BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Frańczuk Małgorzata (Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania), Gałązka Karolina (Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania)
Title
Źródła finansowania "zielonych inwestycji" mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie lubelskim
Sources of Financing "Green Investments" Micro, Small and Medium-Sized Enterprises in the Lublskie Province
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 121-130, tab., bibl.12 poz.
Keyword
Inwestycje, Źródła finansowania, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Investment, Source of financing, Small business
Note
JEL Classification: G32
streszcz., summ.
Abstract
"Zielone inwestycje" rozumiane jako inwestycje w odnawialne źródła energii, których efektem jest ochrona środowiska naturalnego, stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Jest to związane z celami, jakie Unia Europejska wyznaczyła na 2020 rok w zakresie ochrony środowiska, oraz z wszechstronnie promowanym proekologicznym sposobem życia. Na rynku finansowym pojawia się coraz więcej instrumentów, za pomocą których można finansować "zielone inwestycje". Celem artykułu jest ocena sposobu finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród małych i średnich przedsiębiorców z województwa lubelskiego w latach 2014-2016. Wyniki badań wskazują, że przedsiębiorcy mają trudności z podejmowaniem decyzji o inwestycji w odnawialne źródło energii, a w dużej mierze poziom planów inwestycyjnych uzależniony jest od dostępnych źródeł ich finansowania.(abstrakt oryginalny)

"Green investments" are understood as investments in renewable energy, the effect of which is to protect the environment. They are becoming increasingly popular in Poland. It is related to the objectives that the European Union has set for 2020 in areas such as environmental protection and comprehensively promoted the ecological way of life. On financial market there are more and more instruments through which it is possible to finance "green investments". The aim of the article is to assess the method of financing investment in renewable energy based on the results of surveys conducted among small and medium-sized enterprises from the lubelskie province in 2014-2016.The results of the survey indicate, that entrepreneurs have difficulty making decisions about investments in renewable energy source, and to a large extent the level of investment plans depends on available sources of financing.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Ochrony Środowiska S.A. Pobrane z: https://www.bosbank.pl/mikroprzedsiebiorstwa/kredyty- 1/kredyty/preferencyjne-kredyty-z-doplatami-wfosigw (13.03.2017).
 2. Energy and Climate Package - Elements of the Final Compromise Agreed by the European Council. The European Council, 17215/08, 12 Dec 2008.
 3. Grzywacz, J. (2006). Podstawy bankowości. System bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing. Warszawa: Difin.
 4. GUS (2015). Małe i średnie przedsiębiorstwa niefinansowe w latach 2009-2013. Warszawa.
 5. http://gramwzielone.pl/trendy/18333/unijne-dofinansowanie-na-oze-z-regionalnych-programow- -operacyjnych (14.03.2017).
 6. Lachman, P. (2013). Metodyka obliczania OZE z pomp ciepła zgodnie z najnowszymi wytycznymi UE. [W:] Odnawialne źródła energii. Pobrane z: http://instalreporter.pl/ogolna/metodyka-obliczenia- oze-z-pomp-ciepla-zgodnie-z-najnowszymi-wytycznymi-ue/ (21.11.2016).
 7. Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 10 listopada 2009 r.
 8. Regulamin konkursu nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17, Oś priorytetowa 4, Energia przyjazna środowisku, Działanie 4.2. Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
 9. Rutkowski, A. (2003). Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE.
 10. Skowronek-Mielczarek, A. (2005). Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Warszawa: C.H. Beck.
 11. Suska-Szczerbicka, M. (2011). Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w strategii zrównoważonego rozwoju. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
 12. Ustawa z 29.08.1997 - Prawo bankowe. Dz.U. 2015, poz. 128.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu