BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziętara Wojciech (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw rolnych nastawionych na produkcję zwierzęcą w warunkach konkurencji i globalizacji
Factors of Development of Agricultural Establishments Oriented Towards Animal Production Under Conditions of Competition and Globalization
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, t. 104, z. 2, s. 7-22, tab., rys., bibliogr. 18 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Przedsiębiorstwo rolne, Produkcja zwierzęca, Efektywność gospodarowania, Bariery rozwojowe
Agricultural enterprises, Animal production, Business efficiency, Development barriers
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i administracyjne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw rolnych, głównie z chowem trzody chlewnej i bydła. Wskazano czynniki ekonomiczne i organizacyjne skłaniające przedsiębiorstwa rolne do zwiększania skali produkcji. Czynniki ekonomiczne związane są z szybszym tempem wzrostu kosztów pracy w gospodarce narodowej i cen środków produkcji rolniczej od cen zbytu produktów rolnych. Czynniki organizacyjne wiążą się z rosnącymi wymogami przedsiębiorstw handlu i przetwórstwa rolnego w zakresie wielkości, jakości i terminowości dostaw. Wzrost skali produkcji w gospodarstwach może prowadzić do nadmiernego obciążenia środowiska i wzrostu uciążliwości z powodu odorów dla ludności na terenach wiejskich i w efekcie do sytuacji konfliktowych na tle społecznym. Ponadto występują bariery administracyjne utrudniające realizację inwestycji budowlanych związanych z rozwojem produkcji zwierzęcej. (abstrakt oryginalny)

The study presents economic, social, environmental and administrative factors influencing the development of agricultural enterprises, mainly the ones breeding pigs and cattle. Economic and organizational factors inducing agricultural companies to increase the scale of production are shown. The economic factors are associated with faster growth of labor costs in the national economy and the prices of means of agricultural production than of the sales prices of agricultural products. The organizational factors are connected with the growing requirements of trade companies and agricultural processing in terms of size, quality and timely deliveries. The increase in the scale of production can lead to excessive burden on the environment and growth of odor nuisance to the non-agricultural population in rural areas. As a result, it can cause social conflict situations. In addition, there are administrative barriers hindering the implementation of construction projects related to the development of animal production. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. "Analizy rynkowe" nr 39-43, 2014-2016: Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi - stan i perspektywy, IER iGŻ-PI B, Warszawa.
 2. Biswanger Hans Christoph, 2011: Spirala wzrostu, pieniądz, energia i kreatywność w dynamice procesów rynkowych, ZYSK I S-KA, Poznań, s. 213.
 3. GUS, 1993-2016: Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich, Warszawa.
 4. GUS, 2014: Zwierzęta gospodarskie w 2013 r,. Warszawa.
 5. GUS, 2015a: Charakterystyka gospodarstw rolniczych w 2013 r., Warszawa.
 6. GUS, 2015b: Mały rocznik statystyczny, Warszawa.
 7. Florek Mariusz, 2016: Funkcje i wykorzystanie wody w produkcji podstawowej i przetwórstwie żywności pochodzenia zwierzęcego. "Przegląd Hodowlany", nr 6, s. 7.
 8. Goraj Lech, Monika Bocian, Dariusz Osuch, Adam Smolik, 2009-2016: Parametry techniczno- -ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w polskim FADN w latach 2008-2015, IERI GŻ-PI B.
 9. Kleinhanss Werner, 2015: Konkurencyjność głównych typów gospodarstw rolniczych w Niemczech, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 1/2015, s. 26-27.
 10. Komunikat ministrów rolnictwa Niemiec, Luksemburga, Holandii, Austrii, Polski i Szwajcarii w dniu 19 września 2014 r. Zachowanie gruntów rolnych, www.newsd.admin.ch/newsed/message/ attchments.41408.pdf.
 11. Lesiak Danuta, 2016: Bariery prawne dla rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce, [w] Perspektywy i wyzwania dla rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce - Unijne i krajowe bariery o charakterze formalno-prawnym, Krajowy Związek Pracodawców i Producentów Trzody Chlewnej, Warszawa, s. 110-112.
 12. Statistisches Jahrbuch über Ernährung, 2015: Landwirtschaft und Forsten, Landwirtschaftsverlag.
 13. Ustawa z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego z dalszymi zmianami, Dz.U.2016.2052.
 14. Woś Augustyn, 2003: Konkurencyjność potencjalna polskiego rolnictwa, [w] Źródła przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw w agrobiznesie, Wydawnictwa AR w Lublinie, s. 9.
 15. Ziętara Wojciech, Marcin Adamski, Henryk Grodzki, 2013: Polskie gospodarstwa mleczne na tle wybranych krajów, Raport Programu Wieloletniego IER iGZ-PI B, nr 86, Warszawa.
 16. Ziętara Wojciech, Marcin Adamski, 2016: Uwarunkowania opłacalności produkcji mleka i wołowiny w polskich gospodarstwach, [w] Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Instytut Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Bydła. Kraków, s. 100-119.
 17. Ziętara Wojciech, Zofia Mirkowska, 2016: Uwarunkowania efektywności chowu trzody chlewnej w gospodarstwach polskich, Maszynopis w Zakładzie Ekonomiki Gospodarstw Rolnych, IER iGŻ-PI B, Warszawa.
 18. Ziętara Wojciech, Marek Zieliński, 2016: Polskie gospodarstwa roślinne na tle wybranych krajów, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 2, s. 72-95.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/RNR .2017.104.2.9
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu