BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wudarzewski Grzegorz (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Title
Koncepcja marketingu personalnego jako wyznacznika klimatu organizacyjnego
The Concept of Personnel Marketing as a Determinant of Organizational Climate
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 2, s. 273-280, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Marketing personalny, Klimat organizacyjny, Funkcje zarządzania, Motywowanie pracowników
Personnel marketing, Organizational climate, Management functions, Motivating employees
Note
JEL Classification: M12; M50
summ., streszcz.
Abstract
Opracowanie zawiera rozważania autora na temat roli kształtowania klimatu organizacyjnego przez koncepcję marketingu personalnego (marketingu partnerskiego lub marketingu wewnętrznego). Ten specyficzny kierunek marketingu jest istotnie powiązany z funkcją motywowania (zwłaszcza pozamaterialnego) w odniesieniu do samorealizacji, prestiżem z tytułu przynależności oraz poczuciem lojalności, partycypacji i udziału w sukcesie organizacji. Dalsza część artykułu prezentuje zależności między marketingiem personalnym a koncepcją klimatu organizacyjnego. W końcowej części zestawiono wnioski na temat możliwości jednoczesnego kształtowania tych kategorii i oddziaływania na nie.(abstrakt oryginalny)

The publication contains author's reflections about the role of organizational climate through the concept of personnel marketing. This specific direction of marketing is significantly associated with the function of motivation, in relation to self-realization, the prestige of the participating to organization and loyalty, participation in decision making and in the success of the organization. A further part of the publication presents the relationship between personnel marketing and the concept of organizational climate. In the final part of the publication, the conclusions about the possibility of effective usage of these categories and the impact on them were summarized.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baruk A.I., Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Wydawnictwo Diffin, Warszawa, 2006
 2. Baruk I., Postmodernistyczne koncepcje marketingowe a marketing klasyczny, TNOiK, Toruń, 2008
 3. Cornel F.G., Socially Perspective Administration, "The Phi Delta Kappan", vol. 36, no. 6, 1955
 4. Denison D., What is the Difference between Organizational Culture and Organizational Climate? A native's Point of View on a Decade of Paradigm Wars, Academy of Management Review, Vol. 21, No. 3., 1996.
 5. Dobrzyński M., Klimat organizacyjny jako wyznacznik stylu zarządzania, "Przegląd Organizacji", nr 1 (444), 1977.
 6. Dobrzyński M., Klimat organizacyjny jako regulator zachowania się ludzi, Organizacja i Kierowanie, Nr 1 (23), PWN Warszawa-Łódź, 1981
 7. Kamińska J., Marketing wewnętrzny w bibliotece, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 2006
 8. Kamińska J.: Motywowanie pracowników biblioteki a koncepcja marketingu wewnętrznego, Zarządzanie i Marketing, red. [w:] A. Chodyński, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, Zeszyt 1/2007, Sosnowiec, 2007
 9. Leder-Niewola B., Waliszewska G., Związek między skuteczną komunikacją w bibliotece naukowej, a satysfakcją pracowników w świetle badań ankietowych. Marketing wewnętrzny Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego., red. [w:] Żołędowska-Król B., Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2010
 10. Schneider B., Barbera K.M., The Oxford Handbook of Organizational Climate and Culture, New York: Oxford University Press, 2015
 11. Schneider B., Ehrhart M., Macey W., Organizational Climate Research: Achievements and the Road Ahead, red. [w:] N.M. Ashkanasy, C.P.M. Wilderom, M.F. Peterson, Handbook of Organizational Culture and Climate, Secound Edition, SAGE Publications, 2011
 12. Schneider B., Ehrhart M.G., Macey W.H., Organizational Climate and Culture, Annual Review Psychology, Vol. 64, 2013
 13. Schwan K., Seipel K.G., Marketing kadrowy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 1997
 14. Szostek D., Marketing personalny w zarządzaniu patologicznymi zachowaniami pracowników, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 255, Katowice, 2016
 15. Walkowiak R., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje, nowe trendy, efektywność, Wydawnictwo TNOiK, Toruń, 2007
 16. Wright P.C., Geroy G.D., MacPhee M., A Human Resources Model for Exellence in Global Organization Performance, Management Decision, vol 38, nr 1 , 2000
 17. Wudarzewski G., Klimat organizacyjny w świetlne funkcji zarządzania, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 9, Wrocław, 2007
 18. Wudarzewski G., Wybrane koncepcje klimatu organizacyjnego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 32, Wrocław, 2012
 19. Wudarzewski G., Wymiary i składniki klimatu organizacyjnego w świetle badań literaturowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, Nr 3, Wrocław, 2013
 20. Wudarzewski G., Metodyka badania klimatu organizacyjnego w przedsiębiorstwie. Adaptacja i wykorzystanie, niepublikowana praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2014
 21. Wudarzewski G., Początki zainteresowań problematyką klimatu organizacyjnego w polskiej literaturze naukowej, WSB University in Wroclaw Research Journal, Vol. 16, No. 1, Wrocław, 2016
 22. Wudarzewski G., Klimat organizacyjny w zarządzaniu, red. [w:] A. Styś, K. Łobos (red.), Współczesne problemy zarządzania i marketingu, wydawnictwo Diffin, 2016
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.2.273
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu