BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolesnikova Irina (Belorusskij Gosudarstvennyj Ekonomičeskij Universitet)
Title
Vosproizvodstvo čelovečeskogo kapitala v Belarusi
Reproduction of the Human Capital in Belarus
Reprodukcja kapitału ludzkiego na Białorusi
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 51, s. 191-203, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Keyword
Kapitał ludzki, Przyrost naturalny, Nierówność płci
Human capital, Birth rate, Gender inequality
Note
JEL Classification: J16, O15
rez., streszcz., summ.
Country
Białoruś
Belarus
Abstract
Podstawą zrównoważonego rozwoju i zapewnienia bezpieczeństwa społeczno-gospodarczego jest gospodarka oparta na wiedzy. Usprawnienie procesu reprodukcji kapitału ludzkiego jest niezbędne do przeprowadzenia w trzech obszarach: produkcji, akumulacji i zaangażowania kapitału ludzkiego. Analiza sytuacji demograficznej w kraju pozwala wnioskować o trudnościach z rozwiązaniem problemów demograficznych. Wynika to z braku przyrostu naturalnego. Jakościowy wzrost kapitału ludzkiego jest możliwy w oparciu o rozwój gospodarczy, społeczny i zawodowy osoby, poprzez kształcenie ustawiczne, aktualizowanie wiedzy przez całe życie zawodowe. W opracowaniu scharakteryzowano wiele wskaźników efektywności reprodukcji kapitału ludzkiego w poszczególnych krajach. Lista rankingowa państw została sporządzona na podstawie złożonego wskaźnika przedstawiającego sytuację matek. Uwzględnia on zarówno biologiczne relacje "dziecko" - "rodzic", jak również status edukacyjny, gospodarczy i polityczny kobiet w społeczeństwie. Dlatego Białoruś wyprzedziły USA, Japonia i niektóre kraje wysoko rozwinięte. Wskaźnik ten pozwala spojrzeć na sytuację w szerszym zakresie niż tylko w wymiarze materialnym, określonym przez miary typu PKB per capita. Każdy kraj ma szansę wyróżnienia się w innych wymiarach. Indeks nierówności płci umożliwia zestawienie dysproporcji w kluczowych obszarach rozwoju człowieka. Wskaźnik umożliwia zidentyfikowanie tych gałęzi przemysłu, które wymagają zdecydowanych działań politycznych. Indeks kierunkuje politykę publiczną na przezwyciężanie systematycznej dyskryminacji kobiet. (abstrakt oryginalny)

The basis of sustainable development and ensuring socio-economic security is an economy based on knowledge. Improving the process of reproduction of human capital is essential to carry out in three ways: production, storage and implementation of "human capital". An analysis of the demographic situation in the country allows us to conclude about the complexity of the solution of demographic problems. This is due to lack of natural population growth and "human capital". Qualitative growth "human capital" is required on the basis of economic, social and professional development of the person, continuous training, update their knowledge throughout their working life. A number of indicators characterize the effectiveness of the reproduction of the human capital of individual countries. Mothers' Index Ranking is a complicated figure. It takes into account both "child" and "parent" medical components, as well as the educational, economic and political status of women in society. Therefore, Belarus has overtaken the United States, Japan and some highly developed countries. This indicator makes it possible to look at the situation more widely than in the material dimension, such as GDP per capita.Each country has a chance to express themselves in other dimensions. Gender Inequality Index provides insight into the gender gap in key sectors of human development. Index allows to identify those industries that require critical political interference. The CPI builds public policies to overcome the systematic oppression of women. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Бeлаpуcь - cтpана для жизни: Дeлeгату V Bceбeлopуccкoгo наpoднoгo coбpания: cтат. cбopник / Hациoнальный cтатиcтичecкий кoмитeт Pecпублики Бeлаpуcь. - Минcк: [б. и], 2016.- 212 c.
  2. Hациoнальная cтpатeгия уcтoйчивoгo coциальнo-экoнoмичecкoгo pазвития Pecпублики Бeлаpуcь на пepиoд дo 2030 г. [элeктpoнный pecуpc] / Peжим дocтупа: //www.economy.gov.by/nfiles/001708_663161_Proekt_21_11.
  3. Hаука и иннoвациoнная дeятeльнocть 2015: cтат. cбopник / Hациoнальный cтатиcтичecкий кoмитeт Pecпублики Бeлаpуcь. - Минcк: [б. и], 2015. - 137 c.
  4. O научнoй и иннoвациoннoй дeятeльнocти в Pecпубликe Бeлаpуcь в 2015 гoду, 2016: cтат. бюллeтeнь /Hациoнальный cтатиcтичecкий кoмитeт Pecпублики Бeлаpуcь. - Минcк: [б. и], 2016. - 145c.
  5. Coциальнoe пoлoжeниe и уpoвeнь жизни наceлeния Pecпублики Бeлаpуcь: cтатиcтичecкий cбopник. Минcк. - 2016. C. 246-250.
  6. WHO. Global Health Observatory Data Repository/ World Health Organization [элeктpoнный pecуpc] / Peжим дocтупа: http://www.healthcaredynamix.com/2014/03/global-health-observatory-data.html.
  7. Цeли в oблаcти уcтoйчивoгo pазвития - 17 цeлeй для пpeoбpазoвания нашeгo миpа [элeктpoнный pecуpc] / Peжим дocтупа: // http://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/.
  8. Human Development Reports: United Nations Development Programme [Virtual Resource]. - Access Mode: URL: http://hdr.undp.org/en.
  9. Teндeнции в oблаcти матepинcкoй cмepтнocти: 1990-2015 гг. Oцeнки BOЗ, ЮHИCEФ, ЮHФПA, Гpуппы Bceмиpнoгo банка и Oтдeла наpoдoнаceлeния Opганизации Oбъeдинeнных Hаций. Иcпoлнитeльнoe peзюмe. http://who.int/mediacentre/news/releases/2015/maternal-mortality/ru/.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
rus
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.3.16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu