BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Šafránková Jana Marie (Charles University in Prague, Czech Republic), Šimonová Klára (Czech Technical University in Prague, Czech Republic)
Title
Gender Differences in Approach to Knowledge and Creativity by University Students
Różnice płci w podejściu do wiedzy i kreatywności studentów uczelni
Source
International Journal of Contemporary Management, 2017, vol. 16, nr 1, s. 127-143, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Kreatywność, Płeć, Zarządzanie, Studenci, Badania naukowe
Creativity, Gender, Management, Students, Scientific research
Note
summ., streszcz., This paper was supported by the Internal Grants Agency of the College of Regional Development in Prague [IGA_Z8_02_2015 and IGA_Z9_02_2015]
Abstract
Tło badań. Tłem badań jest kapitał ludzki, który stanowi jedyne stabilne źródło przewagi konkurencyjnej w zakresie organizowania wiedzy i kreatywnej gospodarki. Wartość dodana jest tworzona przez ludzi. Różnorodność płci nie jest wystarczająco wykorzystywana w kontekście kreatywności.
Cel badań. Praca oparta jest na wynikach badań naukowych i doświadczeniu nauczycieli; celem badania jest analiza różnych poglądów na wiedzę i kompetencje twórcze w okresie przygotowania zawodowego w trakcie studiów uniwersyteckich.
Metodologia. Stosowana metodologia to badania ilościowe i studium przypadku systematycznych i długoterminowych obserwacji zachowań studentów w badaniach nad sytuacjami twórczymi. Praca szuka odpowiedzi na trzy pytania: czy w odniesieniu do płci istnieją różnice w podejściu do realizacji zadań związanych z zastosowaniem kreatywności? Co jest inne w tych podejściach? Jakie kompetencje twórcze są najbardziej użyteczne i najbardziej pożądane w praktyce organizacyjnej?
Kluczowe wnioski. Kluczowe ustalenia z badań ujawniają, że istnieją pewne wariancje, ale słabe. Wydaje się, że główną różnicę stanowi osobowość. Różnice w zakresie płci mają zastosowanie do sytuacji, w których dogodne jest użycie wyobraźni przestrzennej (dla mężczyzn) lub ustne rozwiązywanie problemów lub konkretnych obiektów (dla kobiet). (abstrakt oryginalny)

Background. Background of the paper is based on human capital, who is the only stable source of competitive advantage for an organisation in knowledge and creative economy. The added value is created by people. Gender diversity is not sufficiently employed in the context of creativity.
Research aim. The paper is based on the authors' scientific research results and teaching experience, the research aim of the paper is to analyse different views on knowledge and creative competencies in the period of job preparation during university studies.
Methodology. The methodology employed is quantitative research and a case study of systematic and long-term observations of students' behaviour in creative case studies. The paper is looking for answers to three questions: Are there gender differences in the approach to accomplishment of tasks related to application of creativity? What is different in these approaches? What creative competencies are the most used and the most desired in organisation practice?
Key findings. Key findings from the research are revealed that there are certain variances, but weak; it seems that the main difference is coming from their personality. Gender differences apply to situations where it is convenient to use spatial abstract imagination (for men) or verbally addresing problems or specific objects (for women). (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antušák, E. (2013). Crisis readiness of the company. Praha: Wolters Kluwer.
 2. Baron, A. & Armstrong, M. (2007). Human Capital Management: Achieving Added Value through People. London & Philadelphia: Kogan Page.
 3. Becker, G.S. (1993). Human Capital. A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education. Chicago & London: The University Chicago Press.
 4. Drucker, P. F. (2015). Effective leaders. Management Press, 2nd edition. Translation of the original: Effective Executive. The Definitive Guide to Getting the Right Things Done.
 5. Jarošová, E., Komárková, R., Pauknerová, D. & Pavlica, K. (2005). Trénink sociálních a manažerských dovedností. Metodický průvodce. Praha: Management Press.
 6. Jablonski, A. (2014). The system and network in the processes of company value creation and destruction. International Journal of Contemporary Management, 13(4), 97-106. [Online] Retrieved from: http://8723.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=4&id_issue=878261.
 7. Jin, X., Wang, L. & Dong, H. (2016). The relationship between self-construal and creativity - Regulatory focus as moderator. Personality and Individual Differences, 97, 282-288. [Online] Retrieved from: http://www.elsevier.com/locate/paid (access: 2016.02.01).
 8. Karwowski, M., Dul, J., Gralewski, J., Jauk, E., Jankowska, D.M., Gajda, A., Chruszczewski, M.H. & Benedek, M. (2016). Is creativity without intelligence possible? A Necessary Condition Analysis. Intelligence, (57), 105-117. [Online] Retrieved from: http://www.sciencedirect.com/science/journal/01602896/57 (access: 2016.03.26).
 9. Nakonečný, M. (2009). Psychologie osobnosti. Praha: Academia.
 10. Pokorný, J. (2006). Psychology consists of thinking. Prague: VSE.
 11. Šafránková, J. (1996-2013). Positions of CTU graduates on the labour market. Sociological surveys. Praha: ČVUT.
 12. Šafránková, J. & Franěk, R. (2008). CTU students and graduates. Praha: ČVUT.
 13. Stephens, J.P. & Carmeli, A. (2016). The positive effect of expressing negative emotions on knowledge creation capability and performance of project teams. International Journal of Project Management 34, 862-873.
 14. Wong, P.S. & Neck, P.A. (2015). When East meets West: A harmonised model for performance and institutional alignment to manage knowledge practitioners, their productivity in a knowledge based economy. International Journal of Contemporary Management, 14(1), 7-26. [Online] Retrieved from: http://8723.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=4&id_issue=878261 (access: 2016.01.15).
 15. Žák, P. (2006). Creativity and its development. Praha: Computer Press.
Cited by
Show
ISSN
2449-8920
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24498939IJCM.17.006.7050
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu