BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kłos-Adamkiewicz Zuzanna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Uogólniony koszt podróży na przykładzie wyboru komunikacji miejskiej i samochodu osobowego
Generalized Cost on the Example of Urban Transport and Car Selection in Daily Travel
Source
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 3 (35), s. 73-82, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Funkcjonowanie rynku usług transportowych
Keyword
Komunikacja miejska, Analiza kosztów
Municipal transport, Cost analysis
Note
streszcz., summ.,
Abstract
Użytkownicy transportu wielokrotnie stają przed dylematem maksymalizacji użyteczności z wykorzystania dwóch zasobów - czasu i pieniędzy w odniesieniu do usługi transportowej. Postrzegana wartość usługi transportowej dla pasażera jest rezultatem tego, co otrzymał, w konfrontacji z pełnymi kosztami zaspokojenia potrzeby transportowej. Wyraża je pojęcie uogólnionego kosztu podróży (generalized cost), które obejmuje koszty finansowe, koszty czasu, dyskomfortu i inne elementy, które mogą być postrzegane przez użytkownika jako koszty. W artykule przedstawione zostały uogólnione koszty podróży na przykładzie wyboru samochodu osobowego i komunikacji miejskiej. Użytkownicy samochodów osobowych, porównując możliwość przemieszczania się samochodem osobowym i środkami komunikacji miejskiej, często nie uwzględniają pełnych kosztów eksploatacji samochodu osobowego. O ile w transporcie miejskim funkcjonują jednorodne stawki zróżnicowane pod kątem przyjętej taryfy, o tyle w przypadku motoryzacji indywidualnej koszt nie ogranicza się wyłącznie do zużytego paliwa. W artykule przedstawiono pojęcie kosztu uogólnionego na podstawie badań rynkowych zrealizowanych w Szczecinie oraz zaproponowano metodę liczenia tego kosztu w komunikacji miejskiej.(abstrakt autora)

Transport users frequently face the dilemma of maximizing the utility of usage of two resources-time and money in relation to the transport service. The perceived value of the transport services for passengers is the result of what he has received along of transport service full costs. It expresses the concept of generalized cost, which includes financial costs, time costs, discomfort, and other elements that can be perceived by the user as costs. The article presents the generalized cost on the example of selection of car and public transport. Car users, while comparing the ability to move by car or public transport, often do not take into account the full cost of car ownership and usage. While in urban transport uniform rates for different tariffs are adopted, whereas in the case of individual transport cost are not limited to the fuel price. The concept of generalized cost is presented in the article, based on market research carried out in Szczecin and the proposed method of calculating these costs in transport.(author's abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Button, K. (2010). Transport Economics. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Ltd.
  2. Estache, A., Rus de, G. (red.). (2000). Privatization and Regulation of Transport Infrastructure. Guidelines for Policymakers and Regulators. Washington: The World Bank Institute.
  3. Gorlewski, B. (2012). Kolej dużych prędkości. Uwarunkowania ekonomiczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
  4. Grosso, M. (2011). Variables Influencing Transport Mode Choice: A Generalized Cost Approach. Messina: Società Italiana di Economia dei Trasporti e della Logistica. Pobrane z: http://www.sietitalia.org/ wpsiet/Grosso_Monica_Siet_2011.pdf (9.07.2016).
  5. Szarata, A. (2005). Ocena efektywności funkcjonalnej parkingów przesiadkowych (P = R), praca doktorska, Kraków. Pobrane z: https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i3/i2/i9/i8/r3298/SzarataA_OcenaEfektywnosci. pdf (9.07.2016)
  6. Załoga, E. (2013). Trendy w transporcie lądowym Unii Europejskiej. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
  7. Żochowska, R. (2013). Uogólniony koszt podróży jako kryterium oceny wariantów organizacji ruchu w czasie zajęcia pasa drogowego w mieście. Warszawa: Wyd. Politechniki Warszawskiej.
Cited by
Show
ISSN
1644-275X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.35-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu