządku publicznego /zagadnienia wybrane [w:] J. Filipek (red.), Jednostka w demokratycznym państwie prawa, Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Bielsko Biała.
 17. Pływaczewski W., Kędzierska G. (2001), Administracji. Leksykon policyjny, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, Szczytno.
 18. Rojtek S. (2010), Wykorzystanie straży miejskiej do realizacji zadań logistycznych w sytuacjach Kryzysowych [w:] W. Fehler (red.), Bezpieczeństwo publiczne w przestrzeni miejskiej, Warszawa.
 19. Skotarczak K. (2010), Miasta na prawach powiatu - problem zarządzania z uwzględnieniem sytuacji finansowej [w:] M.J. Nowak, T. Skotarczyk (red.), Zarządzanie miastem. Studium ekonomiczne i organizacyjne, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 20. Szmatka J. (2000), Rola społeczna [w:] Encyklopedia socjologii, t. 3, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 21. Sztompka P., (2002), Socjologia Analiza społeczeństwa, Kraków.
 22. Sztumski J. (1978), Systemowe ujęcie przemysłowego zakładu pracy, "Kultura i Społeczeństwo", nr 1-2.
 23. Tatarczuk C. (2014), Wrażliwość społeczna funkcjonariuszy grup dyspozycyjnych społeczeństwa na przykładzie Straży Miejskiej w Gdyni. Raport z badań [w:] P. Bogdalski D. Bukowiecka, R. Częścik, B. Zdrodowski (red.), Grupy dyspozycyjne społeczeństwa w świetle potrzeb bezpieczeństwa państwa, t. 1, Teoretyczne aspekty przygotowania i funkcjonowania grup dyspozycyjnych państwa, Szczytno.
 24. Willis A. (1967), Socjologia wielkiego miasta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 25. Ziółkowski M. (2000), System [w:] Encyklopedia socjologii, t. 4, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 26. Informacja MSW o strażach miejskich i gminnych, https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/10145,Informacja-MSW-o-strazach-miejskich-i-gminnych.html [dostęp: 26.01.2016].
 27. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej (2014), Warszawa, http://mon.gov.pl/dokumenty/ [dostęp: 29.11.2015].
 28. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych tekst jedn. DZU z 2013 r., poz.1383; z 2014 r., poz. 486, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001383 [dostęp: 09.10.2015].
 29. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm., http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011421591 [dostęp: 29.01.2016].
Cited by
Show
ISSN
1733-2486
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu