BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Figura Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wyniki ekonomiczno-finansowe gospodarstw z uprawami polowymi na tle gospodarstw nastawionych na pozostałą produkcję roślinną oraz gospodarstw ogółem w Polsce
Economic and Financial Results of Farms with Field Crops Against Farms Focused on the Remaining Crops and the Total Farms in Poland Based on Polish Fadn Data
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, t. 104, z. 1, s. 110-120, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Gospodarstwa rolne, Produkcja roślinna, Dochody rolnicze
Arable farm, Crop production, Farm household income
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu zaprezentowano wyniki ekonomiczno-finansowe gospodarstw rolnych nastawionych na uprawę roślin polowych na tle gospodarstw ukierunkowanych na pozostałą produkcję roślinną (uprawy ogrodnicze, uprawy trwałe) oraz gospodarstw ogółem w Polsce. Podstawę badań stanowiły dane z lat 2013-2014 zebrane w ramach Polskiego FADN. Wykazano, że gospodarstwa, w których dominujący udział w wartości produkcji ogółem stanowi uprawa roślin polowych (głównie zbóż i rzepaku), odznaczały się średnio o około 20% wyższym dochodem niż gospodarstwa ogółem. Pod względem dochodu dominowały gospodarstwa ogrodnicze przy zaobserwowanym zróżnicowaniu regionalnym. Gospodarstwa ogrodnicze cechowała stosunkowo niewielka wartość pozyskanych dopłat, które w pozostałych typach roślinnych oraz gospodarstwach ogółem wywierały znaczący wpływ na uzyskane dochody. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of economic and financial farms focused on the cultivation of field crops against farms targeted for the remainder of plant production (horticulture, permanent crops), and the total households in Poland. The basis of the study were data from the 2013 and 2014 year collected in these farms, under a system of Polish FADN. It has been shown that the holding in which the dominant share in the total production is the cultivation of field crops (mainly cereals and rape) were characterized by an average of approx. 20% higher income than households in general. In terms of income, however, is dominated by horticultural holdings. There are in this issue are some differences depending on the region FADN. Among the types of productive horticultural holdings are characterized by relatively low value obtained subsidies that in other types of vegetable farms and in general they have a significant impact on earned income. If the payments stopped functioning farm with permanent crops in the region of Pomerania and Masuria did not have to exist. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cholewa Izabela, Katarzyna Kambo, 2016: Wyniki standardowe 2014 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Region FADN 795 Mazowsze i Podlasie. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 1-61.
 2. Figura Michał, 2012: Sytuacja ekonomiczno-finansowa towarowych gospodarstw ogrodniczych w Polsce na tle gospodarstw ogółem w 2010 roku. "Roczniki Naukowe SERiA", t. XIV, z. 1, s. 140-145.
 3. Floriańczyk Zbigniew, Dariusz Osuch, Renata Płonka, 2016: Wyniki standardowe 2014 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 1-62.
 4. Goraj Lech, Izabela Cholewa, Dariusz Osuch, Renata Płonka, 2010: Analiza skutków zmian we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 12.
 5. Goraj Lech, Rafał Tarasiuk, 2016: Wyniki standardowe 2014 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Region FADN 800 Małopolska i Pogórze. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 1-61.
 6. Kordas Leszek, 1999: Energochłonność i efektywność różnych systemów uprawy roli w zmianowaniu, "Folia Universitis Agriculturae Stetinesis. Agriculura", 74, s. 47-52.
 7. Mikołajczyk Irena, Alicja Wituszyńska, 2016: Wyniki Standardowe 2014 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Region FADN 785 Pomorze i Mazury. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 1-61.
 8. Puchalska Monika, Adam Smolik, Justyna Żurakowska, 2016: Wyniki standardowe 2014 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN Region FADN 790 Wielkopolska i Śląsk. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 1-61.
 9. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2013 r. Dz.U. z 2015 r., poz. 1334.
 10. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2014 r. Dz.U. z 2014 r., poz. 1602.
 11. Smędzik Katarzyna, 2012: Czynniki wpływające na efektywność techniczną gospodarstw rolnych osób fizycznych, wyspecjalizowanych w produkcji zwierzęcej (na przykładzie gospodarstw Polskiego FADN z powiatu gostyńskiego), "Journal of Agribusiness and Rural Development", 3(25), s. 241-250.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/RNR.2017.104.1.8
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu