BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cholewa-Wójcik Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Rola opakowań w sprawnej realizacji przepływów w ramach łańcucha dostaw
Role of Packaging in the Effective Implementation of the Flow in the Supply Chain
Source
Problemy Jakości, 2017, nr 9, s. 43-47, rys., bibliogr. 19 poz.
Problems of Quality
Keyword
Opakowania, Łańcuch dostaw, Bezpieczeństwo łańcucha dostaw, Przepływy materiałowe
Packaging, Supply chain, Supply chain security, Material flows
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest zaprezentowanie wpływu roli opakowań na sprawność realizacji przepływów w ramach łańcucha dostaw. Analiza oparta na literaturze przedmiotu wykazała, że opakowania są podstawnym elementem łańcucha dostaw definiowanego jako sieć organizacji zaangażowanych, poprzez powiązania z dostawcami i odbiorcami usług dostarczanych ostatecznym konsumentom. W poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw rola opakowań transportowych w sprawnym przemieszczaniu towarów od producenta do odbiorcy odgrywa duże znaczenie. Dotyczy to szczególnie przewozu, realizacji prac przeładunkowych, zabezpieczenia ilości i jakości towarów oraz ich identyfikacji. W poszczególnych ogniwach łańcucha dostaw opakowanie poddawane jest bowiem narażeniom, które mogą być potencjalną przyczyną strat w opakowaniu i zapakowanym wyrobie. Przeprowadzona w pracy analiza udowodniła, że właściwie zaprojektowane, wykonane i wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem opakowania mogą w istotny sposób wpłynąć na obniżenie kosztów, a także zapewnić jakość i bezpieczeństwo procesów w łańcuchach dostaw. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to present the impact of the role of packaging efficiency of flow in the supply chain. The literature-based analysis has shown that packages are basic part of the supply chain, defined as a network of organizations involved, by linking with suppliers and end-users of services delivered to the ultimate consumer. In the supply chain, the role of the transport packaging in the efficient movement of goods from the manufacturer to the customer is important. This applies in particular to carriage, transhipment, quality and quantity protection and identification. In the individual links in the supply chain, the packaging is subjected to exposure, which may be a potential cause of loss in the packaging and in the packaged product. An analysis of the work carried out proved that properly designed, constructed and used in accordance with the intended use of packaging can an important impact on reducing costs and ensure quality and safety processes in supply chains. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Emblem Anne, Henry Emblem. 2012. Packaging technology: fundamentals, materials and processes. Cambridge: Woodhead Pub.
 2. Cholewa-Wójcik Agnieszka. 2006. Badanie opakowań transportowych. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 3. Cholewa-Wójcik Agnieszka. 2016. Rola i udział opakowań w łańcuchu dostaw. W Opakowania w łańcuchu dostaw. Wybrane problemy, 45-51. Polska Izba Opakowań.
 4. Cholewa-Wójcik Agnieszka, Agnieszka Kawecka. 2014. Packaging quality assurance in supply chain. W Proceedings of 14th International Scientific Conference Business Logistics in Modem Management, 145-153. Faculty of Economics in Osijek.
 5. Cholewa-Wójcik Agnieszka, Agnieszka Kawecka. 2015. Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości opakowań w łańcuchach dostaw. W Zarządzanie jakością - Osiągnięcia i Wyzwania, 25-35. PTTŻ.
 6. Dudziak Agnieszka, Wiesław Piekarski, Monika Stoma, Andrzej Kuranc, Małgorzata Baryła-Paśnik. 2014. "Rynek opakowań w logistyce w aspekcie ekonomiczno-prawnym". Logistyka 6: 40-46.
 7. Fertsch Marek. 2016. Słownik terminologii logistycznej. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 8. Fechner Ireneusz. 2016. Łańcuch logistyczny. Struktura. Podstawowe ogniwa i funkcje. W Opakowania w łańcuchu dostaw. Wybrane problemy, 27-39. Polska Izba Opakowań.
 9. Korzeniowski Andrzej, Mieczysław Skrzypek, Grzegorz Szyszka. 2010. Opakowania w systemach logistycznych. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 10. Lisińska-Kuśnierz Małgorzata, Marzena Ucherek. 2003. Współczesne opakowania. Kraków: PTTŻ.
 11. Lisińska-Kuśnierz Małgorzata. 2010. Społeczne aspekty w opakowalnictwie. Kraków: Wyd. UEK w Krakowie.
 12. Lisińska-Kuśnierz Małgorzata, Agnieszka Kawecka. 2012. "Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw". Handel Wewnętrzny 1(58): 60-68.
 13. Lisińska-Kuśnierz Małgorzata, Agnieszka Kawecka. 2013. "The role of packaging supply chain in food packaging safety assurance". Logistics and Transport 19 (3): 37-44.
 14. PN-EN ISO 9000:2015-10 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 15. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania sumy zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego w opakowaniach (Dz. U. 2015, nr 0, poz. 170).
 16. Sowa Marek. 2012. "Rola opakowań w usprawnianiu przepływów materiałowych od producenta do konsumenta". Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki 17: 171-182.
 17. Ustawa z dnia z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013, nr 0, poz. 888).
 18. Wasiak Wacław. 2015. "Przemysł i rynek opakowań w Polsce". ООН Magazine kwiecień-czerwiec: 40-41.
 19. Zemka-Podlaszewska Danuta, Mariusz Tichoniuk. 2012. The role of packaging in supply chain risk management. W Product and Packaging. Tendencies for development in logistics. Wyd. Politechniki Łódzkiej.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.9.3
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu