BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Król Karol (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Title
Domena internetowa w promocji gospodarstw agroturystycznych
Internet Domains Promoting Agrotourist Farms
Source
Turyzm, 2017, T. 27, z. 1, s. 25-31, tab. bibliogr. 21 poz.
Tourism
Keyword
Agroturystyka, Promocja turystyki, Domena internetowa, Marketing internetowy
Agrotourism, Promotion of tourism, Internet domain, e-marketing
Note
streszcz., summ., dostęp elektroniczny jedynie do wersji angielskiej
Abstract
Celem autora artykułu była analiza adresów internetowych gospodarstw agroturystycznych pod kątem ich rodzaju oraz potencjału - informacyjnego i marketingowego. Badania wykonano w zbiorze 1121 witryn internetowych. Analizie poddano nazwy domenowe (nazwy główne) oraz rozszerzenia domen pod kątem ich rodzaju, z jednoczesnym oznaczeniem subdomen. Dokonano także podziału domen na płatne i bezpłatne. W konkluzji wykazano, że właściciele gospodarstw agroturystycznych najczęściej posługują się domenami krajowymi. Rzadziej wybierają adresy w domenach funkcjonalnych, regionalnych i europejskiej. Ponadto relatywnie rzadko posługują się adresami utworzonymi w serwisach bezpłatnych. Zamiast nich wybierają bezpłatne subdomeny, często utworzone w domenie dostawcy hostingu, portalu regionalnego (informacyjnego) lub innego. (abstrakt oryginalny)

Many agrotourist farms use the potential of websites to distinguish their offer from others to attract as many guests as possible. However, maintaining a website is connected with a range of costs, e.g. registering the domain and the hosting package. Searching for cost savings, the owners of agrotourist farms often face the dilemma of choosing between a payable website and its free equivalent. The aim of this article is to analyse internet addresses as regards their type and potential, both informative and marketing. The surveys were carried out on a set of 1,121 websites. The analysis included domain names (main names) as well as domain extensions, paying special attention to type and indicating sub-domains at the same time. Division into payable and free was looked for as well. In conclusion, it is shown that the owners of agrotourist farms mostly use national domains, choosing addresses in functional, regional or European domains less frequently. Moreover, they relatively rarely use addresses created on free services. In their place, they choose free sub-domains often created in the domain of the provider hosting a regional (informative) portal or another. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bartosiak J., 2010, Rozstrzyganie sporów o nazwy domen internetowych, E-mantor, 1(33), pp. 73-76.
 2. Chen R., Xu W., 2017, The determinants of online customer ratings: a combined domain ontology and topic text analytics approach, Electronic Commerce Research, 17(1), pp. 31-50, doi: 10.1007/s10660-016-9243-6.
 3. Drozdowska M., Duda-Seifert M., 2016, Turystyczne portale internetowe - wiarygodne źródło informacji?/Travel websites: a relevant source of statistical information?, Tourism/Turyzm, 26(2), pp. 7-14, doi: 10.18778/0867-5856.26.2.01.
 4. Janc K., 2015, Geografia domen internetowych - wybrane aspekty, Przegląd Geograficzny, 87(4), pp. 643-658, doi: 10.7163/PrzG.=2015.4.4.
 5. Kachniewska M., 2011, Wpływ nowych technologii na rynek usług pośredników turystycznych, International Journal of Management and Economics, 32, pp. 239-258.
 6. Król K., 2015, Kalkulacja kosztów wykonania oraz promocji strony internetowej gospodarstwa agroturystycznego, Acta Scientiarum Pololnorum Formatio Circumiectus, 14(4), pp. 41-48, doi: 10.15576/ASP.FC/2015.14.4.41.
 7. Król K., 2016a, Globalne zmiany technologiczne i ich wpływ na promocję agroturystyki w Internecie, Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 103(3), pp. 84-100.
 8. Król K., 2016b, Wpływ optymalizacji witryn internetowych na promocję turystyki wiejskiej w sieci, Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych - Problems of Small Agricultural Holdings, 3, pp. 57-71, doi: 10.15576/PDGR/2016.3.57.
 9. Król K., Bedla D., 2014, Ocena witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych, Marketing i Rynek, 11, pp. 22-29.
 10. Król K., Wojewodzic T., 2006, Strona internetowa źródłem przewagi konkurencyjnej gospodarstwa agroturystycznego, Wieś i Doradztwo, 1-2(45-46), pp. 59-62.
 11. Król K., Zdonek D., Gorzelany J., 2017, Wartość informacyjna domeny internetowej, Marketing i Rynek, 3, pp. 24-32.
 12. Krzyżanowska K., 2014, Skuteczność działań informacyjno-promocyjnych w turystyce wiejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 3(27), pp. 41-55.
 13. Lindenthal T., 2014, Valuable words: The price dynamics of internet domain names, Journal of the American Society for Information Science and Technology, 65(5), pp. 869-881, doi: 10.1002/asi.23012.
 14. Pawlak J., 2014, Wykorzystanie nowych domen internetowych najwyższego rzędu jako narzędzia promocji mikro i małego przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 111: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, pp. 521-530.
 15. Rogowski M., 2014, Arbitraż w przedmiocie nazw domen internetowych na podstawie Uniform Domain Resolution Policy, Rynek - Społeczeństwo - Kultura, 2 (10), pp. 12-20.
 16. Shang S.S., Wu Y.L., Się Y.J., 2017, Generating consumer resonance for purchase intention on social network sites, Computers in Human Behavior, 69, pp. 18-28, doi: 10.1016/j.chb.2016.12.014.
 17. Smaga M., 2015, Czym w tym roku zaskoczy cię Google? "Raporty interaktywnie.com. Marketing w wyszukiwarkach", pp. 42-49, https://goo.gl/HBWoZ9; 21.06.2017.
 18. Wawryszuk R., 2015, Recepta na sukces? Trafna domena i krajowe rozszerzenie. "Raporty interaktywnie.com. Domeny, hosting, chmura", pp. 25-31, https://goo.gl/tXbEs4; 21.06.2017.
 19. Wiśniewska-Skóra A., 2016, Rynek nazw domeny .pl. Szczegółowy Raport NASK za czwarty kwartał 2016 roku, https://goo.gl/EtxobZ; 12.06.2017.
 20. Wiśniewska-Skóra A., Gniadek A., 2017, Rynek nazw domeny .pl. Szczegółowy raport NASK za pierwszy kwartał 2017 roku, https://goo.gl/Zs8NQo; 21.06.2017.
 21. Zhu F., Zhang X., 2010, Impact of online consumer reviews on sales: The moderating role of product and consumer characteristics, Journal of Marketing, 74(2), pp. 133-148, doi: 10.509/jmkg.74.2.133.
Cited by
Show
ISSN
0867-5856
Language
pol, eng
URI / DOI
https://doi.org/10.1515/tour-2017-0003
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu