BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Guła-Kubiszewska Halina (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Oleśniewicz Piotr (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Starościak Wojciech (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Title
Czynniki warunkujące rozwój kariery zawodowej w opinii studentów wychowania fizycznego oraz turystyki i rekreacji - weryfikacja narzędzia badawczego
Factors Conditioning Professional Career Development in the Opinion of Physical Education and Tourism and Recreation Students : a Research Tool Verification
Source
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2017, vol. 18, nr 3, s. 41-50, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Kariera zawodowa, Rozwój kariery zawodowej, Studenci
Professional career, Career development, Students
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem przeprowadzonych w 2017 r. badań było poznanie opinii na temat kariery oraz obrazu własnej kariery wśród młodzieży akademickiej wybranych uczelni wrocławskich, na kierunkach: wychowanie fizyczne oraz turystyka i rekreacja. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety. Wykorzystano 12 pytań z kwestionariusza Cybal-Michalskiej. Wyniki badań wykazały, że oczekiwania zawodowe badanych studentów w dużym stopniu zostały spełnione. Studenci realnie oceniają trudności w znalezieniu pracy zgodnej z wykształceniem. Postrzegają karierę w wymiarze psychologicznym, a na poszczególnych kierunkach różnią się w wyborach wartości cenionych jako "kotwice" przyszłych sukcesów w karierze zawodowej. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study, conducted in 2017, was to diagnose the opinions concerning professional career and the image of own career among academic youth from selected Wroclaw universities, and the following study courses: physical education, tourism and recreation. The method of a diagnostic poll with the questionnaire technique was applied. Twelve questions from the questionnaire by Cybal-Michalska were utilized. The results proved that the professional expectations of the students had been highly met. The students realistically perceive difficulties in finding work compatible with education. They recognize career in the psychological dimension, and within particular study courses, they differ in their choices of the values appreciated as 'anchors' for the future career success. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Badanie studentów, edycja IV, ConQuest Consulting.
  2. Bandura A., Teoria społecznego uczenia się, PWN, Warszawa 2007.
  3. Cybal-Michalska A., Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
  4. Frańczak H., Mlost Ł., Sobczyk P., Suszek E., Pierwsze kroki na rynku pracy. Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów, Deloitte Polska 2013, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_PierwszeKrokiNaRynkuPracy_2013_1.pdf.
  5. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, PWN, Warszawa 1994.
  6. Krause E., Planowanie rozwoju kariery zawodowej przez studentów: między wyobrażeniami a strategiami, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012.
  7. Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego. Absolwenci - rocznik 2013/2014. Raport z badania, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2015, https://bks.up.krakow.pl/htmlarea/uploaded/absolwenci_ogolem-_wydzialy_-_Raport_z_badan_losow_zawodowych_absolwentow.pdf.
  8. Mielicka-Pawłowska H., Wyniki badań monitorowania karier zawodowych absolwentów kończących studia w 2012 roku, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2012, http://www.ujk.edu.pl/we-bujk/files/2014/02/Monitorowanie-Karier-Zawodowych-Absolwen-tow.pdf.
  9. Sobol E., Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2000.
  10. Wyniki badań kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanis-tyczna, https://wseh.pl/uploads/images/Biuro Karier/Wyniki badań kariery i planów zawodo-wych studentów.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1509-5576
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu