BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łada Monika (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie), Grandys-Więckowska Ewelina (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Szczupła rachunkowość zarządcza - zalecany standard czy dedykowane rozwiązanie?
Lean Management Accounting- A Recommended Standard Ora Dedicated Solution?
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 163-171, tab., bibl.14 poz.
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Strategia przedsiębiorstwa
Management accounting, Corporation strategies
Note
JEL Classification: M410
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie obszaru zastosowań metod szczupłej rachunkowości zarządczej z perspektywy rodzaju strategii realizowanej przez przedsiębiorstwo. Autorzy odnieśli swoje rozważania do trzech typów strategii odpowiadających kluczowym czynnikom budowania przewagi konkurencyjnej: sprawności operacyjnej, przywództwa produktowego i bliskości z klientem. Na ich podstawie dokonano analizy wymagań zarządzających wobec informacji uzyskiwanych z systemu rachunkowości zarządczej. Wykazano, że szczupła rachunkowość zarządcza oraz składające się na nią metody obliczeniowe dostosowane są przede wszystkim do uwarunkowań strategii sprawności operacyjnej.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to discuss the field of application of lean management accounting, in comparison to the nature of business strategy. The authors have related their deliberations to three types of strategies corresponding to the key factors of competitive advantage: operational excellence, product leadership and customer intimacy. Based on above factors has been made analysis of management requirements in comparison to information required from the management accounting system. It has been shown that lean management accounting and its calculation methods are best adapted to the contingencies of operational excellence strategy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Grandys-Więckowska, E. (2015). Wykorzystanie metod szczupłej rachunkowości zarządczej w działalności logistycznej przedsiębiorstw. Logistyka, 3, 1629-1637.
 2. IMA (1994). Managing Cross-Functional Teams. IMA Publication Number 94295. Montvale, New York.
 3. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2000). Having Trouble with Your Strategy? Then Map It. Harvard Business Review, September-October, 51-60.
 4. Kennedy, F.A., Brewer, P.C. (2006). The Lean Enterprise and Traditional Accounting - Is the Honeymoon Over? Journal of Corporate Accounting and Finance, 17, 63-74.
 5. Łada, M. (2009). Rachunkowość otwartych ksiąg - zarys koncepcji. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 49, 131-143.
 6. Łada, M. (2012). Analiza rentowności strumieni wartości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 252, 312-323.
 7. Łada, M. (2013). Modelowanie docelowych osiągnięć organizacji. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 289, 365-372.
 8. Łada, M., Burkat, H. (2015). Marnotrawstwo jako obiekt pomiaru w metodach szczupłej rachunkowości zarządczej - wyniki badań literaturowych. Studia Ekonomiczne, 245, 123-132.
 9. Maskell, B.H., Baggaley, B. (2004). Practical Lean Accounting: A Proven System for Measuring and Managing the Lean Enterprise. New York: Productivity Press.
 10. Maskell, B.H., Kennedy, F.A. (2007). Why Do We Need Lean Accounting? And How Does It Work? Journal of Corporate Accounting & Finance, 18 (3), 59-73.
 11. Otley, D. (2016). The Contingency Theory of Management Accounting and Control: 1980-2014. Management Accounting Research, 31, s. 45-62.
 12. Porter, M.E. (2008). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Free Press.
 13. Sobańska, I. (2010). Aspekty rozwoju rachunku kosztów w praktyce. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 56, 207-222.
 14. Sobańska I. (2013), Lean accounting - integralny element lean management. Szczupła rachunkowość w zarządzaniu. Warszawa: Wolters Kluwer.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-15
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu