BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamski Marcin (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Zmiany w efektywności funkcjonowania gospodarstw wielkoobszarowych w Polsce w latach 2011-2013 a ich forma prawno-organizacyjna
Changes in the Effectiveness of Large-scale Farms in Poland in 2011-2013 and Their Legal and Organizational Form
Source
Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 2017, t. 104, z. 2, s. 35-49, tab., bibliogr. 15 poz.
Annals of Agricultural Economics and Rural Development
Keyword
Efektywność, Spółki, Agencje nieruchomości, Spółdzielnie, Analiza statystyczna
Effectiveness, Companies, Estate agency, Cooperatives, Statistical analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki oceny pomiaru efektywności gospodarstw wielkoobszarowych z wykorzystaniem indeksu produktywności Malmquista, który służy do pomiaru efektywności w czasie (2011-2013). Gospodarstwa wielkoobszarowe podzielono według form prawno-organizacyjnych na trzy grupy: spółki z kapitałem prywatnym, spółki Agencji Nieruchomości Rolnych oraz rolnicze spółdzielnie. W analizowanym okresie przeciętna wartość indeksu Malmquista wzrosła o 1,1%. W obrębie analizowanych grup gospodarstw najniższą wartością indeksu dla lat 2011-2013 charakteryzowały się spółki ANR (-2%), najwyższą zaś spółki z kapitałem prywatnym (2,4%). Największy udział w grupie gospodarstw o rosnącej skali produktywności odnotowano w gospodarstwach spółdzielczych (67%), najniższy zaś w spółkach ANR (61%). (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of the efficiency assessment of large farms using the Malmquista productivity index. Since this index is used to measure the effectiveness over time, the analysis was made for panel data from 2011 to 2013. The analyzed large farms were divided according to legal and organizational form into three groups: private equity companies, Agricultural Property Agency companies and agricultural cooperatives. It was found that in the analyzed period the average value of Malmquista index increased by 1.1%. Among the analyzed groups of farms, the APA companies were characterized by the lowest (-2%) and the private equity companies by the highest (2.4%) index for the years 2011-2013. The largest share of farms with a growing scale of productivity was observed in agricultural cooperatives (67%) and the lowest in the APA companies (61%). (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Coeli Timothy, Prasada Rao, George Battense, 1998: An Introducton to Efficiency an Productivity Analysis, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 2. Coeli Timothy, Prasada Rao, Christopher O`Donnell, George Battense, 2005: An Introducton to Efficiency an Productivity Analysis, Springer, New York.
 3. Drążek Monika, Mariusz Dziwulski, Anna Kitala, Michał Koleśnikow, Marta Skrzypczyk, 2015: Znaczenie dużych gospodarstw rolnych dla rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego, Raport Departamentu Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Banku BGŻ, Warszawa, 14.04.2015.
 4. Färe Rolf, Shawna Grosskopf, Knox Lovell, 1994: Production Frontiers, Cambridge University Press, Cambridge.
 5. GUS, 2014, Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r., Warszawa.
 6. Helta Mirosław, 2013: Efektywność spółek Agencji Nieruchomości Rolnych w latach 1994-2008, [w] Przekształcenia własnościowe w rolnictwie - 20 lat doświadczeń i perspektywy, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2013, s. 200.
 7. Jurek Andrzej, 2004: Pomiar i ocena efektywności gospodarowania spółek z wykorzystaniem metody DEA oraz indeksu produktywności Malmquista, "Wieś i Rolnictwo", suplement do nr 4 (125), s. 91-102.
 8. Kucharski Adam, 2014: Metoda DEA w ocenie efektywności gospodarczej, Wydawnictwo Katedry Badań Operacyjnych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 34.
 9. Kulawik Jacek (red.), 2008: Analiza efektywności ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw rolnych powstałych na bazie majątku WRSP, IERI GŻ-PI B, Warszawa.
 10. Ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych w 2011 roku, 2012 roku, 2013 roku. 2013-2015: Jak powstał ranking, red. Jacek Kulawik, Wydawnictwo IERI GZ-PI B, Warszawa.
 11. Świtłyk Michał, 2011: Efektywność polskiego rolnictwa w latach 1998-2009, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", nr 4, s. 59-75.
 12. Ziętara Wojciech, Marcin Adamski, Henryk Grodzki, 2013: Polskie gospodarstwa mleczne na tle wybranych krajów. Monografia IER iGŻ- PI B nr 86, Warszawa.
 13. Ziętara Wojciech, Zofia Mirkowska, Marcin Adamski, Tadeusz Blicharski, 2014: Polskie gospodarstwa trzodowe i drobiarskie na tle gospodarstw wybranych krajów Unii Europejskiej. Publikacja Programu Wieloletniego nr 103, Warszawa.
 14. Ziółkowska Justyna, 2008: Efektywność techniczna w gospodarstwach wielkotowarowych, "Studia i Monografie", nr 140, IER iGŻ, Warszawa, s. 110.
 15. http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/srednie-ceny-gruntow-wg-gus.html.
Cited by
Show
ISSN
2353-4362
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/RNR .2017.104.2.11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu