BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dzwonkowski Wiesław (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Polski handel zagraniczny ziemniakami i ich przetworami w latach 2000-2015
Polish Foreign Trade of Potatoes and Potato Products in the Period 2000-2015
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2017, T. 19, z. 3, s. 46-51, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Handel zagraniczny, Przetwórstwo ziemniaków, Ziemniaki, Eksport, Import, Wyniki badań
Foreign trade, Potato processing, Potatoes, Export, Import, Research results
Note
JEL Classification: Q17
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie i ocena zmian zachodzących w polskim handlu zagranicznym ziemniakami i ich przetworami w latach 2000-2015. Dokonano analizy wielkości, wartości oraz struktury towarowej handlu w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych i handlowych przed akcesją Polski do UE i po niej oraz w ostatnich latach, gdy procesy dostosowawcze w polskim w sektorze ziemniaczanym w wielu obszarach w dużej mierze zostały już zakończone. Stwierdzono, że handel zagraniczny ziemniakami i przetworami nie ma decydującego wpływu na kształtowanie się bilansu ziemniaków w Polsce, ale jego znaczenie w tym zakresie systematycznie rośnie. Zaobserwowano systematyczny wzrost obrotów w handlu zagranicznym w sektorze ziemniaczanym, przy czym w eksporcie dotyczy to przede wszystkich przetworów ziemniaczanych, natomiast w imporcie bardzo znaczący jest udział ziemniaków świeżych. W analizowanym okresie eksport ziemniaków zmniejszył się z 84 do około 20 tys. t, a przetworów ziemniaczanych wzrósł dwukrotnie do 700 tys. t (w ekwiwalencie ziemniaków). W tym okresie zanotowano wzrost przywozu ziemniaków świeżych z 40 do 170 tys. t, a przetworów ziemniaczanych z 15 do 270 tys. t.(abstrakt oryginalny)

Analysis of potatoes and potato products foreign trade was conducted in changing market and trading conditioning before and after the Polish accession to the EU and in last years, when adaptation processes in the Polish potato sector practically were already finished. In spite of the biggest decrease in last years, Poland still remains one of the bigger producers of potatoes in Europe and in the world. The export of potatoes to the direct consumption is low, however the sale to of potato products to foreign markets systematically grows, mainly of fries and chips, what is possible thanks systematically increasing their domestic production. After the Polish accession to the EU and for abolishing tariff barriers an import of potatoes and potato products considerably increased. Poland has a positive balance in potato products foreign trade, however from the accession to the EU remains the net importer of potatoes.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Agri Markets Ltd . 2017. Potato Market and Trade Review 2017. Kent: Agri Markets Ltd.
  2. Dzwonkowski Wiesław. 2012. Międzynarodowy rynek a eksport ziemniaków z Polski. [W] Produkcja i rynek ziemniaka, red. Jacek Chotkowski, 7-20, Warszawa: Wieś Jutra.
  3. Misala Józef. 2000. Istota i mierniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w świetle teorii wymiany. [W] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z UE i globalizacji, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, J. Kruszewski, 82-99. Warszawa: SGH.
  4. Plaskacz Sławomir. 1998. Procent składany. Toruń: TNOiK.
  5. Podgórska Maria, Joanna Klimkowska. 2005. Matematyka finansowa. Warszawa: PWN.
  6. Rynek Ziemniaków. Stan i Perspektywy. 2001, 2005, 2011, 2016. Warszawa: IERiGŻ-PIB .
  7. Seremak-Bulge Jadwiga (red.). 2010. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 1995- 2009. Warszawa: IERiGŻ-PIB .
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0010.3214
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu