BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczuciński Przemysław (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Title
Czynniki i bariery rozwoju a peryferyjność województwa lubuskiego
Development Factors, Barriers to Development and Peripherality of Lubuskie Voivodeship
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, t. 104, z. 1, s. 72-82, tab., bibliogr. 23 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Infrastruktura, Analiza statystyczna
Social economic development, Infrastructure, Statistical analysis
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo lubuskie
Lubuskie Voivodship
Abstract
Do podstawowych cech współczesnej gospodarki należą zróżnicowanie przestrzenne i jej zmienność w czasie. Obserwuje się, że jedne regiony i kraje rozwijają się szybciej, inne wolniej. Ramy teoretyczne badania ich rozwoju określa koncepcja peryferyjności regionalnej. Nawiązując do tej koncepcji, w artykule poddano ocenie możliwości rozwoju województwa lubuskiego. W badaniach empirycznych uwzględniono 39 wskaźników diagnostycznych opisujących następujące grupy uwarunkowań: położenie geograficzne i system osadniczy, gospodarkę i jej strukturę, czynniki demograficzno-społeczne, infrastrukturę regionu. Wykorzystując dane za 2014 rok, przeprowadzono analizę rozwoju województwa na tle gospodarki polskiej z uwzględnieniem wybranych aspektów rozwoju obszarów wiejskich. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że w wielu przypadkach województwo lubuskie charakteryzują procesy typowe dla regionów peryferyjnych. (abstrakt oryginalny)

The basic features of the contemporary economy include spatial diversity and its variation in time. It can be observed that some regions and countries develop faster and others slower. The theoretical framework of research into their development is specified by the concept of regional peripherality. In line with this concept, the possibilities for development of Lubuskie Voivodeship were assessed in the article. There were 39 diagnostic indicators considered in empirical research, describing the following groups of determinants: geographical location and settlement system, economy and its structure, demographical and social factors as well as infrastructure of the region. With the use of the data for 2014, the analysis of the voivodeship development was carried out in relations to Polish economy. Selected aspects of development of rural areas were considered. The results of the research indicate that Lubuskie Voivodeship is in many cases characterized by processes typical for peripheral regions. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bajerski Artur, 2008: Problemy wydzielania peryferii społeczno-gospodarczych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", z. 2, s. 159-167.
 2. BDL (Bank Danych Lokalnych) GUS, dostęp: 20.09.2016, http://stat.gov.pl.
 3. Domański Ryszard, 2006: Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. GUS, 2015a: Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2014 roku, Warszawa.
 5. GUS, 2015b: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2014 roku, Warszawa.
 6. GUS, 2016a: Rocznik statystyczny pracy 2015, Warszawa.
 7. GUS, 2016b: Obszary wiejskie w Polsce w 2014 r., Warszawa, Olsztyn.
 8. Grosse Tomasz Grzegorz, 2007: Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, "Studia Regionalne i Lokalne", 1(27) , s. 27-49.
 9. KE (Komisja Europejska), 2011: Polityka spójności 2014-2020. Inwestycje w rozwój gospodarczy i wzrost zatrudnienia, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, Komisja Europejska, Luksemburg.
 10. Korenik Stanisław, 1999: Rozwój regionu ekonomicznego na przykładzie Dolnego Śląska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Korol Janusz, 2007: Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 12. Kosiedowski Wojciech, 2001: Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego, [w] Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo TNOiK, Toruń, s. 17-43.
 13. Kuciński Kazimierz (red.), 2015: Geografia ekonomiczna, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 14. Łaźniewska Ewa, 2013: Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni na przykładzie polskich regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 15. Malina Anna, 2004: Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 16. Miszczuk Andrzej, 2013: Uwarunkowania peryferyjności regionu przygranicznego, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin.
 17. Strahl Danuta (red.), 2006: Metody oceny rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Strategia rozwoju województwa lubuskiego 2020, 2012: Załącznik do Uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012 r., Zielona Góra.
 19. Strategia energetyki województwa lubuskiego 2013: Załącznik pt. "Analiza stanu istniejącego systemów energetycznych", Energoekspert Sp. z o.o. Katowice.
 20. Szymla Zygmunt, 2000: Determinanty rozwoju regionalnego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 21. US w Zielonej Górze, 2015: Rocznik statystyczny województwa lubuskiego 2015, Zielona Góra.
 22. US w Zielonej Górze, 2016: Turystyka w województwie lubuskim w latach 2013-2015, Zielona Góra.
 23. Zeliaś Aleksander (red.), 2000: Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków. Przemysław Szczuciński
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/RNR.2017.104.1.5
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu