BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hryniewicka Magdalena (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Title
The Competitiveness of Polish Enterprises in Comparison to Neighbouring Countries in the Area of Doing Business
Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w porównaniu z sąsiednimi krajami w sferze prowadzenia interesów
Source
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2017, nr 2(52), s. 116-126, tab., bibliogr. 21 poz.
Vistula Scientific Quarterly
Keyword
Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Atrakcyjność inwestycyjna, Działalność gospodarcza, Warunki działalności gospodarczej, Porównania międzynarodowe
Enterprise competitiveness, Investing attractiveness, Business activity, Conditions for economic activity, International comparisons
Note
JEL Classification: M2, O17
streszcz., summ.
Abstract
Konkurencyjność przedsiębiorstw należy do tych obszarów, które są stale analizowane, oceniane lub krytykowane na stronach wielu książek (Flak, Głód 2009, 2012; Gorynia, Łaźniewska 2010; Gorynia, Jankowska 2011; Juchniewicz 2006; Porter 2006), jak również w artykułach naukowych (Dzikowska, Gorynia 2012; Stankiewicz 2000). Jest to tak interesujące zważywszy na fakt, że jest to problem bieżący, ważny i zmieniający się w czasie. Celem artykułu jest ocena konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w porównaniu z krajami sąsiednimi (Rosja, Ukraina, Czechy, Niemcy, Litwa, Słowacja) dla prowadzenia interesów w tych krajach. W celu oceny zmian w okresie ostatnich pięciu lat dane przedstawiono dla dwóch lat: 2010 i 2016. Badanie typu desk research oparte zostało na raporcie i rocznych rankingach prowadzenia interesów w większości krajów na świecie publikowanych przez Bank Światowy. (abstrakt oryginalny)

Competitiveness of enterprises belongs to the areas that are constantly analysed, judged or criticized on the pages of many books (Flak, Głód 2009; 2012; Gorynia, Łaźniewska 2010; Gorynia Jankowska 2011; Juchniewicz 2006; Porter 2006) as well as in scientific articles (Dzikowska, Gorynia 2012; Stankiewicz 2000). Due to the fact that it is a current problem, needed and variable in time, it is so interesting. The aim of this article is to evaluate the competitiveness of Polish enterprises in comparison to the neighbouring countries (Russia, Ukraine, Czech Republik, Germany, Lithuania, Slovakia) for doing business in these countries. In order to assess the changes over the last five years, the data are presented at two time points of 2010 and 2016. The desk research is based on the report and annual rankings of doing business in most countries in the world published by the World Bank. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartkowiak B. (2009), Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa.
 2. Doing Business in 2010 (2009), The World Bank Group.
 3. Doing Business in 2016 (2015), The World Bank Group.
 4. Dzikowska M., Gorynia M. (2012), Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa - w kierunku koncepcji eklektycznej?, "Gospodarka Narodowa", nr 4.
 5. Flak O., Głód G. (2009), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Pojęcia, definicje, modele. Część 1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 6. Flak O., Głód G. (2012), Konkurencyjni przetrwają, Difin, Warszawa.
 7. Gorynia M. (2002), Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 8. Gorynia M., Jankowska B. (red.) (2011), Wpływ przystąpienia Polski do strefy euro na międzynarodową konkurencyjność i internacjonalizację polskich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 9. Gorynia M. , Łaźniewska E. (red.) (2010), Kompendium wiedzy o konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Hryniewicka M. (2014), Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna", nr 2.
 11. Hryniewicka M. (2015), Wsparcie dla przedsiębiorstw poprzez Instytucje otoczenia biznesu, (w:) Węcławski J., Fila J. (red.), Nowe wyzwania przedsiębiorstw na rynkach finansowych, CeDeWu, Warszawa.
 12. Juchniewicz M. (red.) (2006), Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencyjności. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, cz. I, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 13. Matusiak K.B. Mażewska M., Banisch R., (2011), Budowa Skutecznego Otoczenia Innowacyjnego Biznesu w Polsce, PARP, Warszawa.
 14. Matusiak K.B. (red.) (2005), Rozwój lokalnych systemów wspierania przedsiębiorczości, MGiP, Warszawa.
 15. Porter M.E. (2006), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, MT Biznes Sp. z o.o., Warszawa.
 16. Raport (2016), Sytuacja na rynku kredytowym - III kwartał 2016, NBP, Warszawa.
 17. Skawińska E. (red.) (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 18. Skowronek-Mielczarek A. (2013), Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, SGH, Warszawa.
 19. Skowronek-Mielczarek A. (2012), Wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu - kontekst regionalny, (w:) Smuga T. (red.), Wpływ interwencji z funduszy unijnych na rozwój przedsiębiorstw - ujęcie regionalne, IBRKK, Warszawa.
 20. Stankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń.
 21. Stankiewicz M.J. (2000), Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
Cited by
Show
ISSN
2084-4689
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu