BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lew Grzegorz (Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania)
Title
Rachunek odpowiedzialności w grupach kapitałowych
Responsibility Accounting in Corporate Groups
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 153-162, rys., bibl.8 poz.
Keyword
Grupa kapitałowa, Odpowiedzialność
Capital group, Responsibility
Note
JEL Classification: M41 , O16
streszcz., summ.
Abstract
Funkcjonowanie wszystkich przedsiębiorstw i instytucji jest uzależnione od zaangażowania pracowników. Szczególne znaczenie ma to w organizacjach rozproszonych o rozbudowanych strukturach organizacyjnych, w których właściciele nie mają możliwości bezpośredniego zarządzania wszystkimi obszarami funkcjonowania organizacji. Rachunek odpowiedzialności jest metodą rachunkowości zarządczej, którą z powodzeniem można wykorzystać do optymalizacji funkcji zarządzania w przedsiębiorstwach i instytucjach. Rachunek odpowiedzialności w swoich założeniach wykorzystuje potrzebę pracowników do samorealizacji przez powierzenie im możliwości decyzyjnych z jednocześnie przypisaną odpowiedzialnością za skutki tych decyzji. Grupy kapitałowe z natury są organizacjami rozproszonymi, które muszą realizować cele nadrzędne wyznaczane przez jednostkę dominującą. Celem artykułu jest analiza podstawowych zasad funkcjonowania rachunku odpowiedzialności w grupach kapitałowych. Głównym wnioskiem jest stwierdzenie, że wdrożenie rachunku odpowiedzialności w grupach kapitałowych jest naturalną konsekwencją konieczności zarządzania przez delegowanie uprawnień decyzyjnych.(abstrakt oryginalny)

The functioning of all companies and institutions is dependent on the employees involved. It is particularly important in distributed organizations with complex organizational structures, in which the owners do not have the ability to directly manage all areas of the organization functioning. Responsibility accounting is a management accounting method, which can be successfully used to optimize the management functions in companies and institutions. Responsibility accounting in its assumptions uses the self-realization need of employees by entrusting them with the possibility of decision-making with assigned at the same time responsibility for the consequences of those decisions. Corporate groups are inherently distributed organizations that have to implement the overarching objectives set by the parent company. The aim of the article is to analyse the fundamental principles of the responsibility accounting in corporate groups. The main conclusion is that, the implementation of the responsibility accounting in corporate groups is a natural consequence of the need to manage by delegating decision-making powers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Drabik, L., Kubiak-Sokół, A., Sobol, E., Wiśniakowska L. (oprac.) (2009). Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.
  2. Lew, G. (2015). Rachunek kosztów klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
  3. Nogalski, B., Ronkowski, R. (2000). Holiding. Kapitałowo-organizacyjna forma rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego.
  4. Nowak, E. (red.) (2011). Controlling w działalności przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
  5. Nowak, E., Nita, B. (red.) (2010). Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wolters Kluwer.
  6. Nowak, E., Wierzbiński, M. (2010). Rachunek kosztów. Modele i zastosowania. Warszawa: PWE.
  7. Świderska, G.K. (red.) (2010). Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza. Warszawa: Difin.
  8. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu