BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Anna Maria (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie)
Title
Perspektywy rozwoju turystyki biznesowej dla Ukrainy
Prospects for the Development of Business Tourism for Ukraine
Source
Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2017, nr 2(52), s. 163-175, schem., tab., bibliogr. 10 poz.
Vistula Scientific Quarterly
Keyword
Turystyka, Rozwój turystyki, Turystyka biznesowa
Tourism, Tourism development, Business tourism
Note
JEL Classification: Z32
streszcz., summ.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Turystyka biznesowa to jeden z bardziej dochodowych sektorów gospodarki. Rozwojowi podróży służbowych sprzyjają powiększanie bazy kongresowo-konferencyjnej, globalizacja gospodarki, Internet, potrzeby nawiązywania kontaktów, przekazywania informacji, współpracy, wymiany doświadczeń, szkoleń, spotkań integracyjnych i motywacyjnych. Celem artykułu jest zaprezentowanie, w jaki sposób turystyka biznesowa wpływa na rozwój gospodarczy poszczególnych regionów Ukrainy i całego kraju. Zawarto w nim między innymi informacje dotyczące aktywizacji środowiska, poprawy bazy noclegowej i gastronomicznej, zwiększania się handlu i usług, a także angażowania dużych zasobów ludzkich do obsługi gości. (abstrakt oryginalny)

Business tourism is the most profitable sector. The growth of convention and conference base, as well as the globalisation of the economy and the Internet, but also the need for establishing contacts and transfer of information, the need for cooperation, exchange of experience, training, team building and motivational meetings, encourage the development of business travel. The main purpose of this article is to present how business tourism influences the economic growth of particular parts of Ukraine as well as the entire country. The article includes information about the mobilisation of communities, improvement of the accommodation base, the growth of trade and services, as well as the significant involvement of human resources in guests service. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Davidson R., Cope B. (2003), Turystyka biznesowa, konferencje, podróże motywacyjne, wystawy, turystyka korporacyjna, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa 2003.
  2. Dziedzic B. (2009), Podróże służbowe - jak oszczędnie podróżować w kryzysie, Poradnik dla firm, Warszawa.
  3. Gaworecki W.W. (2010), Tu r y s t y k a, PWE, Warszawa.
  4. Gołembski G. (red.) (2009), Kompendium Wiedzy o Turystyce, Wydawnictwo Naukowe PW N, Wa rsz awa.
  5. Sidorkiewicz M. (2011), Turystyka biznesowa, Difin, Warszawa.
  6. Wyrzykowski, J. Marak (red.), Turystyka w ujęciu interdyscyplinarnym, Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2010.
  7. Państwowy Komitet Statystyki Ukrainy, http://www.ukrstat.gov.ua [dostęp: 15.04.2016].
  8. Turystyka biznesowa. Zbiór materiałów pokonferencyjnych (2007), Gdańsk, 06-07 września, Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Dzieło zostało wykonane na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy
  9. http://poland.mfa.gov.ua/pl/ukraine-pl/trade [dostęp: 15.04.2016].
  10. http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/makroekonomia/ukraina-25-niewykorzystanych-lat [dostęp: 15.04.2016.]
Cited by
Show
ISSN
2084-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu