BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalska Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu), Janas Sławomir (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
Title
Propozycja szybkiej metody oznaczania wody w wybranym produkcie tłuszczowym typu margaryna
The Proposition of Fast Method for Water Determination in Selected Fat Product of Margarine Type
Source
Problemy Jakości, 2017, nr 9, s. 48-54, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Problems of Quality
Keyword
Jakość produktów spożywczych, Badanie jakości, Tłuszcze jadalne, Margaryna
Quality of food products, Quality research, Edible fats, Margarine
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednym z parametrów określających jakość tłuszczów czy tłuszczowych produktów spożywczych jest zawartość wody. Celem pracy jest pokazanie alternatywnej metody oznaczania wody w produktach tłuszczowych. Zawartość wody dla wybranej margaryny zbadano metodą znormalizowaną. Tłuszcz suszono z wykorzystaniem pumeksu jako podłoża w temperaturze 102°C. Otrzymano zawartość wody w margarynie 19,33%. Następnie tę samą próbkę suszono, wykorzystując wagosuszarkę. Zastosowano przy tym dwa typy podłoża nośnego: pumeks oraz piasek kwarcowy. Zawartość wody jaką otrzymano z wykorzystaniem wagosuszarki to 19,83% (podłoże - pumeks), 19,30% (podłoże - piasek). Porównano również całkowity czas potrzebny na zrealizowanie jednostkowego badania, który dla metody znormalizowanej wynosił średnio 3 godziny, dla metody z wykorzystaniem wagosuszarki - 27 minut (podłoże - pumeks) i 17 minut (podłoże - piasek kwarcowy). (abstrakt oryginalny)

One of the parameters determining the quality of the fat or fat content of food fatty products is water. The aim of this work is to show an alternative method of moisture (water) content determination in products containing fats. Moisture content in chosen margarine sample was tested using standard. Margarine was dried using pumice stone as a bottom in temperature 102°C. Obtained moisture content in margarine was 19,33%. Next, the same sample was dried using moisture analyzer. Two types of drying surface were used: pumice stone and high silica sand. Moisture content determined using moisture analyzer was 19,83% (using pumice stone) and 19,30% (using high silica sand). The realization (complete time) of single test took 3 hours for standard method, 27 minutes (pumice stone) and 17 minutes (high silica sand) using moisture analyzer. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bilska Agnieszka, Krystyna Krysztofiak, Piotr Komorowski. 2002. "Zastosowanie spektroskopii odbiciowej w zakresie bliskiej podczerwieni do oznaczania zawartości wody w maśle". Technologia Alimetaria 1 (2): 109-113.
 2. Czechowska-Liszka Maria. 2005. "Badanie i ocena jakości różnych rodzajów masła dostępnego na rynku". Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 678:177-187.
 3. Dziennik Ustaw 1979. 2015. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.
 4. Grdzelishvili Gulnara, Pavel Hoffman. 2013. "Infrared drying of appleslices" Inżynieria Przetwórstwa Spożywczego 1 (4): 2013.
 5. Kowalska Małgorzata, Anna Żbikowska, Bolesław Kowalski. 2014. "The properties of water based emulsions formed from enzymatically interesterified blends of mutton tallow and rapeseed oil". Journal of the American Oil Chemists' Society 91: 1703-1710.
 6. Kowalski Stefan, Joanna Łechtańska, Dominik Mierzwa. 2013. "Aspekt jakościowy suszenia hybrydowego owoców wiśni". Inżynieria i Aparatura Chemiczna 52 (5): 439-440.
 7. Kumirska Jolanta, Marek Gołębiowski, Monika Paszkiewicz, Anna Bychowska. 2010. Skrypt z ochrony środowiska, "Analiza żywności". Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 8. Nowak Dorota. 2005. "Promieniowanie podczerwone jako źródło ciepła w procesach technologicznych". Przemysł Spożywczy 59 (5-6): 2005.
 9. PN-A-74252. 1998. Wyroby i półprodukty ciastkarskie. Metody badań.
 10. PN-EN ISO 3727-1. 2004. Masło. Oznaczenie zawartości wody, suchej masy beztłuszczowej i tłuszczu.
 11. Samborska Katarzyna. 2004. Praca dokorska: "Wpływ procesu suszenia rozpyłowego na degradację preparatu a-amylazy z Aspergillus oryzae". Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Technologii Żywności.
 12. Wiktor Artur, Małgorzata Nowacka, Magdalena Śledź, Magdalena Selke, Dorota Witrowa-Rajchert. 2012. "Kinetyka suszenia konwekcyjnego wspomaganego ogrzewaniem mikrofalowym miąższu jabłka - dobór modelu matematycznego". Nauki inżynierskie i technologie 4(7): 2012.
 13. Witrowa-Rajchert Dorota. 2009. Ekspertyza "Nowe trendy w suszeniu żywności". Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Wydział Nauk o Żywności, SGGW.
 14. Wroniak Małgorzata, Aleksanrda Ptaszek, Katarzyna Ratusz. 2013. "Ocena wpływu warunków tłoczenia w prasie ślimakowej na jakość i skład chemiczny olejów rzepakowych". Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 1 (86): 92-104.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15199/48.2017.9.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu