BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojciechowski Marek (Uniwersytet Łódzki)
Title
Kierunki racjonalizacji gospodarki finansowej samorządu terytorialnego
Optimization Concepts in Local Government Finance
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, t. 73 nr 2, s. 239-251, bibliogr. 15 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Issue title
Innowacyjność i zmiana jako wyzwania dla współczesnych finansów
Keyword
Samorząd terytorialny, Finanse samorządu terytorialnego, Gospodarka samorządowa
Local government, Local government finance, Local government economy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest próba syntetycznej oceny gospodarki finansowej w samorządzie terytorialnym w Polsce i przedstawienie rozwiązań racjonalizujących jej funkcjonowanie. Prowadzone w artykule rozważania przebiegają dwutorowo. Po pierwsze, nawiązują do działania systemu finansów samorządowych, po drugie, odnoszą się do propozycji zarysowania działań naprawczych. Dla realizacji celu wykorzystano przegląd literatury przedmiotu oraz akty prawne. W rezultacie autor przedstawił wnioski dotyczące warunków, zasad i szczegółowych rozstrzygnięć podnoszących efektywność gospodarki i polityki finansowej samorządu. W artykule podkreśla się zasadność podejścia systemowego i szczegółowego, nawiązującego do konkretnych warunków działania oraz ich specyfiki.(abstrakt oryginalny)

The article attempts an overall assessment of financial management in Poland's local government, and presents solutions that could help rationalize its operations. The discussion unfolds along two paths: one is focused on local government finance, while the other outlines proposals for corrective measures. To this end, the author chiefly relies on a review of literature and legal acts. As a result, the paper delivers conclusions and recommendations on both the framework and specific solutions for improving the management of local government finance. The paper emphasizes the legitimacy of a systemic approach while at the same time vindicating rationale for a local approach geared to specific operating conditions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2004-2012, perspektywa 2013-2020, 2013, Warszawa: Senat RP, Związek Miast Polskich.
 2. Dolewka Z., 2012, Budżet zadaniowy w gminach jako narzędzie zarządzania finansami samorządowymi, w: P. Woźniak, M. Postuła (red.), Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu, SGH, 251-260.
 3. Dolewka Z., 2016, Wieloletnia prognoza finansowa jako instrument zarządzania finansami samorządowymi, w: R.P. Krawczyk, A. Borowicz (red.), Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 307-318.
 4. Filipiak B., 2012, Budżet zadaniowy jako instrument zwiększający efektywność zarządzania środkami publicznymi w jst, w: B. Woźniak, M. Postuła (red.), Budżet zadaniowy metodą racjonalizacji wydatków, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu, SGH, 197-207.
 5. Ginsbert-Gebert A., 1983, Polityka komunalna, Warszawa: PWE.
 6. Guziejewska B., 2010, Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji, Warszawa: Poltext.
 7. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania, 2013, raport pod kier. J. Hausnera, Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 8. Samorząd terytorialny w Polsce, 2014, raport pod kierunkiem E. Wojciechowskiego, Łódź: Instytut Diagnoz i Analiz Społecznych.
 9. Sierak J., 2008, Potrzeby i wydatki inwestycyjne w samorządzie terytorialnym a możliwości i źródła ich finansowania, w: H. Sochacka-Krysiak (red.), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, 175-194.
 10. Sierak J., Bitner M., Gałązka A., Górniak R., Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014-2020. Raport z przeprowadzonych badań, Warszawa 2013.
 11. Swianiewicz P., 2011, Finanse samorządowe. Koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Warszawa: Municipium.
 12. Swianiewicz P., 2012, Kondycja coraz gorsza, Wspólnota, nr 37-38: 55-59.
 13. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2013, poz. 885 z późn. zm.
 14. Wojciechowski E., 2012, Gospodarka samorządu terytorialnego, Warszawa: Difin.
 15. Wojciechowski E., 2016, Problem budżetu obywatelskiego, w: R.P. Krawczyk, A. Borowicz (red.), Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 375-382.
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu